Informacje

Strategia przemysów czasu wolnego miasta Jasła

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Na zlecenie jasielskiego samorządu sporządzono sześć dokumentów strategicznych, obejmujących kluczowe obszary życia społecznego, które mają dać odpowiedź na pytania w jakich kierunkach powinien podążać dalszy rozwój Jasła, jak też ułatwić samorządowi sięganie po fundusze zewnętrzne na realizację wskazanych inwestycji i projektów miękkich.

Jednym z dokumentów jakie przygotowano w ramach projektu pn. „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, finansowanego w stu procentach ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, jest „Strategia przemysłów czasu wolnego miasta Jasła”.

Podobnie, jak w przypadku miejskiej polityki mieszkaniowej do 2035 roku, zrealizowała go firma consultingowa Kreatus sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. W trakcie publicznej prezentacji mającej miejsce podczas piątkowego (13 bm.) posiedzenia Rady Miejskiej Jasła – reprezentujący spółkę Piotr Kurowski zwrócił szczególną uwagę na to, że „miasto Jasło jako jedno z niewielu miast wypracowało taki dokument pod hasłem »Strategia przemysłów czasu wolnego«”.

Jak wyjaśnił, przyjęta metodologia pracy opierała się o pogłębioną analizę: zastanego w mieście stanu sportu, rekreacji, turystyki i kultury w zakresie istniejącej infrastruktury; oferty kulturalnej i sportowej; potencjału niewykorzystanych przestrzeni miejskich i otoczenia obszarów rekreacji, turystyki, kultury i sportu; określenia misji tych dziedzin; powiązania oferty obiektów. Zdiagnozowano co się pisze i jak się pisze o ofercie wolnego czasu w mieście Jaśle zarówno w Internecie, jak i mediach elektronicznych oraz tradycyjnych. Ponadto została przeprowadzona ankieta z mieszkańcami Jasła i okolic, ale również z pracodawcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji turystyki, sportu, kultury i rekreacji.

„Na pewno należy zwrócić uwagę na to, że miasto Jasło ma bardzo bogatą ofertę spędzania czasu wolnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że oferta nie pokrywa całego spektrum potencjalnych odbiorców. Są grupy, które korzystają, ale są również tacy, którzy nie mają oferty, która spełnia ich zapotrzebowanie” – to zdaniem Piotra Kurowskiego jeden z kluczowych wniosków nasuwających się z przygotowanego opracowania.

Twierdzi, że najlepszym źródłem informacji o ofercie miasta pozostaje Internet. „Lokalne media – radio, telewizja, prasa nie stanowią kluczowego źródła informacji o ofercie. Czyli przede wszystkim Internet, media społecznościowe, etc. Nie przebijanie się lokalnej informacji przez szum informacyjny generowany przez media o globalnym zasięgu i znacznie bogatszym budżecie marketingowym. Brak skoordynowanych działań promocyjnych, prowadzenie odrębnej polityki i praktyki informacyjnej przez poszczególne jednostki świadczące usługi. Już pomijając to, że są jednostki miejskie, ale są również jednostki szczebla powiatowego. Głównie tutaj jest problem w komunikacji. Brak wystarczającej wiedzy o potrzebach i relatywnie niski wpływ społeczności na ofertę lokalnego sektora czasu wolnego. Warto również zwrócić uwagę na to, że nie istnieje dla wszystkich instytucji wspólny dla wszystkich instytucji i organizacji w mieście system monitorowania jakości usług i satysfakcji odbiorców i klientów. Taki system ewaluacji, który pozwoli na ocenę i ewentualne zmiany w tej ofercie kulturalnej” – wylicza.

Kolejnym przedstawionym wnioskiem jest mała liczba imprez sportowych i koncertów. Ekspert uważa, że „nie wykorzystuje się potencjału artystycznego i zaangażowania lokalnych artystów”.

Za bolączki w zakresie potencjału turystycznego uznaje, że „miasto ma stosunkowo ubogą bazę zabytków, a te, które posiada nie są na tyle wyjątkowe, żeby przyciągać turystów. Miasto nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału lokalizacyjnego, szczególnie położenia w sąsiedztwie niezwykle atrakcyjnego Beskidu Niskiego, jak również położenia w sąsiedztwie trzech rzek”. Wciąż zbyt mało popularna jest enoturystyka.

Za to przyznał, że dobrze rozwinięta jest baza lokalowa instytucji kulturalnych oraz szeroko pojęta infrastruktura spędzania czasu wolnego wobec czego „nie należy podejmować przez jakiś czas nowych inwestycji, a skupić się przede wszystkim na utrzymaniu sprawności posiadanego zaplecza infrastrukturalnego”.

Zdaniem Piotr Kurowskiego, jednym z kierunków działań jakie należy podjąć w przyszłości jest „usprawnienie komunikacji społecznej w obszarze zagospodarowania czasu wolnego, promocja i popularyzowanie oferty, zwiększenie wpływu mieszkańców na funkcjonowanie przemysłu czasu wolnego i jego ofertę”.

Zdefiniowane cele do wdrożenia jakie wymienił to:

 • w obszarze „Sport i rekreacja”: zapewnienie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez bezpośrednie uprawianie sportu, jak i towarzyszenie osobom uprawiającym sport; wspieranie istniejących już w mieście dyscyplin sportowych; budowanie i wzmacnianie środowiska kibiców i sympatyków istniejących w mieście dyscyplin sportowych; utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej i funkcjonalnej obiektów sportowych, które już miasto posiada; realizacja zaplanowanych inwestycji w infrastrukturę sportową; zapewnienie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rekreację; udostępnienie zaplecza sportowego na potrzeby rekreacji ruchowej; łączenie funkcji obiektów dla ich pełniejszego wykorzystania; animacja i wspieranie rekreacji ruchowej; rozwój infrastruktury plenerowej.
 • w obszarze „Kultura”: zapewnienie wysokiego poziomu oferty w obszarze kultury i jej różnorodność; rozwijanie oferty; tworzenie przestrzeni dla rozwoju dla lokalnych artystów.
 • w obszarze „Turystyka”: rozwój enoturystyki; promowanie Jasła jako bramy i bazy do zwiedzania Beskidu Niskiego; pełniejsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Jasła; pełniejsze wykorzystanie potencjału społecznego miasta – osób, które dziś nie są mieszkańcami miasta, ale są z nim w różny sposób związane, na przykład urodziły się tutaj, wychowały, edukowały bądź pracują w mieście Jaśle.
 • w obszarze „Młodzież”: oddanie do dyspozycji młodzieży przestrzeni, w której nic się nie dzieje, na zorganizowane spotkania; wykorzystanie zdolności młodych ludzi do samodzielnego konstruowania oferty czasu wolnego w oparciu o zasoby będące w dyspozycji instytucji miejskich czy przy wsparciu ze strony instytucji miejskich.

Przedstawił też słuchającym go radnym podstawowe rekomendacje, które pozwolą określić działania z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie miasta Jasła w dłuższej perspektywie czasowej:

 • zmiana lokalizacji części imprez w innym miejscu niż Rynek;
 • szersza partycypacja mieszkańców w budowaniu oferty czasu wolnego;
 • prowadzenie badań dotyczących jakości oferty spędzania czasu wolnego oraz potrzeb mieszkańców;
 • rozwój infrastruktury rowerowej i ścieżek rowerowych – stojaki, wiaty;
 • popularyzacja szlaków rowerowych;
 • utworzenie szlaków historycznych czy ścieżek ekologiczno-rekreacyjnych;
 • skuteczniejsze pozyskiwanie dofinansowań przez instytucje publiczne oraz zorganizowanie forum współpracy w tym zakresie;
 • wprowadzenie do terminarza wydarzeń kulturalnych cyklicznej imprezy, na przykład muzycznej, która byłaby kojarzona z Jasłem;
 • zagospodarowanie terenów wzdłuż rzek i wałów pod rekreację i wypoczynek;
 • uroczystości państwowe – zastąpienie tradycyjnego ceremoniału innymi działaniami, które bardziej będą budować wspólnotę lokalnej społeczności.

Wartość opracowania wyniosła przeszło 160 tys. złotych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *