Informacje

Fuzja dwóch żmigrodzkich instytucji kultury w jedną. Od września br.?

Gminne Centrum Kultury w Nowym Żmigrodzie miałoby powstać z fuzji miejscowego ośrodka kultury i biblioteki publicznej. Połączenie obu instytucji kultury jest uzależnione od wyrażonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgody.

Ośrodek kultury i biblioteka publiczna w Nowym Żmigrodzie to dwie odrębne jednostki prowadzone przez miejscowy samorząd. Obie mieszczą się w jednym budynku, obie w swoich statutach organizacyjnych mają zapisaną przybliżoną działalność. To elementy, które scalają ze sobą te dwie instytucje kultury. Mają jednak oddzielnych kierowników, księgowość i odrębne opłaty za media. Czynniki te stały się głównym bodźcem dla organu prowadzącego do ich fuzji.

W połowie stycznia br. Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia z dniem 1 września 2013 roku samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Efektem tego mariażu byłoby powstanie Gminnego Centrum Kultury jako gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie samorządowej instytucji kultury.

Żeby do tego doszło to samorząd musi zasięgnąć opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jako organów nadrzędnych nad gminną biblioteką. Te z kolei trafią do resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Tak więc fuzja będzie uzależniona od wyrażonej przez właściwego ministra zgody.

„Zamiar utworzenia Centrum Kultury na bazie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie jest w pełni uzasadniony merytorycznie i ekonomicznie. Wiąże się to z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy Nowy Żmigród w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym seniorów” – napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Wójt gminy nie odżegnuje się od działalności kulturalnej kierowanego przez niego samorządu, choć na terenie powiatu jasielskiego są takie jednostki samorządu terytorialnego, jak chociażby sąsiadujący z Nowym Żmigrodem Dębowiec, które nie mają swojego ośrodka kultury.

Moja gmina od samego początku nie pozwoliła, żeby takie instytucje jak biblioteka publiczna i gminny ośrodek kultury zanikły, bo jest zadaniem gminy prowadzić taką działalność. Jednak koszty, jakie ponosi gmina na różne rodzaje działalności, są olbrzymie. Bardzo ważna jest kwestia wykorzystania środków unijnych. Jednym słowem, próbujemy zreorganizować te dwie instytucje w taki sposób, żeby koszty były mniejsze, a przeznaczając procentowo nawet taką samą kwotę z budżetu, żeby ta działalność się mogła bardziej rozwijać. Rada podjęła uchwałę o połączeniu tych dwóch instytucji. Na pewno w tym roku tak się stanie, co zintegruje te dwie instytucje i pozwoli nie dublować pewnych działalności. Wszystko po to, by to służyło lepiej ludziom. – powiedział naszemu portalowi Krzysztof Augustyn.

Urzędnikom nie udało się dokonać symulacji kosztów, które udałoby się zaoszczędzić w miejscowym budżecie z połączenia obu instytucji. – Takich obliczeń nie mamy, natomiast wiemy, że budżety tych jednostek są co roku obcinane z powodu, że co raz mniej tych pieniążków w budżecie mamy. Myślę, że jeżeli dojdzie do połączenia to przy tych środkach, które są okrojone, będzie to lepiej funkcjonowało. Nie będzie dwóch dyrektorów, jedna księgowa będzie wszystko prowadziła Będą wspólne koszty prądu, gazu, nie trzeba tego rozdzielać. – powiedział Tadeusz Źrebiec, przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Na czele nowo powołanej instytucji ma stanąć dyrektor. Menedżera Gminnego Centrum Kultury wyłoni prawdopodobnie postępowanie konkursowe. Choć niekoniecznie, bo wójt ma możliwość obejścia tej procedury.

Wtedy, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw „organizator występując z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody na powołanie dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzenia konkursu ma obowiązek uzasadnienia wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zastosowania takiego trybu oraz podania informacji na temat wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko dyrektora.”

Nie mam kandydata, nie zastanawiałem się nad tym. Decyzja należy do wójta, ewentualnie konkurs wyłoni dyrektora. Są dwie opcje albo powołanie dyrektora przez wójta, albo wyłonienie w drodze konkursu. Jeżeli to będzie funkcjonowało pod jednym dyrektorem, będzie to bardziej racjonalne i będzie bardziej służyło społeczeństwu. – mówi Tadeusz Źrebiec.

Przewodniczący Rady Gminy jednocześnie przyznaje, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy obecnych dyrektorów ośrodka kultury i biblioteki publicznej. – Działalność obydwu dyrektorów nie ma nic wspólnego z tą decyzją. Po prostu jest to podyktowane innymi względami. Pomysł zrodził się z powodów finansowych, jak i z tego powodu, że obie instytucje znajdują się w jednym budynku. – dodał Źrebiec.

Pełna treść uzasadnienia uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród:

Uzasadnienie uchwały

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Fuzja dwóch żmigrodzkich instytucji kultury w jedną. Od września br.?”

  1. jak by to w kątach lub w łężynach to nie kasowalibyście ale że to w Nowym Żmigrodzie to trzeba zniszczyć

  2. Najlepiej połączyć instytucje kultury, zwolnić ludzi z doświadczeniem i powołać swoich. Wstyd Panie Przewodniczący. Już i tak w naszym kraju spadło czytelnictwo, zamyka się szkoły, teraz instytucje kultury i promuje się wśród ludzi analfabetyzm. Takim nieoświeconym narodem najlepiej się rządzi…!!!