Informacje

Wspólnie na rzecz poprawy infrastruktury około kolejowej

Miasto Jasło przystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego. W ramach inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego położone wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106 relacji Jasło-Rzeszów chcą w kolejnych latach wspólnie realizować inwestycje przy infrastrukturze około kolejowej.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na wtorkowej (23.02) „nadzwyczajnej” sesji radni wyrazili zgodę na zawarcie przez miasto Jasło porozumienia z samorządem województwa oraz sześcioma jednostkami samorządu terytorialnego (gminami: Boguchwała, Czudec, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka i Jasło) w sprawie wspólnej realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pod nazwą „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

Na podstawie podjętej uchwały upoważnili burmistrza miasta do zawarcia porozumienia w sprawie warunków i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadania.

Z treści przedstawionego projektu porozumienia wynika, że poszczególne samorządy będą każdego roku wpłacać do wspólnej kasy po dwadzieścia tysięcy złotych. W przypadku miasta Jasła źródłem pokrycia tych wydatków będą dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Projekt tej uchwały jest efektem działań, które prowadzone są już od lutego ubiegłego roku, a dotyczą infrastruktury kolejowej i w ogóle funkcjonowania transportu w zakresie kolei lokalnych. Gminy, które uczestniczyły w spotkaniach zorganizowanych przez Marszałka Województwa, wspólnie podjęły się działań, które mają na celu poprawę infrastruktury towarzyszącej. Wtedy były to jeszcze bliżej nieskonkretyzowane zasady. W tej chwili porozumienie pokazuje w jaki sposób będzie to realizowane. Gminy deklarują wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych każdego roku ze swoich budżetów. Z tych środków w poszczególnych latach będą realizowane na terenie tych gmin działania związane z infrastrukturą towarzyszącą kolei. – wyjaśnia burmistrz Ryszard Pabian.

Jak podkreślił, samorządy nie mają jeszcze skonkretyzowanych pomysłów jakie w ramach Funduszu chciałyby wdrożyć do realizacji na swoim terenie. Chodzi głównie o poprawę jakości obsługi pasażerów, głównie poprzez budowę lub modernizację istniejących miejsc postojowych, zadaszonych wiat, stojaków na rowery, itp.

W porozumieniu jest zapisany sposób wydatkowania i rozliczania tych środków. Jeśli zadanie jest tańsze niż suma zebrana na dany rok dla danego zadania wówczas są wykorzystywane do takiej wysokości do jakiej zadanie kosztuje. Jeśli zadanie jest droższe to samorząd, na terenie którego zadanie jest realizowane, dopłaca brakującą część. Przeróżne są pomysły samorządów, które biorą udział w ramach tego funduszu. Niektórzy chcą zrobić parking towarzyszący stacji kolejowej czy przystankowi, inni chcą zrobić wiatę na tym przystanku. A więc są to tego typu działania. Trudno w tej chwili mówić o kosztorysie natomiast są określone zasady rozliczania. – powiedział.

Burmistrz Ryszard Pabian dodał, że na tą chwilę nie jest jeszcze w stanie wskazać jakie konkretne zadanie związane z realizacją projektu bezpośrednio w Jaśle byłoby sfinansowane. W przedłożonym radnym harmonogramie miasto zostało ujęte dopiero na rok 2018.

Mamy pewne zamiary co do funkcjonowania dworca, a więc to był nasz wniosek, abyśmy byli w nim ujęci dopiero w 2018 roku. Wedle nas nie ma takiej potrzeby, żebyśmy byli jako jedni z pierwszych. Pomiędzy samorządami trwały dyskusje i każdy przedstawiał swoje pomysły co by chciał zrobić. Taki, a nie inny harmonogram, został wspólnie zaproponowany. – wyjaśniał radnym podczas wtorkowej sesji.

Dopytywali oni samorządowca czy miasto Jasło poniosło w minionych latach jakiekolwiek nakłady związane z modernizacją linii kolejowej do Rzeszowa. Burmistrz Ryszard Pabian wyjaśnił, że bezpośrednim inwestorem zadania było PKP, które otrzymało dofinansowanie unijne.

Jeszcze raz zaznaczył, że planowane działania w ramach „Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego” dotyczyć będą jedynie przedsięwzięć około kolejowych, czyli takich, których oczekują mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż tego szlaku komunikacyjnego.

Może to być parking dla samochodów, który niekoniecznie będzie realizowany na terenie kolejowym, a na terenie samorządu. Tak samo ewentualne wiaty, stojaki na rowery, itp. – dodał.

Uchwałę poparło siedemnastu radnych, dwoje wstrzymało się od głosu (Jan Pierzchała, Krzysztof Czeluśniak). Wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wspólnie na rzecz poprawy infrastruktury około kolejowej”