Informacje

Burmistrz Jasła z historycznym absolutorium za wykonanie budżetu miasta

– Czegoś takiego w samorządzie jasielskim nie było i mam nadzieję, że się nie powtórzy – komentował dzisiejszą sesję absolutoryjną Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła. Działalność burmistrza miasta Jasła Marii Kurowskiej, po burzliwej debacie, która miejscami przypominała farsę, głosami radnych koalicji została oceniona pozytywnie.

Rada Miejska obradowała dzisiaj nad rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jasła za 2009 rok i uchwałą w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Jasła tytuły wykonania ubiegłorocznego budżetu.

„Rewizyjna” i „budżetowa” przeciw absolutorium

Maria Kurowska. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Burmistrz Maria Kurowska dostała absolutorium.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Komisja Rewizyjna zaopiniowała negatywnie wykonanie budżetu miasta Jasła za 2009 rok i zawnioskowała do Rady Miejskiej o nieudzielanie absolutorium burmistrz Marii Kurowskiej. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta komisja rozpatrywała na sześciu posiedzeniach w dniach: 1 luty, 29 marzec, 9, 14, 15 i 19 kwiecień. Za wnioskiem opowiedziało się czterech członków komisji, przeciw było trzech, żaden z członków komisji nie wstrzymał się od głosu.

Po rozpoznaniu sprawozdania burmistrza miasta Jasła z wykonania budżetu za 2009 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w związku z odmową złożenia wyjaśnień ustnych przez panią burmistrz miasta Jasła Marię Kurowską na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 kwietnia, Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia wykonanie budżetu. Wobec tego komisja wnioskuje o nieudzielanie absolutorium burmistrzowi miasta Jasła za 2009 rok. Wniosek przyjęto na głosowaniu jawnym. – powiedział Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący KR RMJ.

Po raz pierwszy w tej kadencji rady Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielanie absolutorium burmistrzowi Jasła.

Regionalna Izba Obrachunkowa ustosunkowywała się do tego, co jej przedstawiła Komisja Rewizyjna i uznała, że to, co tam jest napisane to są fakty. Tymczasem to nie są fakty. To zbiór insynuacji, podejrzeń, domniemywań i tym podobnie. W związku z tym RIO, mając taki protokół komisji i taki wniosek, miała wyobrażenie, że ta komisja jest komisją przede wszystkim uczciwą, merytoryczną i wie, co pisze. Ja sama tego wniosku nie widziałam, bo komisja tak działała, że nawet nie zobaczyłam tego wniosku. Dopiero po kilku dniach, kiedy już była opinia RIO. Nie było czasu się tym zajmować, bo mieliśmy tutaj inne sprawy, ważniejsze. – mówi Maria Kurowska.

Krzysztof Czeluśniak:
Pani burmistrz zawsze negowała cokolwiek robiłem w tej radzie. Nawet wtedy, kiedy robiliśmy coś dobrego i mówiłem, że strefa ekonomiczna musi być ponad podziałami. Pani burmistrz groziła mi paluszkiem i mówiła: ja wiem co mam robić, proszę mnie nie uczyć. A ja powiedziałem pani burmistrz, że nie jestem w szkole, pani nie jest moją nauczycielką i nie będzie mi grozić paluszkiem. I tyle. Pani burmistrz się zawsze odnosi do tego, po traktuje nas jako opozycję. Ona jest alfa i omega w tym mieście. Nigdy się nie myli, wszyscy ją chwalą. W takim układzie ja jestem ten zły i tyle. Odnoszę się merytorycznie do tego, co robię.

Członkowie komisji zarzucili burmistrzowi miasta m.in. nieprawidłowości przy przetargu i wykonaniu prac kanalizacyjnych przy budowie pierzei rynku.

Jak myśmy mieli je wykonać, kiedy byliśmy przekonani, że tam jest kanalizacja. Dopiero po zdjęciu asfaltu, gdy trzeba było położyć kostkę okazało się, że brakuje kanalizacji. Więc czy byłoby gospodarskie i rozsądne moje podejście, gdybym położyła kostkę udając, że nie ma problemu? Nie. Trzeba było po prostu to rozkopać, porządnie zrobić tak, aby to było na lata. Nawet narażając się na jakieś potem zarzuty. Ale to było gospodarskie i oszczędne podejście. – broni się pani burmistrz.

Przeciwko udzieleniu absolutorium Marii Kurowskiej była też Komisja Finansowo-Budżetowa.

Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu była negatywna. Członkowie komisji uważali, że ten budżet został nie do końca zrealizowany i nie był realizowany pod względem legalności i oszczędności. Myśmy bardzo skrupulatnie analizowali i omawiali wykonanie budżetu. Tym bardziej, że prowadziliśmy kontrole, które wykazały nieprawidłowości, co się zarzuca z kolei, że w tych protokołach jest nieprawda. – mówi Elżbieta Bernal, szefowa Komisji Finansowo-Budżetowej RMJ.

Szachowanie przepisami prawa

Krzysztof Czeluśniak. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Krzysztof Czeluśniak.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Po przedstawieniu opinii rozpoczęła się burzliwa debata, podczas której padały argumenty na „tak” i na „nie”. Zarówno strona rządząca, jak i opozycja nawzajem przerzucali się przepisami prawnymi, wyrokami sądów administracyjnych, itp.

Merytorycznie chciałem się odnieść do tego, co powiedział radca prawny. On jest na umowie o pracę, zatrudniony przez panią burmistrz i będzie robił wszystko, żeby było to dla pani burmistrz korzystne. Nie liczą się przepisy prawa, wyroki, które cytowałem. Utrudniono mi nawet wydrukowanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie tych wyroków. Na siłę zrobiono komedię z tego. To jest straszne. – mówi zawiedziony Krzysztof Czeluśniak.

Dyskusja na sali przeciągała się o kolejne minuty. Zdaniem burmistrza miasta to celowe działanie opozycji ze względu na to, że jednemu z radnych wypadła sytuacja losowa i pilnie musiał opuścić obrady, przez co nie mógłby wziąć udziału w ważnym głosowaniu.

Gra była z drugiej strony. Gra polegająca na tym, aby na tej sali maksymalnie długo przebywała osoba, która akurat w dniu dzisiejszym ma bardzo smutną uroczystość. Tego nie powinno być ze strony kolegów, a niestety było. – podkreśla Maria Kurowska.

Innego zdania był Krzysztof Czeluśniak. – Jak można postawić sprawy rodziny, nad sprawy jakiejś głupiej polityki, bo polityka była w tamtych wydaniu, a nie w moim. Myśmy się odnosili merytorycznie. Myślałem, że załatwimy to krótko i zwięźle. Oni i tak mieli większość i tak by zrobili swoje. – powiedział.

Wniosek KR nie zyskał akceptacji

Wniosek Komisji Rewizyjnej został jednak odrzucony przez Radę Miejską głosami: jedenaście „za”, osiem „przeciw” i jednym „wstrzymującym się”.

Podobny algorytm głosowy przedstawiał się przy głosowaniu nad właściwą uchwałą o udzielenie burmistrzowi miasta Jasła absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2009 rok. „Za” głosowali: Andrzej Bajorek, Zbigniew Balik, Marek Barański, Ryszard Czarny, Andrzej Dybaś, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Henryk Rak, Andrzej Trzop, Jerzy Węgrzyn, Stanisław Zając s. Mieczysława, „przeciw”: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Zdzisław Dziedzic, Piotr Kołodziej, Roman Kościow, Tadeusz Stachaczyński, Stanisław Zając s. Antoniego, Leszek Znamirowski, „wstrzymał się”: Józef Kędrek. Na sesji nieobecny był radny Wiesław Hap.

Z całego serca drodzy państwo dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję zwłaszcza tym, których to tak wiele kosztowało. – powiedziała pani burmistrz.

– – –

Najważniejsze założenia z wykonania budżetu miasta za 2009 rok:

Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską Jasła w dniu 29 grudnia 2008 roku. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza miasta Jasła oraz decyzji kierowników jednostek budżetowych budżet miasta Jasła zmienił się w następujący sposób: plan dochodu budżetu zmniejszył się o kwotę 4, 818 mln., plan przychodów zmniejszył się o kwotę 7 373 mln., plan wydatków zwiększył się o kwotę 12, 640 mln. i plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 449 tysięcy złotych.

Zadłużenie miasta Jasła na dzień 31 grudnia 2009 rok wynosi 25, 575 mln, a to stanowi 25,78% z tytułu kredytów i pożyczek. Na spłatę odsetek wydatkowano z budżetu 1, 010 mln. złotych. Spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 4, 438 700 mln., natomiast wolne środki na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek budżetowych wynoszą 4, 843 435 mln.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 99, 205 301 mln. i to jest 102,58%, w tym bieżące dochody 90, 413 956 złotych i majątkowe 8, 791 345 złotych. Struktura wpływu dochodów do budżetu przedstawia się następująco: wpływy z podatków i opłat lokalnych – 27, 650 617 złotych, wpływy dochodów z majątku miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy – 6, 505 318 złotych, wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa – 20, 254 052 złote, subwencje i dotacje – 38, 564 108 złotych, inne dochody – 6, 231 204 złote.

Dochody na jednego mieszkańca miasta Jasła osiągnięte w 2009 roku wynoszą 2 643, 15 złotych i są większe o ponad 103 złote w porównaniu do roku 2008.

Plan wydatków został wykonany w 95,37%, kwotowo jest to 106, 673 264 złote. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, na wydatki bieżące przypada – 86, 953 573 złote.

KOMENTARZE:

Maria Kurowska, burmistrz Jasła:
Absolutorium dla burmistrza miasta Jasła zostało uchwalone. Myślę, że nie mogło być inaczej, przecież dochody zostały znakomicie zrealizowane, miasto się rozwija, dochody na jednego mieszkańca wzrastają w naszym mieście podczas, gdy w innych miastach maleją. Pozyskaliśmy największą ilość z okolicznych miast środków unijnych, również środków rządowych, więc nie było podstaw do tego, aby burmistrzowi nie udzielić absolutorium.

Maria Jagielska, radna:
Jesteśmy po pogrzebie pana senatora, powinno być wyciszenie, natomiast zrobiono targowicę. To nie było żadne granie na emocjach dlatego, że absolutorium to jest całokształt pracy przyznany pani burmistrz. Niestety, ale niektórzy uważają, że nie należy przyznać tego absolutorium. Nie ma czegoś takiego, żeby wszystko idealnie wykonać. Na pewno były jakieś niedociągnięcia, ale nie takie, żeby cały rok oceniając powiedzieć, że jest wszystko źle.

Elżbieta Bernal, radna:
Absolutorium jest, bo wiadomo, że opozycji jest mniej, niż rządzących dlatego stało się, jak się stało. „Trójka” to jest taka pośrednia ocena tego budżetu, bo pewne inwestycje, pewne zadania zostały zrealizowane.

Krzysztof Czeluśniak, radny:
Jest mi przykro to co miało miejsce dzisiaj na sali. Przykro, jak władza wykonawcza zmuszała swoich radnych do tego, że mimo tak tragicznej sytuacji, oni byli na tej sali. Było dwóch członków rady, którzy mieli dzisiaj ważne rodzinne sprawy, a musieli tu być. Bez konsekwencji prawnych zmusza się radnego, żeby był na sali. Przeszkadzano mi dzisiaj we wszelaki sposób. Przedstawiłem pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do mojego wniosku za nie udzieleniem absolutorium. To, że poprzednio była opinia RIO pozytywna, ona się odnosiła do budżetu tabelarycznego. Nie odnosiła się do rzetelności, celowości, gospodarności. Tu jest kompetencja Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj to, co miało miejsce na tej sali, to nie nazwę tego farsą. To jest tragedia.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Burmistrz Jasła z historycznym absolutorium za wykonanie budżetu miasta”