Informacje

Określono zakres współpracy miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło wspiera inicjatywy oddolne kierowane do mieszkańców przez organizacje pozarządowe. Nie inaczej będzie również w przyszłym roku. W projekcie uchwały budżetowej na wydatki związane z finansowaniem zadań wynikających ze współpracy z podmiotami sektora obywatelskiego zaplanowano łącznie kwotę blisko 2,5 mln złotych.

Rada Miejska zatwierdziła „Program współpracy współpracy miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Dokument określający ramy wzajemnej współpracy dla dobra oraz rozwoju lokalnej społeczności jest przyjmowany obligatoryjnie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego każdego roku.

Mateusz Smyka, kierownik Referatu Inicjatyw Społecznych w Wydziale Generator Nauki GEN Urzędu Miasta w Jaśle poinformował, że w załączniku do uchwały określono: cel główny i cele szczegółowe „Programu”; zasady współpracy; zakres przedmiotowy; formy współpracy; priorytetowe zadania publiczne; sposób realizacji; wysokość środków planowanych na realizację; sposób oceny realizacji; informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Celem głównym „Programu” jest kształtowanie partnerstwa Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. – informuje.

Projekt „Programu” został wcześniej skierowany do konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta, jak również został poddany opiniowaniu przez Miejską Radę Działalności Publicznego w Jaśle.

Ponad 70 przedstawicieli organizacji dostało z Urzędu Miasta w formie elektronicznej „Program” i formularz konsultacyjny. Tutaj na tym odcinku nie zgłosił się nikt ze swoimi pomysłami czy uwagami. 22 listopada w Generatorze Nauki, w Pracowni Aktywności Społecznej, spotkaliśmy się na piętnastym posiedzeniu z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Przedmiotem obrad był właśnie „Program” i tam się pojawiła uchwała w sprawie pozytywnej opinii oraz dyskusja. – wyjaśnia.

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Urząd Miasta, na terenie Jasła funkcjonowało w tym roku 118 organizacji non-profit. Przeważająca część z nich to stowarzyszenia, dużo mniej kluby sportowe czy uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje. Działają one przede wszystkim w sferze edukacji i kultury, sportu, pomocy społecznej, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych obszarach.

Ostatnie dwa lata były trudne w realizowaniu postawionych przez podmioty trzeciego sektora celów statutowych ze względu na ograniczenia wynikające z krajowej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej z uwagi na trwającą pandemią koronawirusa.

Według badań stowarzyszenia „Klon / Jawor”, które raz na jakiś czas publikuje raport o kondycji organizacji pozarządowych w Polsce, około 66% organizacji natrafiło na znaczne trudności w realizacji zadań w związku z pandemią, a blisko 50% zaniechało albo zawiesiło działalność. W mieście Jaśle do tego nie doszło. Dzięki elastycznym ruchom administracji udało się utrzymać ten wskaźnik realizacji zadań na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. – podaje Mateusz Smyka.

Na zadania zlecone organizacjom pozarządowym miasto Jasło przeznacza rokrocznie około 2% swoich wydatków. Współfinansowaniem środkami publicznymi objęte są przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej, wsparcia środowiska osób starszych, rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacji programów profilaktycznych, turystyki, kultury, promocji regionu oraz wsparcia działań na rzecz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Niemniej jednak, sfera zadań publicznych rokrocznie wzrasta.

Mateusz Smyka zaznacza, że zakładanie czy działanie w organizacjach pozarządowych jest ciągle popularną formą zrzeszania się obywateli.

Stąd działania administracji samorządowej wychodzące naprzeciw potrzebom podmiotów, które pomagają w aktywizacji lokalnej społeczności.

Dlatego w nowo uruchomionym Generatorze Nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2 utworzono Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych, które powstało w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 20214-2021.

W ramach tego projektu świadczymy doradztwo merytoryczne i to już się zaczęło dziać. Od przyszłego roku planujemy świadczyć doradztwo finansowo – księgowe w celu standaryzacji kwestii rachunkowości w organizacjach. Planujemy również szereg szkoleń dla organizacji. Na potrzeby spotkań i posiedzeń organów stowarzyszeń udostępniamy, w większości nieodpłatnie, przestrzeń w Generatorze Nauki GEN. To jest nowa rzecz, która zadziałała się od 19 października tego roku. Planujemy w dalszym ciągu prowadzić akcje informacyjno – promocyjne różnych aktywności organizacji oraz organizować wyjazdy studyjne. To wszystko w ramach Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych. – opisuje kierownik.

Urzędnicy włączyli się aktywnie w promowanie akcji przekazywania przez mieszkańców miasta na rzecz jasielskich organizacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Status organizacji pożytku publicznego w 2022 roku posiadało 18 organizacji, z czego 15 mających siedzibę w mieście, działających lokalnie i 3 organizacje ogólnopolskie, które prowadzą działalność w mieście Jaśle.

Od przyszłego roku to się jednak zmieni. – Już w następnym okresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli w okresie od 28 lutego do końca kwietnia przyszłego roku, będziemy mogli przekazać organizacjom 1,5%. – wyjaśnia Mateusz Smyka.

Ponadto świadczono pomoc organizacjom przy uzyskaniu wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, które miało miejsce na początku tego roku.

Czy samorząd miejski widzi jakieś deficyty w działalności organizacji pozarządowych?

Prowadziliśmy badanie jasielskich organizacji pozarządowych w ramach MRDPP. Takie badanie było prowadzone na przełomie lat 2020 i 2021. Na wniosek MRDPP były kierowane różnego rodzaju akcje promocyjne i informacyjne do jasielskich organizacji pozarządowych. Staramy się w miarę posiadanych możliwości wzmacniać ten trzeci sektor. Napotykamy na pewne bariery. Są to głównie bariery finansowe związane z tym, że rosną wydatki bieżące, a dotacje na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym to są w stu procentach wydatki bieżące. W związku z uruchomieniem w tym roku w Generatora Nauki GEN w dużej mierze rozwiązuje się nam problem siedzib organizacji. To było bardzo duże wyzwanie jeżeli chodzi o nasze organizacje, które w różnych częściach miasta, w różnych warunkach lokalowych się znajdowały. W tym momencie są to nowoczesne przestrzenie. Jeżeli chodzi o posiedzenia zarządów czy luźne spotkania organizacji jest nieodpłatna możliwość korzystania i te organizacje już z tego korzystają. Natomiast będziemy się starali dotrzeć do większości organizacji, by ustandaryzować politykę rachunkowości w tych organizacjach, pokazać organizacjom jakie są możliwości pozyskiwania środków, ponieważ napotykają na duże trudności w pozyskiwaniu środków ze źródeł krajowych. To jest specyficzne środowisko aplikacyjne i to wymaga szkoleń. Chcemy zorganizować wyjazdy studyjne do innych miast, które prowadzą centra wsparcia organizacji pozarządowych, żeby się wymienić doświadczeniami, poznać dobre praktyki jakie są realizowane w tych podmiotach. Rok 2023 będzie dużym wyzwaniem jeśli chodzi o te działania. – opisuje Mateusz Smyka.

W roku 2023 na realizację „Programu” miasto Jasło zamierza przeznaczyć łącznie blisko 2,5 mln złotych w ramach dotacji. Jednak zaznaczono, że ta kwota będzie ulegać zmianom, wraz z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych. Środki, wzorem ubiegłych lat, będą przyznawane poprzez otwarte konkursy ofert oraz w formie tzw. „małych grantów”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE