Informacje

Koncepcja odwodnienia strefy warzyckiej

| FOT. © archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Jednym z dwóch projektów, na które samorząd Jasła otrzymał zapewnienie finansowania z rządowego programu Polski Ład, jest wykonanie odwodnienia strefy przemysłowej położonej na obrzeżach miasta. Przygotowywane rozwiązanie ma skutecznie zabezpieczyć tereny położone wzdłuż ujścia potoku warzyckiego do rzeki Jasiołki przed ewentualnymi podtopieniami.

Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle” – to pełna nazwa projektu, na realizację którego samorząd Jasła otrzymał zapewnienie finansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Pogram Inwestycji Strategicznych. Wsparcie ze strony państwa wyniesie 10,2 mln złotych.

W tej chwili na zlecenie tutejszego magistratu powstaje koncepcja odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycyjnego położonego na obrzeżach miasta do rzeki Jasiołki. Ponieważ wykonawca nie zdąży przygotować pełną dokumentację do końca roku ze względu na dodatkowy zakres prac, radni miejscy musieli podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia burmistrza Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy.

Jest ona potrzebna do tego, by w jak najkrótszym czasie można było uruchomić realizację tego niezwykle oczekiwanego zadania. – Przedmiotowa koncepcja była już wcześniej zlecona, ale ze względu na to, że złożyliśmy projekt do Polskiego Ładu i otrzymaliśmy dofinansowanie, ta koncepcja musi być troszeczkę rozszerzona. W związku z tym wykonawca nie jest w stanie wykonać to zadanie w pełnym zakresie w bieżącym roku. – informuje skarbnik miasta Jacek Borkowski. – Ta koncepcja jest niezbędna do tego, aby ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania. Ponieważ otrzymaliśmy już wstępną promesę dofinansowującą to zadanie, to żeby jej nie stracić musimy ogłosić przetarg w ciągu sześciu miesięcy od przyznania tej promesy. Do przeprowadzenia tego przetargu – tak jak powiedziałem – niezbędna nam jest ta koncepcja. – dodał.

Burmistrz Ryszard Pabian doprecyzował, że promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację tego i drugiego z zadań (budowa krytego obiektu sportowego z funkcją lodowiska), na które zostały nam przyznane środki w ramach Polskiego Ładu, zostały przekazane 17 listopada.

W terminie sześciu miesięcy od przyznania promesy jesteśmy zobowiązani uruchomić to zadanie. To zadanie można uruchomić dwojako. Polega to przede wszystkim na uruchomieniu postępowania, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca tej usługi. W przypadku przygotowanej usługi może to być od razu wykonanie na zasadzie budowy. Natomiast jeśli to jest PFU (program funkcjonalno – użytkowy – przyp. red.), a takowy będziemy mieli to jest to w systemie zaprojektuj i wybuduj. I tak to będzie w naszym przypadku. – powiedział.

W wypowiedziach urzędników daje się usłyszeć, że wiążą oni duże nadzieje z rozwojem tego obszaru, ale jednocześnie mają świadomość, że dalsza zabudowa wiąże się z zagrożeniem podtapiania posesji położonych wzdłuż ujścia potoku warzyckiego do rzeki Jasiołki. Z tego tytułu mieszkańcy niżej położonych terenów doznają ogromnych strat materialnych i innych. Patrząc na rozmiar ubiegłorocznej tragedii spowodowanej deszczami nawalnymi, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to niezwykle potrzebna inwestycja.

Opracowywana koncepcja odwodnienia strefy warzyckiej w celu ochrony terenu przed okresowym występowaniem wód z obciążonego koryta na brzeg, ma uwzględniać sugestie mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w tej części naszego miasta. 

Według prezentowanych przez magistrat wstępnych założeń przewiduje się budowę zbiorników retencyjnych oraz skierowanie wody przez kolektory kanalizacji deszczowej i przepompownie bezpośrednio do rzeki Jasiołki z pominięciem potoku.

W optymistycznej ocenie gospodarza naszego miasta, „biorąc pod uwagę, że uruchomienie będzie w przyszłym roku, a wiadomo, że trzeba opracować projekty, uzyskać pozwolenia na budowę”, inwestycja powinna być zakończona do 2023 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE