Informacje

Program współpracy miasta Jasła z NGO’sami na 2022 rok przyjęty

Miasto Jasło | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radni miejscy przyjęli dokument regulujący cele i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Na wydatki związane z realizacją programu przewidziano środki w wysokości 2,5 miliona złotych.

Program współpracy miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok” został uchwalony przez Radę Miejską Jasła jednogłośnie, siedemnastoma głosami za. Wcześniej poprzedziły go: konsultacje społeczne, zbieranie propozycji wśród zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz uzyskanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W poszczególnych rozdziałach dokumentu opisano szczegółowo: cele i zasady współpracy, przedmiot i formy współpracy, priorytetowe obszary współpracy, środki finansowe na realizację programu, sposoby realizacji programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, podmioty odpowiedzialne za realizację i opracowanie programu, sposób oceny realizacji programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji.

Małgorzata Adamska – Chmiel, zastępczyni burmistrza miasta poinformowała o zmianach w programie: – Różnica zasadnicza w stosunku do poprzedniego programu jest taka, że ten jest roczny, a poprzedni był trzyletni. Jeżeli chodzi o zakres to nadal ten program opisuje cele współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kluczowe, priorytetowe zadania, na które było nas stać w ramach planowanego budżetu na 2022 rok. Nie są to oczywiście wszystkie potrzeby, które mamy i zadania, które powinniśmy realizować z organizacjami pozarządowymi, ale te, na które nam pozwolił przyszłoroczny budżet.

Mateusz Smyka, inspektor w Wydziale Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle przekazał, że: „w poprzednich latach realizowaliśmy program wieloletni jednak według literalnego brzmienia art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz opinii wielu ekspertów, obligatoryjnym jest przyjęcie programu rocznego i na taką formę zdecydowaliśmy się w 2022 roku”.

Omówił on główne założenia dokumentu, na podstawie którego przez najbliższe dwanaście miesięcy kształtowana będzie miejska polityka w sferze działalności pożytku publicznego.

Na wstępie zaznaczył, że wiodącą misją programu „jest kształtowanie partnerstwa Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej”.

W 2019 roku na realizację zadań społecznie użytecznych opisanych w programie miasto Jasło wydało łącznie blisko 2,5 mln złotych, w 2020 roku była to kwota prawie 3 mln złotych, a do 30 września br. to już blisko 3,4 mln złotych.

Pełna informacja na temat realizacji programu będzie znana po zakończeniu roku kalendarzowego, ponieważ wiele zadań jest realizowanych w trybie rocznym. Jeżeli chodzi o poprzednią perspektywę programowania realizowaliśmy zadania m.in. w obszarach szeroko rozumianej pomocy społecznej, wsparcia środowiska osób starszych, rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacji programów profilaktycznych, kultury, turystyki, promocji regionu, wsparcia działań na rzecz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie, w latach 2019 – 2021, jak i w poprzednich latach, wydawaliśmy około 2% wydatków budżetu miasta ogółem. Mam tu na myśli wydatki wykonane. – powiedział.

Jak opisuje Mateusz Smyka, w 2022 roku planuje się poszerzyć sferę zadań publicznych, przy których miasto Jasło współpracuje z organizacjami pozarządowymi do rozmiarów, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (łącznie to 40 pozycji).

Do tej pory prosiliśmy Wysoką Radę o zmianę programu, jeżeli pojawiały się nowe zadania. Takich zadań pojawiło się w roku ubiegłym kilka, m.in. turystyka, wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych, edukacja i wsparcie młodzieży oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Obecnie zmieniliśmy to w ten sposób, że wszystkie zadania, o których mówi ustawa, znalazły się w tym katalogu. – precyzuje.

Projekt budżetu miasta Jasła na 2022 rok przewiduje na te działania kwotę 2,5 mln złotych. W dokumencie zawarto jednak zapis, że „w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego organizacje złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych mogą być zwiększone w budżecie miasta środki przeznaczone na realizację Programu.

W 2022 roku planuje się rozpocząć prace nad utworzeniem Centrum Wsparcia Aktywności Organizacji Pozarządowych, które będzie mieściło się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Będzie to miejsce, w którym zainteresowana organizacja pozarządowa otrzyma fachową pomoc, doradztwo i wsparcie merytoryczne, m.in. w zakresie usług księgowych, doradztwa podatkowego, marketingu czy promocji. Oprócz tego zaplanowane zostały wyjazdy studyjne, powołany będzie również koordynator ds. współpracy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Chodzi o to, że w ramach zdiagnozowanych potrzeb organizacje pozarządowe cały czas podkreślają, że brakuje im doradztwa, takiej pomocy specjalistów w prowadzeniu, rozliczaniu, itp. Właśnie tego dotyczy ten projekt. – wyjaśnia Małgorzata Adamska – Chmiel.

Jaślanie aktywnie działają w NGO’sach

Według danych jakimi dysponuje Wydział Rewitalizacji, na terenie miasta Jasła funkcjonuje obecnie 115 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w formie stowarzyszenia, klubu sportowego, fundacji, uczniowskiego klubu sportowego, spółdzielni socjalnej i spółki non – profit.

Większość z nich zajmuje się kulturą i edukacją (44,3%), nieco mniej sportem (27%), pomocą społeczną (12,2%), OSP (3,5%) i innymi nieklasyfikowanymi działaniami (13%). Blisko 14% organizacji posiada status organizacji pożytku publicznego upoważniającego do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność statutową.

Na podstawie danych statystycznych można zaobserwować systematyczny wzrost zainteresowania mieszkańców naszego miasta zrzeszaniem się wokół inicjatyw wychodzących od podmiotów realizujących ideę non-profit. W roku 2005 na 10 tys. mieszkańców przypadało 21 organizacji, a już 2021 44 organizacje.

Widzimy przez ostatnie piętnaście lat stabilną gradację co pozwala sądzić, że zrzeszanie się w formie stowarzyszeń czy fundacji jest popularną formą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i w dalszym ciągu się ten trend rozwija. – podkreśla Mateusz Smyka.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE