Informacje

Radni miejscy spotkali się na lipcowym posiedzeniu

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj odbyła się LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji.

Na wstępie radni miejscy nie zgodzili się na zwolnienie dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W myśl przedstawionego przez zastępczynię burmistrza Elwirę Musiałowicz-Czech przedmiotowego projektu uchwały, zwolnienie miało obowiązywać od dnia 1 września 2022 roku do zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Za podjęciem uchwały opowiedziały się cztery osoby, przeciw pięć, wstrzymało się dziewięć osób, wobec czego uchwała nie uzyskała wymaganej większości.

Radni wyrazili wolę pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym remontu chodnika na osiedlu Gamrat w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło – ulica Mickiewicza. Jest to końcowy fragment na drodze wylotowej z miasta w kierunku Dąbrówki.

Z budżetu miasta na 2022 rok zostanie przekazana dotacja celowa w wysokości 30 tysięcy złotych.

O pozytywne rozpatrzenie propozycji zwróciła się radna Maria Kluz, która podkreśliła, że chodnik jest w bardzo opłakanym stanie. – Jest to chodnik, którym mieszkańcy Gamratu idą do kościoła. – opisuje.

Zaznaczyła, że w związku z tym doszło już do kilku przykrych incydentów związanych z urazami nóg. Planowane zadanie wpłynie na poprawę komfortu i poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku bowiem ze względu na lokalizację w sąsiedztwie strefy przemysłowej jest to droga o bardzo nasilonym natężonym ruchu pojazdów mechanicznych.

W staraniach o stworzenie dogodniejszych warunków dla mieszkańców osiedla poparł ją radny Jan Pierzchała. – Bezpieczeństwo osób pieszych jest bardzo ważne. – podkreślił.

Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosi 59 tysięcy złotych, niemniej jednak ostateczną wartość przedsięwzięcia określi postępowanie przetargowe. W treści uchwały zawarto zapis, że „szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy miastem Jasłem, a powiatem jasielskim”.

Zdaniem radnej Bogusławy Wójcik, projekt uchwały nie budzi żadnych wątpliwości i należy ją podjąć, ponieważ z tego chodnika będą korzystać mieszkańcy naszego miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że o inwestycję zabiega już od wielu miesięcy przewodnicząca osiedla Gamrat Urszula Czyżowicz. To na jej wniosek środki wydzielone w budżecie miasta na osiedle zostaną przesunięte na sfinansowanie prac przy remoncie opisywanego chodnika. Jak zaznaczył, do tej pory przy tego typu przedsięwzięciach obowiązywała zasada 50/50, czyli miasto dokładało do inwestycji powiatowych połowę kosztów i takie rozwiązanie zostało zastosowane również w tym przypadku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Burmistrz został upoważniony do zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 17 listopada 2020 roku zawartego pomiędzy miastem Jasłem, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i powiatem jasielskim w zakresie określenia obowiązków stron w ramach realizacji inwestycji dodatkowego przystanku osobowego o roboczej nazwie „Jasło-Sobniów” w ramach projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz.

Do obowiązków miasta należy budowa parkingu przy planowanym przystanku kolejowym. Ryszard Pabian poinformował, że zmienił się harmonogram realizacji inwestycji w związku z czym zaistniała potrzeba dookreślenia terminów wyznaczonych miastu na przystąpienie do prac.

Ponieważ my w tym porozumieniu mieliśmy wpisane kalendarzowe terminy realizacji tego zadania i budowa tego parkingu mijałaby się z celem w momencie kiedy nie ma jeszcze przystanku. Stąd też w porozumieniu zaproponowaliśmy zapisy, aby był tam termin określony w miesiącach. Do realizacji tego zadania ze strony miasta dojdzie w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania przez inwestora umowy na wybudowanie peronu na przystanku osobowym. Natomiast do odbioru tego zadania dojdzie w ciągu dwunastu miesięcy od podpisania umowy przez miasto z wykonawcą prac. To podstawowe zmiany. – objaśnił.

W kolejnym punkcie Rada Miejska wyraziła zgodę na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle wkładu pieniężnego w wysokości 90 tysięcy złotych na podniesienie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Przedstawiając projekt uchwały, burmistrz poinformował, że miasto Jasło pozyskało w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę dofinansowanie w wysokości 540 tysięcy złotych. Część tej kwoty zamierza się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki miejskiej.

Na co dokładnie zostaną wykorzystane? Prezes MPGK Paweł Zawada sprecyzował, że na przebudowę sieci kolidujących z inwestycją miejską, a mianowicie przebudową skrzyżowania ulic Szopena, Szkolnej i Grota Roweckiego.

Na wniosek burmistrza o uzupełnienie porządku dzisiejszych obrad, radni zajęli się tematem dotyczącym pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Truskawiec w Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Za kwotę nieprzekraczającą 20 tysięcy złotych zostanie zakupionych osiem sztuk agregatów prądotwórczych oraz odzież ochronna. R. Pabian zaznaczył, iż taka forma wsparcia wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez przedstawicieli Truskawca.

W czasie posiedzenia przypomniano, że to już kolejne wsparcie okazane przez jasielski samorząd ukraińskim partnerom.

Do naszych sąsiadów zza wschodniej granicy zostanie wysłana dodatkowa pomoc w postaci żywności długoterminowej oraz ubrań, które z kolei zostaną zakupione ze zbiórki przeprowadzonej wśród radnych i urzędników ratusza.

Chciałem przypomnieć, że w pierwszej chwili kiedy nastąpiła inwazja Rosji na Ukrainę, w Truskawcu było 60 tysięcy uchodźców. W tej chwili to zmalało do 12 tysięcy. Ci uchodźcy są kwaterowani w ośrodkach wczasowych, które są na terenie Truskawca. Jako miasto dostają pomoc w wysokości dwóch tysięcy hrywien na jedną osobę zakwaterowaną, co w przeliczeniu daje 320 złotych. Co można za te 320 złotych na miesiąc uczynić dla tych osób? – powiedział Henryk Rak. – Oni dziękują nam, bo widzą tą pomoc ze strony Polski, widzą tą pomoc ze strony miasta. Pomagaliśmy zarówno Truskawcowi, jak i Samborowi. Dziękują i zapraszają jeżeli to wszystko się ustabilizuje, abyśmy ich odwiedzali. Z miłą chęcią nas tam przyjmą, będą nas ugaszczać i pokazywać swoje miasto. – dopowiada.

W agendzie sesji umieszczono punkt dotyczący nadania Muzeum Regionalnemu w Jaśle imienia doktora Stanisława Kadyiego wraz ze statutem, który został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uchwała zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dyrektor instytucji Mariusz Świątek powiedział: „czekaliśmy na to zbyt długo, żeby uhonorować doktora Stanisława Kadyiego. W opinii mieszkańców to muzeum nosiło jego imię, ale tak w rzeczywistości nie było.”

Nadanie imienia ma być połączone z oficjalnym przekazaniem budynku do użytkowania po generalnym remoncie.

Podczas posiedzenia radni zapoznali się z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2021-2030. Jak objaśnił burmistrz, dokument jest niezbędny przede wszystkim do tego, aby można było aplikować o środki zewnętrzne.

Program został opracowany na zlecenie urzędu przez podmiot zewnętrzny. Do jego treści została przedłożona autopoprawka uchylająca szereg omyłek pisarskich i merytorycznych.

Pewnie gdyby nie moja – nie chcę użyć brzydkiego słowa – ale dociekliwość to ten dokument byłby złożony taki, jaki był i pewnie wielu z państwa takich drobnych błędów stylistycznych nawet by nie zauważyło. To jest moja dociekliwość i moi pracownicy o tym wiedzą, że po prostu nie lubię złych dokumentów. Stąd też moja propozycja, że doprowadzę go do takiego stanu, który będzie się nadawał do publikowania. Tak naprawdę 90% tych poprawek do tego się sprowadza. Nie chcielibyście państwo chyba, żeby dokument był zawieszony z niewłaściwym herbem miasta Jasła, bo wstydzilibyśmy się wszyscy. Więc wybaczcie mi, ale postanowiłem to zmienić. Tak samo, jak wszystkie odmiany słów, które według mnie też świadczą o jakości dokumentu. Tak naprawdę merytoryczne poprawki sprowadzają się do zmiany trzech kwot: wymiany kotłów opalanych węglem na kotły gazowe i kotły opalane biopaliwem i zmiany wartości ścieżek rowerowych. A reszta to konsekwencja tych zmian, bo oczywiście zmiana w jednym miejscu powoduje, że trzeba zmieniać sumy w tabeli. Tak naprawdę do tego te merytoryczne zmiany się sprowadzają. To państwo zadecydujcie czy ten dokument nadaje się do uchwalenia czy nie. Firma zrobiła ten dokument dobrze, z drobnymi błędami stylistycznymi, ale nie merytorycznymi. Te dane merytoryczne zmieniamy. Są one konsekwencją naszej wiedzy, którą nabyliśmy w międzyczasie oraz danych, które zostały od nas przekazane. Natomiast mam inne spojrzenie na to. Mam prawo i postanowiłem to zmienić w formie autopoprawki. – tłumaczył się przed radnymi burmistrz.

Ponieważ radni nie mieli możliwości się zapoznać się z jej treścią wcześniej to po burzliwej debacie oraz ogłoszonej kilkuminutowej przerwie uchwała została ostatecznie wycofana z porządku obrad. Będzie rozpatrywana w innym terminie.

Podczas obrad zapadły decyzje o dokonaniu zmian w uchwale budżetowej miasta Jasła na 2022 rok. Zaś do wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa żłobka miejskiego w Jaśle wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą” o łącznej wartości 7,3 miliona złotych. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2023 i 2024. Jest ono konsekwencją realizowanej przez samorząd polityki prorodzinnej. Obiekt wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnym wyposażeniem powstanie przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzisiejsza decyzja pozwoli na uruchomienie w najbliższym czasie postępowania przetargowego na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, jak również poruszali problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta oraz jego jednostek organizacyjnych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE