Na drogach

Będzie remont ulicy Konopnickiej zniszczonej wskutek nawalnych deszczy

Fragment ulicy Konopnickiej w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasło otrzymało przeszło pół miliona złotych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na odtworzenie nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej zniszczonej wskutek nawalnych deszczy, które przetoczyły się przez nasze miasto w czerwcu 2020 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Dzisiejszego popołudnia odbyła się „nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej Jasła. Zwołano ją na wniosek burmistrza. W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 rok poprzez wprowadzenie dotacji z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu ulicy Marii Konopnickiej. Środki, jakie przyznano na ten cel lokalnemu samorządowi, wynoszą 577 tysięcy złotych. Zostaną one przeznaczone na przywrócenie właściwego stanu technicznego drodze, która została zniszczona wskutek nawalnych deszczy, które miały miejsce na obszarze naszego miasta przed dwoma laty w czerwcu.

Jak informowali wspólnie burmistrz Ryszard Pabian wraz ze skarbnikiem miasta Jackiem Borkowskim, magistrat wystąpił z wnioskami o przyznanie środków na remont kilku ulic na terenie miasta, które zostały wówczas uszkodzone przez nagły napływ wód opadowych.

Ja przypomnę, że po ostatniej powodzi rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zabezpieczenie środków na usuwanie szkód powodziowych. Złożyliśmy wnioski jakie mieliśmy straty. Ponieważ te straty u nas były jedne z mniejszych w stosunku do innych gmin dlatego nie znaleźliśmy się na pierwotnej liście. – wyjaśnił skarbnik. – Większość gmin wykonała swoje zadania i wystąpiły oszczędności w tych środkach, wojewoda wystąpił do nas czy do końca czerwca jesteśmy w stanie dokonać wydatków związanych z odbudową jeżeli myśmy samodzielnie tych odbudów nie przeprowadzili. Była tam m.in. ulica Konopnicka, która uległa podtopieniu, w związku z czym burmistrz zaakceptował, że taką dotację przyjmiemy. Niemniej tą dotację musi Rada wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków. – dodał.

Na pytanie czy przyznane dofinansowanie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów remontu ulicy Konopnickiej czy też miasto będzie musiało dołożyć część środków ze swojego budżetu, tego na obecną chwilę urzędnicy nie potrafili dokładnie sprecyzować.

Rozstrzygnie to dopiero przetarg. – wytłumaczył skarbnik.

Zakres prac

Inwestycją objęte będą dwa odcinki ulicy Konopnickiej: pierwszy w kilometrażu od 0+000 do 0+180 (od skrzyżowania z ulicą Lwowską w ciągu drogi krajowej nr 73 relacji Pilzno-Jasło do bramy wejściowej na teren szpitala) oraz drugi w kilometrażu 0+600 do 1+390 (od mostu na potoku warzyckim do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 relacji Jasło-Gorlice). Zakres zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy, wymianę barier energochłonnych stalowych, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. Termin składania ofert przypada na dzień 4 kwietnia. Okres realizacji zamówienia w terminie do 15 maja.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE