Informacje

Umowy solarne

Od początku roku trwa podpisywanie umów z mieszkańcami Jasła na montaż układu solarnego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu w ramach uczestnictwa w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz innych domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

SOLARY
Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

W ramach całego projektu, którego wartość wynosi 83 mln zł (dofinansowanie 62 mln zł), na 4266 domach prywatnych i 117 budynkach użyteczności publicznej mają zostać zamontowane kolektory słoneczne, a na 4 obiektach sportowych instalacja układów fotowoltaicznych. Wartość projektu dla miasta Jasła wynosi ponad 12 mln zł, w tym dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 8,5 mln zł.

Głównym celem projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany będzie na terenie 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tworzonych przez: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wisloka.pl/solary

Najczęściej zadawane pytania do realizacji Projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:

1. Pytanie: Czy Mieszkaniec biorący udział w Projekcie musi wziąć kredyt na wpłatę swojej części kosztu instalacji kolektorów słonecznych?
Odpowiedź: Mieszkaniec wpłacający kwotę w wysokości 25% kosztu instalacji nie jest zobowiązany do zaciągania kredytów bankowych czy pożyczek na ten cel w jakimkolwiek banku czy innej instytucji.

2. Pytanie: Czy kwota wpłaty Mieszkańca obejmuje całkowity koszt inwestycji?
Czy będzie ponosił inne koszty w trakcie użytkowania instalacji?

Odpowiedź: Wpłata Mieszkańca ma charakter ryczałtowy, szacowana wartość w zależności od typu instalacji, nie powinna przekroczyć:
– dla typu A /na 3 osoby/ – 3 419,00 zł,
– dla typu B /na 4-5 osób/ – 3 865,00 zł,
– dla typu C /powyżej 5 osób/ – 4 713,00 zł,
Są to kwoty brutto z 8% podatkiem VAT.
Dokładna wysokość wpłaty ustalona będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę instalacji; jeżeli kwota wpłaty okaże się wyższa niż zakładana, Mieszkaniec ma prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania jakichkolwiek kar.
W okresie 5 pierwszych lat od zakończenia Projektu /tj. do 30.09.2021 r./ zapewnione są bezpłatne okresowe przeglądy i konserwacja w ramach gwarancji Wykonawcy, w okresie następnych 5 lat /tj. do 30.09.2026 r./ obowiązki te przechodzą na Mieszkańca. Również prawo własności do instalacji, po 30.09.2012 r. bez dodatkowych opłat, przechodzi na Mieszkańca.

3. Pytanie: Kiedy należy dokonać wpłat?
Odpowiedź: Pierwszą część wpłaty w wysokości 1 000,00 zł Mieszkaniec powinien wpłacić w terminie do 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu na Wykonawcę, pozostałą część wpłaty w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia robót. O terminach tych Mieszkaniec poinformowany zostanie listem poleconym.

4. Pytanie: Jakie są koszty eksploatacji instalacji?
Odpowiedź: Przykładowe koszty eksploatacji, wg rozeznania rynku, wynoszą:
– koszt serwisu bez konieczności wymiany płynu solarnego: – ok. 100 – 150 zł
– koszt płynu solarnego /wymiana co 5-6 lat/: – ok. 150-200 zł
– koszt napędu pompy – ok. 50 zł/rok

5. Pytanie: Jak zabezpieczona jest instalacja w przypadku braku prądu lub gdy nie używa się jej np. w czasie urlopu?
Odpowiedź: System posiada szereg zabezpieczeń na takie okoliczności: nadmiar płynu solarnego gromadzi się w naczyniu wzbiorczym i po wznowieniu dostawy prądu ponownie działa, bez potrzeby ingerencji z zewnątrz. Nie występuje również zagrożenie uszkodzenia systemu solarnego w czasie przerwy urlopowej, gdyż w zależności od rodzaju kolektorów przewidziane jest wstrzymanie obiegu płynu solarnego, wychładzanie zbiornika ciepłej wody w nocy lub inne czynności zabezpieczające sterowane przez czujniki systemu.

6. Pytanie: Jaki będzie typ i producent montowanych urządzeń systemu solarnego?
Odpowiedź: Typ i producent urządzeń systemu solarnego określony zostanie w drodze postępowania przetargowego. W Projekcie przewidziana jest instalacja kolektorów płaskich. Urządzenia instalacji powinny posiadać parametry wysokiej jakości potwierdzone certyfikatem Solar Keymark lub równoważnym. Parametry jakościowe określone zostaną przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w dokumentacji przetargowej.

7. Pytanie: Jak i gdzie usytuowane będą urządzenia systemu solarnego?
Odpowiedź: Wykonawca robót dokona przeglądu stanu istniejącego instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Mieszkańca oraz opracuje dokumentację projektową uwzględniającą możliwości lokalizacyjne montażu poszczególnych urządzeń instalacji zgodnie z normami i przepisami technicznymi. W Projekcie zasadą jest instalacja kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych lub przymocowanie ich do ściany budynków. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku m możliwości takiego usytuowania, kolektory słoneczne mogą być zainstalowane na wolnostojącej konstrukcji wybudowanej na nieruchomości Mieszkańca. Pozostałe urządzenia lokalizowane będą w pomieszczeniach budynku i włączone do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej według indywidualnych rozwiązań dostosowanych do danego budynku i do istniejących instalacji. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania instalacji budynku Mieszkańca lub na jego nieruchomości Gmina odstąpi od umowy, a wniesione przez Mieszkańca wpłaty podlegają zwrotowi bez naliczania odsetek.

OSTRZEŻENIE
W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez różne firmy kolektorów słonecznych w ramach prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, informujemy, że Związek oraz Gminy uczestniczące w Projekcje nie upoważnili żadnej z firm do kontaktów z mieszkańcami w sprawie montażu kolektorów słonecznych oraz pobierania na ten cel jakichkolwiek środków finansowych.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE