Informacje

Po pół wieku powracają do historycznej nazwy ulicy

Po pięćdziesięciu pięciu latach od momentu nadania jednej z ulic w Jaśle imienia Jana Tkaczowa radni miejscy wracają do jej historycznej nazwy. Obowiązek dokonania korekty w jej nazewnictwie nakłada na samorząd obowiązująca w naszym kraju od ubiegłego roku ustawa „dekomunizacyjna”.

Radni miejscy przemianowali ulicę Jana Tkaczowa na Nową.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy położonej na osiedlu Śródmieście ulicy Jana Tkaczowa wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przedstawił radnym sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca. Wyjaśnił on, że powodem przystąpienia lokalnego samorządu do podjęcia działań w przedmiotowym temacie było pismo Wojewody Podkarpackiego, jakie wpłynęło do Urzędu Miasta w Jaśle na początku października br. w związku z wejściem przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wojewoda Podkarpacki, w związku z obowiązywaniem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, zwrócił się do burmistrza miasta Jasła o dokonanie zmian nazewnictwa ulic w naszym mieście. Wniosek ten wymieniał trzy ulice, w tym dwie kategorycznie: Jana Tkaczowa i 17 stycznia oraz do rozważenia ulicę Partyzantów. Burmistrz odpowiedział wojewodzie, że dokona analizy nazewnictwa naszych ulic i podejmie stosowne działania uzgodnione z Radą Miejską i właściwymi Zarządami Osiedli do dnia 30 listopada bieżącego roku. – wyjaśnia Paweł Rzońca.

Władze Jasła przeprowadziły konsultacje społeczne z osobami zamieszkującymi ulicę Jana Tkaczowa oraz przedsiębiorcami prowadzącymi w tym miejscu działalność gospodarczą, których finałem było delegowanie przez nich samorządu do podjęcia uchwały, która przywracałaby historyczną nazwę ulicy, obowiązującą do 1962 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrz zaprosili mieszkańców i przedsiębiorców z terenu tej ulicy do Urzędu Miasta w Jaśle. Spotkanie odbyło się w minionym tygodniu, w środę 25 października. To spotkanie prowadził przewodniczący Henryk Rak. W wyniku rozmów, konsultacji oraz decyzji wyrażonej w głosowaniu przez mieszkańców i przedsiębiorców z ulicy Jana Tkaczowa zaproponowano, że jeśli już miasto Jasło jest zobligowane do dokonania zmiany nazwy ulicy to żeby powrócić do historycznej nazwy ulicy obowiązującej przed ulicą Jana Tkaczowa, tj. ulicy o nazwie Nowa. – powiedział Rzońca.

Po długiej dyskusji padła propozycja, aby powrócić do nazwy, która była przed 1962 rokiem. To spotkało się z akceptacją mieszkańców oraz przedsiębiorców z tej ulicy więc taką propozycję przekazujemy dzisiaj Radzie do zaakceptowania. To nie była jednogłośna decyzja, ale demokracja ma ten przywilej, że wsłuchujemy się w większość. – dorzucił przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak.

Przedmiotowa ulica jest usytuowana w ścisłym centrum Jasła, administracyjnie przypisana do osiedla Śródmieście. To droga o nawierzchni asfaltowej o długości ponad stu metrów, z dwustronnym chodnikiem. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polskiego Czerwonego Krzyża do skrzyżowania z ulicą Krótką obowiązuje ruch jednokierunkowy, zaś w dalszym biegu posiada „ślepy” odcinek oddzielający ją od ulicy Kazimierza Wielkiego chodnikiem i wysepką. Przy ulicy mieści się oświatowa jednostka organizacyjna miasta Jasła – Przedszkole Miejskie nr 1. Ponadto w tym miejscu prowadzona jest działalność gospodarcza związana m.in. z branżą medyczną, cukierniczą, fryzjerską, meblarską, ubezpieczeń społecznych i motoryzacyjną oraz usługami telekomunikacyjnymi. W infrastrukturze ulicy dominują kamienice oraz domy jednorodzinne. Mieszkańcy należą do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM. Jan Tkaczow został patronem ulicy na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej z marca 1962 roku. Do tego momentu nosiła ona nazwę Nowa.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Za przyjęciem propozycji zmieniającej nazwę ulicy Jana Tkaczowa na ulicę Nową opowiedziało się czternastu radnych, jeden był przeciw, zaś trzech wstrzymało się od głosu.

Nowe nazewnictwo zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od momentu opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podobną uchwałę podjęli 31 sierpnia br. radni miejscy w Boguchwale.

Z kolei do 30 listopada samorząd miejski ma czas na dokonanie korekty w nazewnictwie ulicy 17 stycznia. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, władze Jasła chcą wcześniej skonsultować się z właściwym terytorialnie zarządem osiedla oraz bezpośrednio z jej mieszkańcami.

Burmistrz, w odpowiedzi na pismo pani wojewody, wyznaczył termin do 30 listopada, że do tego dnia przeanalizujemy wszystkie ulice jednocześnie odpowiadając, że na pewno będziemy realizować ulice Jana Tkaczowa i 17 stycznia. W wyniku konsultacji i decyzji z zebrania mieszkańców ulicy Jana Tkaczowa mamy już uzgodnioną pierwszą ulicę. Co do ulicy 17 stycznia to tuż po święcie zmarłych zwrócimy się do Zarządu Osiedla Jasło-Ulaszowice oraz do radnych z tamtego terenu z informacją o wniosku wojewody i będziemy oczekiwać stanowisk naszej jednostki pomocniczej. 30 listopada to ta data, w której określimy się w jakim kierunku będziemy zmierzać. Jeśli chodzi o ulicę Partyzantów to z naszych rozmów z Urzędem Wojewódzkim troszeczkę zmienił się pogląd IPN-u na pojęcie „partyzantów” i raczej będzie odstępować od tego, że jest to znaczenie, które wiąże się z komunizmem. Do Rady Miejskiej nie będziemy zgłaszać żadnej propozycji zmiany nazwy tej ulicy. – dopowiada sekretarz miasta Paweł Rzońca.

Ponadto zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej zgodnie z obowiązującą ustawą winna zostać zmieniona nazwa ulicy Emila Dziedzica. W Jaśle mieści się ona na osiedlu Mickiewicza. Nie została ona jednak ujęta we wniosku do władz miasta.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Dekomunizacja nazewnictwa ulic dotarła do Jasła: ulica Nowa w miejsce Jana Tkaczowa?

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Po pół wieku powracają do historycznej nazwy ulicy”