Informacje

Stawki podatku od nieruchomości oraz dopłata do śmieci póki co bez rozstrzygnięcia

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu jasielscy radni mieli podjąć uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok oraz zająć stanowisko w sprawie pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obydwa tematy zostały jednak wycofane z porządku obrad.

Kolejny rok z rzędu zaproponowano wzrost podatku od nieruchomości. Jaślanie zostaliby obciążeni nowym wymiarem opłat od 1 stycznia 2024 roku. Kierownik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Monika Zbiegień odczytała wysokość stawek podatku od budynków lub ich części oraz gruntów:

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,80 zł (wzrost o 8 groszy);
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,50 zł (wzrost o 2,75 zł);
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł (wzrost o 59 groszy);
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,20 zł. (wzrost o 1,32 zł);
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części (obór i stodół) – 6,50 zł (wzrost o 65 groszy);
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części (od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) – 6,63 zł (wzrost o 66 groszy);
 • od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,05 zł (wzrost o 11 groszy);
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,40 zł od 1 ha powierzchni (wzrost o 54 grosze);
 • pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł (wzrost o 4 grosze);
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni (wzrost o 15 groszy);
 • od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian).

W projekcie uchwały zapisano również, że „zwalnia się od podatku od nieruchomości urządzenia i grunty oraz budynki lub ich części zajęte na prowadzenie wyłącznie działalności rekreacyjno – sportowej oraz kulturalnej, za wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą”.

Na wniosek radnej Krystyny Sikory temat ten został jednak zdjęty z agendy sesji. – Wydaje mi się, że jest to bardzo ważna uchwała. Wymagałoby, żeby miała opinię poszczególnych komisji. Ponieważ sesja została zwołana w piątek i to w godzinach popołudniowych, dzisiaj też mieliśmy swoje plany zawodowe, nie bardzo mogliśmy się spotkać i przedyskutować. Dlatego składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad. – oświadczyła. Przeciwko temu zaprotestowali z kolei radni Krzysztof Czeluśniak i Jan Pierzchała uznając, że nic nie stoi na przeszkodzie w dalszym procedowaniu.

Następnie głos zabrał burmistrz Ryszard Pabian, który w związku z podjętą decyzją radnych poprosił o zdjęcie z porządku obrad kolejnego punktu, w którym lokalni samorządowcy mieli zając stanowisko w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jest to ściśle związane z tym, że brakuje nam w tym momencie zabezpieczenia na podjęcie tej uchwały. – objaśnił gospodarz naszego miasta.

W dzisiejszych obradach wzięło udział 15 radnych (nieobecni byli Elżbieta Bernal, Mariusz Filip, Jerzy Okarma, Małgorzata Rymarz, Agnieszka Sobczyk i Bogusława Wójcik). To było jedno z najkrótszych posiedzeń lokalnego samorządu w ósmej kadencji – zostało zamknięte po upływie niespełna trzydziestu minut.

Następna sesja Rady Miejskiej Jasła została zaplanowana na przyszły poniedziałek, 18 grudnia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *