Informacje

Wyznaczono kierunki miejskiej polityki mieszkaniowej Jasła na najbliższą dekadę

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Na piątkowym (12 bm.) posiedzeniu jasielskiego samorządu odbyła się prezentacja strategii dotyczącej miejskiej polityki mieszkaniowej do roku 2035. Dokument diagnozuje istniejący stan, określa sytuację i potrzeby mieszkańców oraz wyznacza pożądane kierunki działania w obszarze rozwoju mieszkalnictwa.

Jest to jeden z sześciu kluczowych dla rozwoju miasta dokumentów jakie zostały opracowane na podstawie realizowanego przez samorząd projektu pod nazwą „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 20214-2020”, współfinansowanego w stu procentach ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa.

Strategię dotyczącą miejskiej polityki mieszkaniowej przygotowała dla samorządu Jasła firma consultingowa Kreatus z siedzibą w Bielsku-Białej. Podczas publicznej prezentacji dokumentu reprezentujący spółkę Piotr Kurowski zwrócił uwagę na to, że „polityka mieszkaniowa dla miasta jest bardzo ważnym dokumentem pod tym kątem, że daje jakąś perspektywę, jakieś wskazówki do realizacji przedsięwzięć z zakresu właśnie rozwoju mieszkalnictwa i kilku innych aspektów, które są związane z rozwojem miasta. Przede wszystkim gospodarczym, bo jakby na to nie patrzyć to czy nowe mieszkania, czy nowe budynki są dla mieszkańców, którzy na przykład zaczną pracę w mieście Jaśle i będą chcieli znaleźć swoje miejsce zamieszkania”.

Przekazał, że w celu opracowania dokonano analizy lokalnego rynku nieruchomości, ofert będących w zasobie mieszkaniowym miasta Jasła, jak też ofert znajdujących się poza jego zasobem, uwzględniono potrzeby społeczne i preferencje mieszkaniowe mieszkańców samego miasta, jak i osób, które planują przeprowadzkę do Jasła w bliższej lub dalszej perspektywie. Zrealizowano wywiady z przedstawicielami samorządu oraz spółdzielni mieszkaniowych. Przeprowadzono również ankiety wśród obywateli, którzy zamieszkują na obszarze miasta oraz w jego otoczeniu.

Piotr Kurowski wyjaśnił, że diagnoza była dosyć mocno rozbudowana. Przedstawił też wnioski jakie zostały zawarte w dokumencie. „Na pewno należy zwrócić uwagę na niewystarczającą liczbę mieszkań, na niską liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.” – stwierdził.

Kolejne bolączki to m.in. niska liczba mieszkań sprzedawanych; niska dostępność mieszkań komunalnych; znaczący wzrost ceny mieszkań i domów w Jaśle w porównaniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; pogarszająca się sytuacja demograficzna i długi proces budowy nowych budynków mieszkalnych. Co za tym idzie, mieszkańcy chętniej wybierają do osiedlania się wieś niż miasto. Powiedział też, że mimo wprowadzonych zmian w prawie budowlanym i możliwości realizacji inwestycji „na zgłoszenie” /bez pozwolenia na budowę/, nadal jest to skomplikowana procedura, która skutecznie zniechęca potencjalnych inwestorów do budowy domów.

Wskazał, że „ każdy dokument strategiczny rządzi się swoimi prawami więc ma cel, ma kierunki w jakich będzie realizowany”. „Jeśli chodzi o cel ogólny tego dokumentu to zapewnienie powszechnej dostępności mieszkań, stworzenie oferty mieszkaniowej dostosowanej do potrzeb różnych grup społecznych, a w szczególności ludzi młodych, rozwój budownictwa na wynajem, a także zapewnienie lokali mieszkalnych dla najuboższych, czyli tych, którzy najmniej zarabiają bądź nie zarabiają.” – powiedział Piotr Kurowski.

W dokumencie nakreślono też trzy cele strategiczne – zwiększenie dostępności zasobów mieszkaniowych miasta Jasła, zrównoważona gospodarka mieszkaniowym zasobem i stworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa w mieście.

Jak opisywał przedstawiciel spółki Kreatus, pierwszy cel zawiera m.in. następujące kierunki działań: zwiększenie wysokości czynszu w lokalach z mieszkaniowego zasobu miasta Jasła; wsparcie mieszkańców w procesie zmiany mieszkań w sytuacjach, gdy zajmowane mieszkanie nie odpowiada ich aktualnym potrzebom, czyli jest za małe czy za duże; budowanie nowych mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego; najem mieszkań od prywatnych właścicieli, na przykład z rynku wtórnego lub od deweloperów z rynku pierwotnego i włączanie ich do zasobu mieszkań komunalnych; zakup mieszkań w inwestycjach deweloperskich; wspieranie budownictwa społecznego na wynajem; wdrożenie programu „Pakiet dla specjalistów” lub najem na czas stosunku pracy.

Wśród priorytetów związanych ze zrównoważoną gospodarką zasobem mieszkaniowym miasta Jasła wymienił m.in.: sukcesywne remontowanie i podnoszenie standardu zasobu mieszkań już dotychczas istniejących; przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokali na remont istniejącego zasobu mieszkaniowego; adaptację mieszkań dla potrzeb osób starszych czy osób niepełnosprawnych; utworzenie mieszkań chronionych; zmniejszenie zaległości czynszowych; zmniejszenie wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ważnym kierunkiem działania lokalnego samorządu będzie wspieranie budowy tanich mieszkań na wynajem, zabezpieczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne czy zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów planistycznych ułatwiających rozwój budownictwa w mieście.

Piotr Kurowski ocenił, że pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych zwiększy potencjał miasta. „Na pewno warto inwestować w te tereny. Na pewno to są nowi mieszkańcy, nowe podatki i wiele innych aspektów, które poprawiają rozwój miasta”. – powiedział.

W strategii wskazano, iż należy promować Jasło jako miejsce przyjazne do zamieszkania. W tym celu należy przygotować i wdrożyć program wizerunkowy zachęcający do osiedlenia się w mieście. „Takich działań w Polsce sporo można zobaczyć, gdzie gminy poprawiają swój wizerunek jeśli chodzi o miejsce do zamieszkania. Na pewno powoduje to, że ludzie chętniej kupują, a cena ziemi wzrasta też z korzyścią dla mieszkańców.” – podał.

Zdaniem przedstawiciela firmy opracowującej dokument, warto również zwrócić uwagę na budowanie partnerstwa lokalnego wokół budownictwa mieszkaniowego w Jaśle, stworzenie formy stałego dialogu z inwestorami, ciągłe zachęcanie do inwestowania w Jaśle. „Tych deweloperów nie ma tak dużo jak w większych miastach, ale na pewno macie prężną spółdzielnię mieszkaniową i kilku deweloperów, którzy z sukcesem budują budynki na wynajem”. – powiedział Piotr Kurowski.

Podczas prezentacji przedstawił on ponadto wybrane instrumenty polityki mieszkaniowej. „Na pewno warto wprowadzić stałą kampanię informacyjną na temat możliwości zamiany mieszkania, bo w większości w starym budownictwie te mieszkania są za duże, a mimo wszystko ludzie starsi i seniorzy – może nie tyle niechętnie zmieniliby swoje stałe miejsce zamieszkania, ale na pewno jest kwestia tego, że te procedury czasami są skomplikowane i trudne do przeprowadzenia przez ludzi, którzy sobie nie do końca z tym radzą.” – mówił.

Samorząd powinien zintensyfikować działania związane z windykacją należności opłat czynszowych od mieszkańców zasiedlających lokale będące w zasobie mieszkaniowym gminy. „To miękkie instrumenty windykacyjne takie jak akcje informacyjne, na pewno niezwłoczne podejmowanie interwencji w przypadku jakiś zaległości i zindywidualizowane podejście do dłużników – rozkładanie zaległości na raty, abolicja czynszowa. Wszystkie z tych elementów warto wykorzystać w różnych konfiguracjach – zależy od konkretnych mieszkańców i problemów jakie się wiążą z brakiem płatności czynszów i opłat czynszowych.” – przekazał.

Do innych działań jakie należy wdrożyć, aby zachęcić obywateli spoza samego miasta do osiedlania się na jego terenie, ekspert zaliczył m.in. najem mieszkań od prywatnych właścicieli z rynku wtórnego lub od deweloperów z rynku pierwotnego i włączanie ich do zasobu mieszkań komunalnych; uzbrajanie terenów; przeprowadzanie badań technicznych; wykonywanie projektów uzbrojenia terenu i inne prace związane właśnie z uzbrajaniem; zmiana mpzp i innych dokumentów planistycznych; zwiększanie intensywności zabudowy; ułatwienia proceduralne i promocja miasta u pracodawców zatrudniających najwięcej osób spoza miasta; aktywność w Internecie i mediach społecznościowych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *