Informacje

Stawki podatku od nieruchomości znacznie w górę

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Od nowego roku na terenie Jasła wzrośnie podatek od nieruchomości. W szczególności odczują to mieszkańcy miasta oraz przedsiębiorcy prowadzący na jego terenie działalność gospodarczą. Nad tą sprawą pochylili się dzisiaj radni miejscy. Uchwała regulująca wysokość stawek uzyskała akceptację zaledwie siedmioma głosami, przy sześciu przeciw i pięciu wstrzymujących się.

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości został omówiony przez skarbnika miasta Jasła Jacka Borkowskiego.

Stawki podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023 roku będą kształtować się w następującej wysokości:

1) od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,80 zł. (do tej pory 0,64 zł., wzrost o 25%)
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,50 zł. (do tej pory 23,10 zł., wzrost o 19,5%)
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł. (do tej pory 5,10 zł., wzrost o 15,1%)
d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,20 zł. (do tej pory 11,70 zł., wzrost o 12,82%)
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:
– obór i stodół – 6,50 zł. (do tej pory 4,60 zł., wzrost o 41,3%);
– od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,63 zł. (do tej pory 5,62 zł., wzrost o 17,97%)

2) od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,05 zł. (do tej pory 0,92 zł., wzrost o 14,13%)
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,40 zł. od 1 ha powierzchni (do tej pory 4,58 zł., wzrost o 17,9%);
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł. (do tej pory 0,26 zł., wzrost o 53,85%);
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,50 zł. od 1 m2 powierzchni (do tej pory 1,26 zł., wzrost o 19,5%).

3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W uchwale zawarto również zapis, że od konieczności uiszczenia podatku zostaną zwolnione urządzenia i grunty oraz budynki lub ich części zajęte na prowadzenie wyłącznie działalności rekreacyjno – sportowej oraz kulturalnej, za wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

Większość pozycji nie przekracza górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok określonych przez Ministra Finansów.

Do projektu uchwały urzędnicy dołączyli radnym dodatkowe informacje jak kształtują się proponowane stawki do stawek obowiązujących w bieżącym roku i stawek maksymalnych oraz procentowy wzrost stawek.

Łącznie z tego tytułu mielibyśmy dochód w budżecie 2023 roku 37,3 mln złotych. – podał skarbnik miasta Jasła Jacek Borkowski. Precyzując: od osób prawnych i oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dochody wyniosą 30 350 000 zł, zaś od osób fizycznych 6 950 000 zł.

Za podjęciem uchwały głosowali: Andrzej Dybaś, Mariusz Filip, Kazimierz Mikrut, Henryk Rak, Krystyna Sikora, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba. Przeciw: Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Maria Kluz, Mariola Mazur, Jan Pierzchała, Leszek Znamirowski. Od głosu wstrzymali się: Iwona Dziedzic, Małgorzata Rymarz, Agnieszka Sobczyk, Józef Twarduś, Marcin Węgrzyn. W sesji nie wzięli udziału: Elżbieta Bernal, Andrzej Czernecki i Jerzy Okarma.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE