Informacje

Jasło: jedenaście szkół i przedszkoli ze wspólną obsługą finansową

Od 1 września br. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zajmie się wspólną obsługą finansową i księgową dla wybranych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Projekt stosownej uchwały trafił pod obrady i został przyjęty przez radnych. Z prezentowanego przez władze miasta stanowiska wynika, że jest to ze wszech miar racjonalne rozwiązanie.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 roku (z późniejszymi zmianami), za prowadzenie organizację wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla niektórych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło, było odpowiedzialne Przedszkole Miejskie nr 2 przy ulicy Słowackiego 7. Scentralizowaną księgowością zostały wówczas objęte: Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Nowej 14, Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Słowackiego 7, Przedszkole Miejskie nr 3 im. Św. Jana Pawła II przy ul. Floriańskiej 24a, Przedszkole Miejskie nr 6 „Pluszowego Misia” przy ul. Kopernika 8a, Przedszkole Miejskie nr 10 przy ul. Ducala 3, Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul. Sikorskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza przy ul. Św. Jana z Dukli 94, Zespół Szkół Miejskich nr 5 przy ul. Sobniowskiej 58 oraz Zespół Szkół Miejskich nr 6 przy ul. Lwowskiej 36.

Samorząd miasta podjął się reorganizacji obecnie funkcjonującego systemu w zakresie prowadzenia rachunkowości w miejskich placówkach oświatowych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

O wspólnej obsłudze finansowo-księgowej jasielskich jednostek oświatowych

 

Według przedłożonej przez urzędników koncepcji, z dniem 1 września br. realizację tego zadania przejmie Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38. Dodatkowo do struktury zostaną włączone kolejne Zespoły Szkół Miejskich: nr 1 przy ulicy Rafineryjnej 3a (osiedle Rafineryjne) oraz nr 2 przy ulicy Mickiewicza 108 (osiedle Gamrat).

W sumie od nowego roku szkolnego profesjonalną obsługą finansowo-księgową będzie objętych: sześć przedszkoli, jedna szkoła podstawowa oraz cztery zespoły szkolno-przedszkolne.

Z zapisów uchwały wynika, że do zadań kadry ZSM nr 3 będzie należało przede wszystkim: prowadzenie rachunkowości, spraw płacowych i kadrowych pracowników jednostek obsługiwanych czy dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, itp.

Zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz-Czech podkreśliła podczas dzisiejszej sesji, że takie rozwiązanie jest racjonalne bowiem przemawiają za tym zarówno względy organizacyjne, jak i ekonomiczne.

Jest to spowodowane faktem, że będziemy mieć braki kadrowe przy obecnie funkcjonującej obsłudze związane z odejściem na emeryturę jednej z pracownic oraz decyzją o rozwiązaniu umowy o pracę kolejnej. Jeśli chodzi o obsługę to możemy liczyć na dodatkowe osoby. W zespole numer jeden jest jedna księgowa plus jedna czwarta etatu. Po uzupełnieniu tej drugiej osoby do pełnego etatu uzyskamy dodatkowe godziny do przepracowania. Poza tym, w zespole numer trzy jest odpowiednia przestrzeń do prowadzenia takiej obsługi, ponieważ w przedszkolu numer dwa jest już ograniczona przestrzeń. Osoba, która jest główną księgową w zespole numer trzy, objęłaby prowadzenie całej wspólnej obsługi księgowej. Wspominaliśmy, że braki kadrowe w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostek będą występowały. Ta sytuacja w przewidywanym terminie się pojawiła. To nie jest takie proste, żeby znaleźć księgową, która natychmiast wejdzie w rolę obsługi szkół, przedszkoli, ponieważ jest to pewna specyfika. Chcielibyśmy usystematyzować pracę akurat wszystkich tych pracownic, dokonać dodatkowego przeszkolenia. Będzie na tym pewna oszczędność, ponieważ nie będzie to dokładnie taka sama liczba osób pracujących we wspólnej obsłudze jak do tej pory. – wyjaśniła.

Radni mieli wiele wątpliwości w tej sprawie. Kazimierz Mikrut pytał na przykład czy w perspektywie czasu nie wyklucza się objęcia systemem wszystkich jednostek oświatowych miasta Jasła.

Na razie takich planów nie mamy natomiast 100-procentowego zapewnienia nie złożę, ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja, że to szkoły będą chciały włączyć się w to ze względu na braki kadrowe, które występują. – poinformowała Musiałowicz-Czech.

Robert Hap chciał się dowiedzieć czy przedmiotowy projekt uchwały był konsultowany ze związkami zawodowymi działającymi przy lokalnej oświacie.

Ten projekt uchwały nie był ze związkami zawodowymi konsultowany. Nie było takiej potrzeby. Konsultowaliśmy to jedynie z księgowymi i dyrektorami dołączanych placówek. M.in. rozmawialiśmy też oczywiście z dyrektorami placówek, które są już obsługiwane. Dla nich to będzie jakaś zmiana ze względu na zmianę adresu. – wyjaśniła wiceburmistrz.

Mariola Mazur: – Nasuwa mi się taki koncept czy była przeprowadzona rozmowa z osobami, które tam pracują? Nie wierzę, że w chwili obecnej nie można przygotować kadry, która przyszłościowo będzie spełniała dane wymagania. Nie sądzę, że w dobie bezrobocia nikt taki się nie znajdzie. Czy była prowadzona rozmowa z paniami na danych etatach?

Ta rozmowa była przeprowadzona przy poprzedniej uchwale. Teraz poprosiłam dyrektorów i to dyrektorzy jako osoby zatrudniające są odpowiedzialne za przeprowadzenie takich rozmów. Wszystkie panie zgodziły się na przejście do tego nowego miejsca pracy. Natomiast przypominam, że zatrudniającym jest dyrektor danej placówki. Jeśli chodzi o tą sytuację, o której mówi pani radna, oczywiście, że można by przeszkolić. O rezygnacji jednej z osób dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno. Ta osoba odchodzi i w zasadzie nie pozostawia po sobie żadnej przygotowanej do obsługi. – odpowiedziała Elwira Musiałowicz-Czech.

Krzysztof Czeluśniak pytał o logistyczne i merytoryczne przygotowanie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 do realizacji tego projektu.

Naturalną kwestią jest to, że rozmawiałam z panią dyrektor. Oczywiście ona wyraziła zgodę. Jednocześnie omówiliśmy kwestię organizacji pomieszczeń, co jest bardzo ważne i kwestie tego czy obecna główna księgowa wyraża zgodę na objęcie prowadzenia takiego zwiększonego zespołu. Uzyskaliśmy zgodę od jednej, jak i drugiej pani. – odpowiedziała.

Wśród dyskutujących o możliwości wspólnej realizacji usług finansowo-księgowych był również Jan Pierzchała. Radny był zaciekawiony m.in. o kwestie kadrowe oraz czy w ślad za przedstawioną reorganizacją pójdą oszczędności w miejskiej kasie.

Zastępczyni burmistrza do spraw oświaty wyjaśniła: – Powtarzam jeszcze raz, że nie rozmawialiśmy z każdym pracownikiem z osobna. Rozmawialiśmy z dyrektorami. Druga kwestia. Tak naprawdę tych jednostek obsługiwanych jest teraz jedenaście, ale to nie jest novum ze względu na to, że ta jedenastka to są tylko trzy dodatkowe placówki. Osiem placówek było już wcześniej obsługiwanych przez wspólny zespół. (…) Jedna osoba nabrała uprawnienia emerytalne i zgodnie z tym odchodzi na emeryturę. Druga osoba rozwiązuje stosunek pracy na własny wniosek. Absolutnie żadna z tych osób nie jest zwalniana. Czyli odchodzą nam dwa etaty, ale ze względu na to, że jedna pracownica w zespole numer jeden ma jedną czwartą etatu, zatrudnimy ją na pełen etat. Więc to jest koszt umowy o pracę jednej osoby i tej jednej trzeciej etatu.

Po przeprowadzonej debacie za podjęciem uchwały opowiedziało się jedenastu radnych (Agnieszka Sobczyk, Andrzej Dybaś, Bogdan Ziemba, Henryk Rak, Iwona Dziedzic, Jerzy Okarma, Józef Twarduś, Kazimierz Mikrut, Krystyna Sikora, Lech Polak, Marcin Węgrzyn), troje było przeciwko zaproponowanemu rozwiązaniu (Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Maria Kluz) natomiast sześcioro wstrzymało się od głosu (Andrzej Czernecki, Bogusława Wójcik, Jan Pierzchała, Leszek Znamirowski, Mariola Mazur, Robert Hap).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE