Informacje

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle

Kierownictwo podkarpackiej Policji powierzyło pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego w Jaśle komisarzowi Jackowi Krzyżakowi. Zajął on miejsce po inspektorze Pawle Filipku, który awansował i objął wyższe stanowisko w podkarpackim garnizonie tej formacji mundurowej.

Fot. © terazJaslo.pl / (DP)
Fot. © terazJaslo.pl / (DP)

Po reorganizacji struktury Komendy Powiatowej Policji w Jaśle komisarz Jacek Krzyżak objął od grudnia 2012 roku funkcję Komendanta nowo powstałej jednostki organizacyjnej – Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie (obejmującego swoim terenem działania obszar trzech sąsiadujących ze sobą gmin: Nowy Żmigród, Krempna i Osiek Jasielski).

Nowy przełożony jasielskich funkcjonariuszy służy w tej formacji mundurowej przeszło ćwierć wieku, od początku związany z tutejszą jednostką Policji, zdobywając doświadczenie zawodowe w służbie prewencyjnej, kryminalnej jak i logistycznej (m.in. pracował w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziale Wspomagającym, którego od kwietnia 2009 do grudnia 2012 roku był Naczelnikiem).

Komisarz Jacek Krzyżak będzie zarządzał Komendą, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne: w służbie kryminalnej (Wydział Kryminalny, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą), w służbie prewencyjnej (Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie, Posterunek Policji w Kołaczycach, Posterunek Policji w Skołyszynie, Posterunek Policji w Tarnowcu, jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych) oraz w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (Referat Wspomagający, Zespół Kadr i Szkolenia, Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna oraz jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy).

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle była podyktowana tym, że dotychczasowy szef miejscowego garnizonu inspektor Paweł Filipek otrzymał awans służbowy i przejął pełnienie obowiązków zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Pod jego nadzorem znajdować się teraz będą następujące wydziały: Kryminalny, Dochodzeniowo-Śledczy, Techniki Operacyjnej, Wywiadu Kryminalnego, do walki z korupcją, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z cyberprzestępczością, do walki z przestępczością narkotykową oraz Laboratorium Kryminalistyczne.

Dla 44-letniego inspektora Pawła Filipka to kolejny sukces w życiu zawodowym. Sięgając wstecz, na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w Policji zasiada od 1999 roku kiedy to objął funkcję Naczelnika Sekcji Kryminalnej w jasielskiej Komendzie. Później był tu Zastępcą i pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego. W 2008 roku przeszedł do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie powierzono mu stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego (2008-2012). W kwietniu 2012 roku objął komendanturę w Dębicy, a w lutym 2015 roku w Jaśle. Prywatnie jest mieszkańcem Kołaczyc i udziela się społecznie dla tamtejszej miejscowości aktywnie działając w lokalnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE