Informacje

Które drogi powiatowe do przebudowy w ramach RFRD w 2022 roku?

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Powiat jasielski zgłosi do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne trzy projekty. Przy współudziale środków pochodzących z programu samorząd planuje wyremontować zdegradowane nawierzchnie oraz wyposażyć fragmenty istotnych z punktu widzenia mieszkańców danego rejonu ciągi komunikacyjne w chodniki, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Na podstawie podjętej przez radnych uchwały, wyrażono zgodę na przystąpienie powiatu jasielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegających na:

  • przebudowie drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8:646 w miejscowości Wróblowa (gmina Brzyska);
  • przebudowie drogi powiatowej nr 1843R Szebnie – Bierówka – Szebnie w km 0+852 – 1+850 w miejscowości Bierówka (gmina Jasło);
  • przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski (gmina Osiek Jasielski).

Jak podkreślił starosta Adam Pawluś, wyboru przedsięwzięć dokonano w oparciu o inicjatywy włodarzy poszczególnych gmin, którzy są zainteresowani poprawą stanu dróg powiatowych w swoim rejonie, a przede wszystkim deklarują wsparcie polegające na współfinansowaniu wkładu własnego danego zadania.

Gospodarz naszego powiatu wyjaśnił, że oprócz typowych prac dotyczących wymiany zdegradowanej nawierzchni jezdni, w miejscach o gęstej zabudowie mieszkalnej powstaną dodatkowo chodniki, które pozwolą na odseparowanie ruchu kołowego od pieszych. Wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości, których dotyczy realizacja przedmiotowego zadania.

W sumie te wszystkie projekty przekraczają ledwie sześć milionów złotych, ale są niezwykle ważne. Mam nadzieję, że wszystkie przejdą procedurę naboru, uzyskamy dofinansowanie i zrealizujemy te ważne inwestycje dla mieszkańców naszych miejscowości. – powiedział Adam Pawluś.

Na fakt, że odcinek „powiatówki” z Jasła, przez Wróblową i dalej w kierunku granicy województwa w Błażkowej wymaga pilnego remontu, zwrócił uwagę Sławomir Madejczyk.

Życie pokazuje, że ta droga zaczęła się niszczyć w tempie dość postępującym. Sami widzimy tutaj odcinek z Brył w stronę Gamratu jak się zniszczył po ostatnich nawałnicach i podtopieniach. W tej chwili jest robiony. Uzasadnione jest zrobienie tego odcinka z uwagi na to, że zaplanowany jest również odcinek chodnika w miejscowości Wróblowa. Jest to kawałek drogi najbardziej zniszczony. Najlepiej to widać w czasie dni deszczowych, jak teraz, gdy widać te nierówności. Ci, co jeżdżą samochodami w tamtym kierunku tak jak ja, przekonują się o tym codziennie. – powiedział.

Na potrzebę przebudowy drogi wjazdowej do Zawadki Osieckiej od strony Osieka Jasielskiego wskazuje Irena Baciak.

Odcinek do Zawadki Osieckiej jest wąski, zniszczony, z licznymi wybojami. Jest to droga dojazdowa nie tylko do miejscowości Zawadka Osiecka, ale również do miejscowości Dobrynia i dalej na Folusz. Po wykonaniu odcinka do Dobryni zrobiła się to droga o nasilonym ruchu więc jest jak najbardziej wskazane wykonanie odcinka właśnie z chodnikami czy ścieżką rowerową. Dokumentacja jest przygotowana przez wójta gminy. Bardzo proszę o poparcie tej uchwały. – mówi radna.

O korzyściach płynących z przebudowy drogi powiatowej w Bierówce przekonuje z kolei wicestarosta Stanisław Pankiewicz: – Poprawia się tą przebudową dróg bezpieczeństwo na tych odcinkach, gdzie to jest najbardziej potrzebne. Bo akurat w przypadku Bierówki poprawia się tam, gdzie droga mieści się w terenie zabudowanym. W takich sytuacjach kiedy ta droga jest alternatywną drogą „28” to bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy będą się przemieszczać, jest zdecydowanie większe.

Radny Krzysztof Buba zaznaczył, że brak jest całościowego rozwiązywania problemu związanego z ciągami drogowymi: – Polecam wszystkim przejechać się drogą 1313 jak wygląda. Tam potrzebny jest kompleksowy remont całej drogi. Trzeba to zrobić raz, a porządnie. Może będą mniejsze koszty? Należy pomyśleć, zastanowić się nad tym co chcemy: czy chodnik, czy ścieżkę rowerową. Wtedy ma to jakąś racjonalność wydatków. Robimy jedną drogę od początku do końca i możemy zajmować się innymi realizacjami. A tu mamy kilometr, tam osiemset metrów, tam siedemset metrów. Przejdźmy wreszcie na poważne traktowanie. Zróbmy cały odcinek drogi tak, jak ma to wyglądać, a nie po kawałeczku, bo to nic nie daje.

W odpowiedzi starosta wyjaśnił, że wszystko rozbija się o pieniądze. – Jeżeli Państwo spojrzycie na tą drogę to ta droga jest w dobrym stanie. Ona była realizowana w różnym czasie, na różnych odcinkach, z różnych funduszy. Od skrzyżowania, które idzie w kierunku Kołaczyc i centrum Brzysk ta droga jest w dobrym stanie, z wyjątkiem odcinka pomiędzy trzema mostami w Błażkowej. Tam trzeba iść na ZRID i ją poszerzyć. Natomiast ten odcinek w stronę Jasła rzeczywiście zaczyna degradować się dosyć szybko. Ale musimy też pamiętać o współfinansowaniu. Jeżeli spojrzymy w skali powiatu to musimy to brać pod uwagę. Gdybyśmy mieli budżet tak wielki, żebyśmy mogli wszystkie drogi wybudować to nie byłoby problemu. Moglibyśmy ustalić sobie harmonogram i jakaś firma by nam te drogi naprawiła. Ale my mamy wiele innych zadań i musimy to wszystko zrealizować.

Negatywne emocje jakie pojawiły się w związku z projektem uchwały studziła radna Anna Nigborowicz: – Myślę, że może nie trzeba aż tak bardzo krytykować tylko cieszyć się z tego, że robimy chociaż odcinkami na poszczególnych gminach. To jest ważne dla mieszkańców danej gminy, bo każdy kto mieszka w danej gminie uważa, że jego droga jest najważniejsza, najbardziej uczęszczana. Musimy tutaj patrzeć z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych gmin.

Adam Pawluś wskazał, że pomimo skromnego budżetu oraz konieczności ponoszenia wydatków na utrzymanie różnych dziedzin życia społecznego, w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowo – mostowej rokrocznie realizowane są zadania o wartości dziesiątek milionów złotych.

Na pewno będziemy przygotowywać więcej tych projektów i zwracać się do Wysokiej Rady o akceptację tych działań. – podaje.

Starosta snuje ambitne plany związane z poprawą układu komunikacyjnego w naszym regionie, podkreślając mnogość wyzwań jakie stoją do podjęcia w niedalekiej przyszłości przez samorząd powiatowy.

Takim wnioskiem, który na pewno będzie budził trochę emocji, to jest przejęcie zadania od województwa na budowę kilometrowego odcinka obwodnicy Nowego Żmigrodu. – rysuje plany na przyszłość. – W tej chwili pracujemy mocno nad przygotowaniem koncepcji i uzgadniamy ją z samorządem województwa do naboru transgranicznego. To będzie miało niezwykłe znaczenie dla mieszkańców Nowego Żmigrodu i całego ruchu tranzytowego, który wzrasta na kierunku północ – południe. Dla przykładu: na tym kilometrze różnica poziomów pomiędzy skrzyżowaniem drogi 992 z drogą 993, czyli w okolicach parku do nowego włączenia drogi 993 jest 16 metrów. Natomiast ten odcinek od tego skrzyżowania do Rynku to jest 25 metrów. Więc w zimie tam się dzieją różne trudne sytuacje. Wszystkie budynki drżą, itd. A tu mamy teren wzdłuż potoczku, który nie jest zurbanizowany i będzie dużo łatwiejszy do pokonania przez ciężkie pojazdy. Jest szansa, że mieszkańcy Nowego Żmigrodu odetchną. Tu jest deklaracja wójta i Rady Gminy Nowy Żmigród, że przeznaczą na to środki w nowej perspektywie finansowej. Zarząd Powiatu w Jaśle zgłosił to do programu transgranicznego. Jeżeli będziemy przygotowani, jeżeli będziemy mieli dokumentację to będziemy mogli aplikować o środki z tego programu.

Pawluś poinformował również na sesji o planach budowy wiaduktu kolejowego na ulicy Wojska Polskiego: – Wystąpiliśmy do PKP o podjęcie działań związanych z budową wiaduktu, bo wiadukt kiedyś był tylko Niemcy go zburzyli. Ale jakoś nikt przez tyle lat, co upłynęło od wojny, nie podjął się tego zadania. Ja myślę, że ten wiadukt zrobimy, bo to jest wstyd, gdy zamknięte są rogatki to droga 28 jest nieprzejezdna. Cały ruch jest zablokowany na drodze 28. A mamy XXI wiek. Unikniemy wielu niebezpiecznych zdarzeń jeżeli tam powstanie wiadukt. Dlatego bardzo apeluję o odpowiedzialne działania, żebyśmy za intencjami myśleli również o środkach finansowych, bo musimy realnie stąpać po ziemi. Jeżeli jest kasa to realizujemy.

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu jasielskiego do realizacji w 2022 roku i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Za – Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Bożena Macek – Lubaś, Sławomir Madejczyk, Franciszek Miśkowicz, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska, Zenon Szura, Stanisław Święch, Antoni Zwierzyński
Przeciw – Janusz Przetacznik
Wstrzymali się – Krzysztof Buba, Jan Urban, Ewa Wawro

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE