Informacje

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Jasła ósmej kadencji

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Jasła ósmej kadencji. Podczas posiedzenia podjęto ostatnie sześć uchwał, m.in. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. Burmistrz wraz z przewodniczącym dokonali podsumowania 5 i pół roku pracy samorządu.

Była to najdłużej trwająca kadencja w historii polskiego samorządu po 1990 roku bowiem rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku, a kończy 30 kwietnia 2024 roku. To blisko 5 i pół roku. Na taki stan rzeczy wpłynęło wydłużenie pracy jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat oraz przeniesienie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku w związku ze zbiegiem terminów wyborów parlamentarnych.

Jasielscy radni spotkali się na 99 sesjach, przy czym 35 posiedzeń w okresie od 7 kwietnia 2020 roku do 25 kwietnia 2022 roku zorganizowano w systemie zdalnym z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Podjęto ponad 850 uchwał, z czego 288 zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Z sesji Rady Miejskiej zostały sporządzone protokoły, które spisano na 2 602 stronach. Rozpatrzonych zostało 8 petycji oraz 1 skarga. Radni złożyli 16 interpelacji i 17 zapytań.

Na początku ósmej kadencji powołano sześć stałych komisji: Rewizyjną (odbyła 71 posiedzeń); Finansowo-Budżetową (odbyła 93 posiedzenia); Społeczną (odbyła 87 posiedzeń); Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji (odbyła 106 posiedzeń); Samorządowo-Statutową (odbyła 79 posiedzeń) oraz Skarg, Wniosków i Petycji (odbyła 73 posiedzenia).

W przeciągu 5 i pół roku dwukrotnie dokonano zmian składu osobowego Rady. Z dniem 30 kwietnia 2019 roku wygasł mandat Izabeli Jankowskiej – Zawady (w związku z wygranym konkursem na stanowisko sekretarza gminy Skołyszyn), zaś z dniem 31 sierpnia 2021 roku Lecha Polaka (w związku z wygranym konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle). Ich miejsce zajęli kolejno: Agnieszka Sobczyk oraz Mariusz Filip.

W okresie trwania ósmej kadencji został zmieniony statut miasta Jasła oraz nadany sztandar miasta Jasła.

Burmistrz Ryszard Pabian przypomniał, że w latach 2018-2023 na inwestycje w naszym mieście wydano około 124 mln złotych, z tego 96 mln zł to dofinansowanie, które wpłynęły do budżetu z funduszy zewnętrznych. Jak zaznaczył, przez ostatnie lata wartość środków wydawanych na inwestycje wzrosła 3-krotnie – w 2018 roku było to 10,3 mln zł, a rok 2023 to już prawie 32 mln zł.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wskazał, że jednym z najważniejszych wyzwań samorządu upływającej kadencji było rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w naszym mieście.

Robimy to zarówno we własnym zakresie, jak też współpracując z innymi zarządcami dróg. Przygotowana została inwestycja w ramach programu budowy stu obwodnic na lata 2020-2030. Akurat tutaj inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystko wskazuje na to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta inwestycja będzie realizowana. Ale współpracujemy również z Zarządem Województwa Podkarpackiego. Dzięki tej współpracy otworzono dla ruchu pojazdów półtora kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 od ronda „Solidarności” przy ulicy 17-go Stycznia do nowego ronda na ulicy Piłsudskiego. Ta inwestycja przez lata funkcjonowała pod nazwą droga KG2. Wartość całej inwestycji to około 24 mln zł, przy czym miasto dołożyło do tej inwestycji 4,2 mln zł. Drugą taką inwestycją realizowaną wspólnie z Zarządem Województwa to kolejny łącznik pomiędzy drogą krajową i drogą wojewódzką. Wartość tej inwestycji to 33 mln zł, przy czym wsparcie ze strony miasta 4,2 mln zł. Ale nie należy zapominać też o bardzo ważnych inwestycjach realizowanych na terenie naszego miasta przez nasz samorząd. Na osiedlu Gądki powstał most wraz z drogą łączącą go z ulicą Słoneczną. Wartość tej inwestycji to prawie 12,5 mln zł. – powiedział.

Udało się zakończyć proces uzbrajania osiedla Na Kotlinę, które rozrasta się od blisko trzydziestu lat. Powstała ulica Mendysa wraz z drogami bocznymi, na co mieszkańcy tamtego rejonu oczekiwali już od dawna.

Kolejne zadanie to uruchomienie terenów inwestycyjnych w strefie warzyckiej. Niedawno została ukończona budowa drogi 5KDZ, która połączyła ulicę Meblową z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstał odcinek o długości około jednego kilometra i dwustu metrów. Ułatwia on dzisiaj przejazd do firm, które funkcjonują na tym terenie lub które zamierzają w przyszłości uruchomić swoją działalność biznesową.

Ta inwestycja kosztowała ponad 10 mln złotych i w stu procentach została pokryta z zewnętrznego dofinansowania.

Burmistrz przypomniał również o lepszym skomunikowaniu obszaru inwestycyjnego na osiedlu Gamrat poprzez budowę ulicy Kwiatkowskiego.

W ocenie włodarza naszego miasta, nie zapomniano również o bardzo ważnych inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

Tutaj sami, ale też we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, realizowaliśmy zadania polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych. To projekt na ok. 9 mln zł. Drugi taki temat to wymiana źródeł ciepła, głównie wymiana kotłów węglowych. Wartość inwestycji ok. 6 mln zł. Zainwestowaliśmy też w przebudowę naszego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To zadanie o wartości 9,7 mln zł, a w tym 4,5 mln zł dofinansowania. To nie tylko nowy obiekt, ale też wyposażenie naszych mieszkańców w pojemniki do odbioru odpadów i różne programy edukacyjne, które były przy tej okazji realizowane. – mówił.

W budynku przy ulicy Bednarskiej 2, gdzie dawniej mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2, pod koniec 2022 roku uruchomiono GENerator Nauki. Był to jeden z elementów większego programu rewitalizacji o wartości przeszło 14,6 mln złotych, w tym 7,5 mln zł dofinansowania. Od tego czasu sprzedano ponad 13 tysięcy biletów wstępu oraz zorganizowano 100 różnego rodzaju przedsięwzięć adresowanych do wszystkich grup wiekowych.

Nie tylko nasi mieszkańcy, ale w znacznej mierze też ci, którzy nasze miasto odwiedzają, ale są też w kontakcie ze mną jak przedstawiciele różnych innych samorządów czy też Związku Miast Polskich są zachwyceni charakterem działania tego GENeratora Nauki. Jest to coś nowego w skali naszego kraju i coś bardzo potrzebnego. Ale przede wszystkim dopasowanego do naszego miasta. – podkreśla Pabian.

Jak wylicza, dokonano rozbudowy siedziby Muzeum Regionalnego, które powiększyło swoją przestrzeń wystawienniczą (wartość zadania 4,3 mln zł, w tym dofinansowanie 3 mln zł). Przeniesiono również dwie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej do nowych lokalizacji (kryta pływalnia MOSiR oraz osiedle Ulaszowice), a trzecia na osiedlu Kopernika jest w trakcie przebudowy.

Na osiedlu Ulaszowice, przy ulicy Na Kotlinę, trwa budowa żłobka miejskiego na 80 miejsc.

Edukacja i wychowanie już od najmłodszego pokolenia to też coś co leżało nam wszystkim na sercu stąd też budowa żłobka miejskiego. Wartość inwestycji prawie 8 mln zł. 6,2 mln zł dofinansowania z „Polskiego Ładu”, ale to nie koniec, bo przecież jeszcze część dofinansowania mamy z programu „Maluch +”. Nie tylko dofinansowania budowy, ale też funkcjonowania przez pierwsze lata. To bardzo istotne, że najmłodsi – ci, którzy przyszli w ostatnich miesiącach na świat ale też przyjdą w następnych – będą mogli skorzystać z zasobów miejskich. – objaśnia burmistrz.

Wśród najważniejszych zadań rozpoczętych w trakcie trwania ósmej kadencji należy wymienić: rozbudowę mostu na osiedlu Krajowice, budowę mostu na ulicy Towarowej wraz z częściową przebudową ulicy Sroczyńskiego, przebudowę budynku przy ulicy Kopernika 8 dla potrzeb Centrum Aktywnego Seniora, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz „harcówki” Komendy Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich, budowę krytego lodowiska, zakup sześciu autobusów elektrycznych wraz ze stanowiskami do ładowania, rozbudowę ulicy Leśnej, budowę budynku mieszkalnego TBS przy ulicy Krasińskiego, przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem łączącym go z Placem Żwirki i Wigury.

Samorząd pozostawia swoim następcom wiele gotowych projektów przygotowanych w związku z ogłoszonymi kolejnymi naborami do funduszy zewnętrznych.

Przed nową kadencją, przed nowym burmistrzem wiele wyzwań. Wierzę, że z dużym zaangażowaniem nowa kadencja i nowy burmistrz przystąpią do ich realizacji. Co ważne, wiele zadań zostało zrealizowanych. Pewnie wszyscy myślą – czy mają one oddziaływanie, czy je już widzimy. Widzimy je – na razie jako infrastrukturę, jako coś co powstało na terenie miasta. Ale niestety sytuacja wygląda tak, że czasem na efekty trzeba poczekać. Wierzę, że te efekty pojawią się w kolejnych latach, a dzięki temu na pewno poprawi się jakość życia naszych mieszkańców. – powiedział Ryszard Pabian.

Podsumowania minionego czasu dokonał również przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

Na ręce burmistrza przekazał pamiątkowy list, w którym czytamy: „Z okazji zakończenia VIII kadencji Rady Miejskiej Jasła proszę przyjąć gorące podziękowania za przeszło pięć lat wzajemnej współpracy, żywej dyskusji, wrażliwości, aktywności i własnej pracy na rzecz naszego miasta. Samorząd to nie tylko zadania do zrealizowania. To ludzie. To również codziennie podejmowany dialog z mieszkańcami. To ważna służba pełniona dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Żywię nadzieję, że Jasło z każdą kolejną kadencją będzie postrzegane piękniejszym i lepszym miejscem do życia. Aby nasza Mała Ojczyzna rozwijała się, spełniała marzenia i dawała perspektywy wystarczy, że damy coś od siebie. Miniony okres to czas niezwykle trudny i pracowity, ale dający wiele satysfakcji. Dzięki temu dzisiaj może mieć Pan poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Jestem przekonany, że realizowane w ostatnim czasie liczne inwestycje i zadania możliwe były m.in. dzięki pana zaangażowaniu i determinacji w pracy na rzecz rozwoju samorządu i dla dobra społeczności lokalnej”.

Burmistrz zwrócił się do Henryka Raka z osobistym podziękowaniem za wieloletnią współpracę.

Henryku, serdecznie Ci dziękuję za tą niełatwą rolę, bo niełatwo jest okiełznać 20 osób, które siedzą przy tych stołach, a każdy ma inny pomysł na to jak to miasto powinno dobrze funkcjonować. A rola przewodniczącego jest taka, aby właśnie wyciszyć niektórych głosy i aby ta ostatecznie podjęta przez radnych uchwała była tą, która będzie przede wszystkim służyć naszemu miastu i naszym mieszkańcom. Dziękuję Ci za to, że z tą niełatwą rolą świetnie sobie radziłeś. Na prawdę byłem pełen uznania przez te wszystkie lata pełnionej przez Ciebie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła. Ale też dziękuję za te nasze wspólne wyjścia poza Urząd, gdzie jedni mogli cieszyć się wolnym czasem, a my razem wypełnialiśmy nasze obowiązki na przeróżnego rodzaju wydarzeniach, które miały miejsce na terenie miasta, ale też i poza naszym miastem, bo taka nasza rola, aby to miasto reprezentować. To były naprawdę lata miłej współpracy. Jeszcze raz Ci za to serdecznie dziękuję. Wierzę, że będę również wyrazicielem państwa głosów i dziękuję Ci w imieniu nas wszystkich. Serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Razem podjęliśmy tę decyzję, że kończymy naszą rolę samorządowców. Pewnie jest to też okazja do tego, aby te niełatwą rolę przekazać naszym następcom. Niech kontynuują to dzieło, które przez w Twoim przypadku ponad 17 lat, w moim 14 praktycznie realizowaliśmy. – powiedział.

Następnie wyrazy wdzięczności skierował na ręce radnych podkreślając, iż ósma kadencja była niezwykle trudna.

Byliśmy jednym z pierwszych samorządów, który był sobie w stanie poradzić z tą niełatwą sytuacją epidemiologiczną, pandemiczną – bez względu na to jak ją będziemy nazywać. Byliśmy jednym z pierwszy samorządów, który odbywał swoje posiedzenia w formie zdalnej. Wszyscy z państwa podjęliście to trudne wyzwanie i praktycznie nie było żadnych zahamowań jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Miejskiej Jasła. Serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękuję Wam za słowa wsparcia, ale też pomoc przy kolejnym wyzwaniu jakie przed nami stanęło. Mam tutaj na myśli wybuch wojny na Ukrainie. To nasze wspólne działania doprowadziły do tego, że ta pomoc popłynęła do naszych miast partnerskich i za to Wam też serdecznie dziękuję. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za te ponad 5 lat. Takiej kadencji jeszcze w historii samorządu nie było. Dziękuję Wam za te 5 i pół roku spędzone razem. Spędzone razem przy tematach wcale nie łatwych, powiedziałbym bardzo trudnych, bo czas stawiał przed nami różne wyzwania. Ale uważam, że poradziliśmy sobie z nimi bardzo dobrze. W tym oczywiście państwa ogromna zasługa. Dziękuję Wam wszystkim za te podejmowane wspólnie działania, które mają na celu – patrząc długofalowo – rozwój naszego miasta, bo nie łatwo jest zrealizować coś co posłuży na drugi dzień. Oczywiście – droga, most będą służyć. Ale rola tych wszystkich działań jest taka, że one mają skutkować przede wszystkim tym, żeby nasze miasto było miastem dobrym do życia. Uważam, że wszystkie podejmowane przez nas działania temu służyły. – mówił Ryszard Pabian.

W dalszej kolejności za wspólnie spędzone lata w ratuszu dziękował pracownikom Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych, a także prezesom spółek – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiej Komunikacji Samochodowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Uważam, że mamy świetnie funkcjonujące spółki. Żałuję tylko, że przekształcenie Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej nastąpiło z opóźnieniem, bo dzisiaj pewnie o wiele mocniej stałaby na nogach i realizowała swoje zadania z korzyścią nie tylko dla mieszkańców Jasła, ale i okolicznych miejscowości. Rozpoczynamy budowę budynku mieszkalnego. To coś na co mieszkańcy czekali od dawna. Ale to pierwszy krok, bo już nowe pomysły się pojawiają. Wierzę, że będą one kontynuowane. MPGK uważam, że to jedna z najlepiej funkcjonujących w naszym kraju spółek. Taka jest prawda. Śmiem tak twierdzić, bo nie jest to tylko moja opinia, ale też miałem przyjemność być na posiedzeniu Rady Nadzorczej kiedy to firma oceniająca sprawozdanie i realizująca to zadanie dla wielu różnych spółek komunalnych na terenie naszego kraju stwierdziła, że tak dobrze zarządzanej i tak dobrze funkcjonującej drugiej spółki praktycznie nie mieli. To świadczy o tym, że te decyzje podejmowane przeze mnie, a potem przez Radę Nadzorczą skutkują dobrymi działaniami naszych spółek. – powiedział.

Burmistrz Pabian skomentował również, że rolą całej wspólnoty samorządowej są działania podejmowane na rzecz dobra mieszkańców naszego miasta.

Oczywiście, na słowa uznania, podziękowania nie łatwo sobie zasłużyć. O wiele łatwiej na krytykę, a co gorsze na – powiem delikatnie – pomówienia. Ale nie przejmujmy się tym. Realizujmy to co uważamy, że jest dobre. Taka jest nasza rola. Oczywiście, słuchamy tych głosów, bo to też nasza rola. Ale przede wszystkim starajmy się realizować to co należy do samorządu. To jest nasze zadanie i je realizujmy jak najlepiej potrafimy. – dodał.

Pierwsza sesja dziewiątej kadencji, na której zaprzysiężeni zostaną nowo wybrani radni wraz z burmistrzem Adamem Kostrząbem, została zwołana na dzień 6 maja 2024 roku o godzinie 10. Uroczyste posiedzenie odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury.

Z obecnego składu po wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku pozostali następujący radni: Krzysztof Czeluśniak, Mariola Mazur, Jerzy Okarma, Jan Pierzchała, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba, Leszek Znamirowski.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *