Informacje

Powiat dofinansuje opracowanie projektu obwodnicy Nowego Żmigrodu

Przybliża się perspektywa budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Nowego Żmigrodu. Na wczorajszej (08 bm.) sesji Rady Powiatu w Jaśle zostały podjęte dwie uchwały kierunkowe w tej sprawie. Starosta Adam Pawluś, zwracając się o poparcie tej inwestycji zaznaczył, że: „mieszkańcy Nowego Żmigrodu, wszyscy użytkownicy tej drogi skorzystają z bezpiecznego przejazdu. Będą mogli szybciej przejechać, będzie mniej spalin, będzie mniej hałasu i mniej uciążliwości dla mieszkańców Nowego Żmigrodu”.

Radni powiatowi, podczas wtorkowych obrad, wypowiedzieli się na temat planów budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Dukla. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego zmierzającego do i z przejścia granicznego w Barwinku poza centrum miejscowości.

Według przedstawionych przez członka Zarządu Powiatu w Jaśle Grzegorza Persa danych, codziennie uliczkami Nowego Żmigrodu przejeżdża ponad półtora tysiąca samochodów ciężarowych, co znacznie uprzykrza życie mieszkańcom.

To jest problem, który nie pojawił się wczoraj czy rok temu tylko jest od wielu lat. Mieszkańcy Nowego Żmigrodu, którzy mieszkają w Rynku, apelowali o to, żeby komunikacyjnie rozwiązać ten problem, ponieważ tam została naruszona struktura niektórych budynków. Nie mówiąc już o tym jak to jest uciążliwe. To jest tak, jakby przez Rynek w Jaśle przejeżdżało 1,5 tysiąca TIR-ów dziennie. Tam jest takie ukształtowanie terenu, że w zimie pod górkę – zanim zaczną działać służby drogowe, bo nie da się tego zrobić natychmiastowo – wstrzymany jest ten ruch TIR-ów. Apelowałbym o poparcie tego wniosku. Jest tu wielka przychylność pana starosty, zarządu. Były już wcześniej rozmowy robocze z władzami województwa w tym temacie. Byłaby to wielka rzecz. Wiadomo, że Nowy Żmigród to nie jest jakaś duża miejscowość, ale komunikacyjnie jednak biegnie tam droga wojewódzka od Jasła i od strony Gorlic. Tych TIR-ów jeździ tam średnio około 1,5 tysiąca dziennie. – powiedział.

Mając na względzie bolączki z jakimi na co dzień muszą mierzyć się osoby mieszkające w rejonie przedmiotowej drogi powiat jasielski podjął działania, które mają przybliżyć w czasie realizację tej inwestycji. W budżecie samorządu zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 200 tys. złotych, które umożliwią zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w bieżącym roku, z terminem realizacji w latach 2022-2023.

Jak tłumaczył starosta Adam Pawluś, przyspieszy to możliwość aplikowania o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Ważnym jest, żebyśmy przystąpili do projektowania i byli gotowi w pierwszej kolejności do aplikowania o środki. Odcinek tej drogi leży w terenie przygranicznym i jest duża szansa zrealizowania tej inwestycji ze środków transgranicznych. Ja znam zasady jakie będą obowiązywać przy naborze, które są uzgadniane ze stroną słowacką i Komisją Europejską. Ten odcinek drogi idealnie się wpisuje w ten program. Można również wnioskować o aplikowanie z innych źródeł. Ale myślę, że będzie mniejsza konkurencja przy tych środkach transgranicznych. Mamy dobre relacje ze Słowakami, mamy sprawdzonych przyjaciół po stronie słowackiej. Nie ma wątpliwości, że jeżeli złożymy wspólny wniosek to będzie przygotowany merytorycznie dobrze. Mówię, że wspólnie przygotowany wniosek chociaż wniosek będzie przygotowywany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ale tak, jak w poprzednich naborach, uczestniczyliśmy jako powiat w tych działaniach. I to przyniosło skutek. – wyjaśnił.

Ze strony opozycyjnego radnego Jana Urbana padły jednak krytyczne uwagi. Jak podnosił w swojej wypowiedzi, „nie po to ustawodawca, tworząc samorząd, poprzydzielał określone zadania poszczególnym szczeblom samorządów i w ślad za tym stworzył administratorów poszczególnych dróg.”

My po raz kolejny, jako powiat, wcinamy się w nie swoje sprawy. Ja wiem, że to są wielkopańskie zapędy pana starosty, ale to nie jest nasze zadanie. Czy my się nareszcie nauczymy dbać o budżet powiatu pod kątem zadań, które są nam przydzielone? Przecież to jest droga wojewódzka. Ja rozumiem, że należy lobbować i działać, ale nie wyręczać. Z uporem maniaka, po raz kolejny zajmujemy się nie naszym zadaniem. Ja tylko tyle powiem, że my po prostu rozrzucamy pieniądze na nie swoje zadania. Co do słuszności to tak, ale dlaczego my mamy wyręczać województwo podkarpackie, skoro to jest ich zadanie, a ta droga jest w ciągu drogi wojewódzkiej i będzie drogą wojewódzką. Zrobiła się jakaś nowa świecka tradycja w tej kadencji, że my wcinamy się w nie swoje zadania. A nie po to jest podział zadań wynikający z ustawy o samorządzie.– powiedział Jan Urban.

Radny Grzegorz Pers zaznaczył, że dobrą praktyką jest wsparcie udzielane pomiędzy poszczególnymi samorządami w realizacji zadań, które pozwalają skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców.

Podobnego zdania jest też inny członek Zarządu Powiatu Ryszard Lisowski, który – z racji wykonywanego zawodu – na co dzień administruje drogi wojewódzkie przebiegające przez teren naszego powiatu.

Taka zasada pomocnictwa obowiązuje w całym kraju i jest prawnie dopuszczalna. – zauważa Ryszard Lisowski. – Tak, jak my pomagamy województwu czy drogom krajowym, tak nam pomagają gminy i inne podmioty. Także nie powinno się nawet dyskutować na ten temat. Bo – tak, jak mówię – taka zasada pomocnictwa obowiązuje w całym kraju i jest prawnie dopuszczalna. Jak chcemy chodzić czy jeździć po dobrych drogach to musimy sami to zrobić. A te 200 tys. złotych na projekt to myślę, że nie jest to duży wydatek dla powiatu, bo przecież budowę tej drogi finansować będzie województwo. – dodaje.

Starosta Adam Pawluś: „uważam, że naszym obowiązkiem jest wychodzić z taką inicjatywą i pomagać województwu. Po to, żeby te inwestycje zostały zrealizowane szybciej”.

Samorządowiec przekazał, że wsparcie finansowe dla tej inicjatywy deklarują również wójt oraz radni gminy Nowy Żmigród.

Wójt i Rada Gminy Nowy Żmigród deklarują wsparcie finansowe kwotą 100 tys. złotych. Te koszty z naszej strony będą zmniejszone właśnie przez tą kwotę. Zastanawiamy się w jaki sposób ta pomoc ma być udzielona. To jeszcze rozstrzygną prawnicy. Ważnym jest, aby być przygotowanym, gdy będzie prowadzony nabór. Jeżeli będziemy mieli projekt, będziemy mieli wszelkie decyzje to będziemy mogli w tym procesie uczestniczyć. Ja z doświadczenia wiem, że te postępowania w Rzeszowie będą trwały dłużej. My rozmawiamy z gminami i nieraz im mówimy: weźcie i zróbcie projekt, bo Wam jest łatwiej, macie mniejszy zakres swoich obowiązków. Jeżeli zrobicie ten projekt to nam wtedy jest łatwiej ubiegać się o jakieś środki zewnętrzne, bo mamy gotowe dokumenty. I tak będzie w tym przypadku. – powiedział Adam Pawluś.

Radny Krzysztof Buba skomentował, że popiera udzielenie pomocy województwu podkarpackiemu w realizacji tego zadania inwestycyjnego. Natomiast dodał, że: „Nie zgodzę się z państwem, że to jest zasada. Można pomagać, trzeba pomagać, ale żeby tu też nie było przesady. Uważam, że jest to potrzebne, ułatwi komunikację w tamtym regionie. Tylko proszę tutaj pana starostę i zarząd, żeby dopilnowali, żeby to wszystko odbyło się tak jak trzeba, żeby były uwzględnione interesy mieszkańców tamtego rejonu i żebyśmy wszyscy z tego korzystali.

Wstępna koncepcja przebiegu obwodnicy Nowego Żmigrodu | © źródło: Starostwo Powiatowe w Jaśle

Jak zaznaczył w trakcie dyskusji gospodarz naszego powiatu, z realizacją zadania wiązać się będzie szereg problemów, które wynikają z położenia miejscowości oraz uwarunkowań terenowych.

Dzisiaj wiemy, że na pewno podlegać będzie wyburzeniu jeden budynek więc musimy się z tym zmierzyć jak zaspokoić te roszczenia, jak spowodować żeby nie skrzywdzić właścicieli tych nieruchomości. Tu konieczna jest współpraca z panem wójtem, z Radą Gminy Nowy Żmigród. Pan wójt mówi, że czasowo zawsze można użyczyć lokal dla tych właścicieli. Nawet nieodpłatnie. Po to tylko, żeby bezboleśnie można było zburzyć ten budynek i przystąpić do realizacji inwestycji. Inwestycja jest na pewno niezwykle potrzebna. Rozmawialiśmy wiele razy na ten temat. Były wiele różnych narad z różnymi przedstawicielami województwa. Były propozycje, żeby zmienić położenie drogi 993. Nie jest to łatwe w tamtym terenie dlatego, że jest park, który podlega nadzorowi konserwatorskiemu. Są drzewa, które – moim zdaniem – są to samosiejki, gatunki obce, ale jednak mamy prawo i musimy to prawo przestrzegać więc tego się nie da zmienić. Jest też problem związany z przebiegiem potoku, który meandruje w tamtej części. Ale nie jest to potok groźny. Można go obejść różnymi sposobami technicznymi, które nie będą zbyt kosztowne. Zresztą, droga 992 w bliskiej odległości przecina ten potok. Funkcjonuje tam przepust od kilkudziesięciu lat i nie ma problemu. Natomiast mieszkańcy Nowego Żmigrodu, wszyscy użytkownicy tej drogi skorzystają z bezpiecznego przejazdu. Będą mogli szybciej przejechać, będzie mniej spalin, będzie mniej hałasu i mniej uciążliwości dla mieszkańców Nowego Żmigrodu. – opisuje Adam Pawluś, starosta jasielski.

Jan Urban dopytywał o kwestie formalne: „czy mamy jakieś porozumienie na dzień dobry czy zaś przygotujemy kwity i będzie tak jak z koleją, że tylnymi drzwiami będą nam środki zwracane. Czy mamy jakieś zapewnienie ze strony województwa czy to jest znowu wyjście przed orkiestrę?

Starosta potwierdził, że tak. – Zarząd województwa upoważnił Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich do prowadzenia szczegółowych uzgodnień co do warunków technicznych. Po tej uchwale mam nadzieję, że również Sejmik wyrazi swoją wolę w postaci odpowiedniej uchwały i później podpiszemy umowę. Więc tu dokumenty w tym zakresie są. Jeżeli radny ma takie życzenie to udostępnimy kserokopię. – wyjaśnił.

Za podjęciem uchwał w sprawie:

  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego w 2023 roku oraz
  • udzielenia z budżetu powiatu jasielskiego pomocy rzeczowej do 200 tys. złotych dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993”.

opowiedziało się dwudziestu jeden radnych: Irena Baciak, Krzysztof Buba, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Bożena Macek-Lubaś, Sławomir Madejczyk, Franciszek Miśkowicz, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska, Zenon Szura, Stanisław Święch, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński. Przeciwko głosował jedynie Jan Urban.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE