Informacje

Jeden głos, wspólne stanowisko. Tak dla zmiany mpzp dla Gamrat-u

Jednym głosem w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Gamrat-I” mówili dzisiaj zarówno burmistrz, jak i radni miejscy, którzy poprzednio odrzucili projekt uchwały. – To jest temat, który być może wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i powstanie miejsc pracy. – przyznał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

O zmiany w obowiązujących zapisach mpzp dla obszaru Gamrat-u wnioskowały Zakłady Tworzyw Sztucznych, które chciały w tym miejscu zainwestować w nowoczesny magazyn składowania, który stwarzałby możliwość dodatkowych kilkudziesięciu etatów na i tak szybko kurczącym się rynku pracy w naszym regionie. Kosztem blisko dziesięciu milionów złotych, które zarząd spółki był w stanie wyłożyć na zrealizowanie przedsięwzięcia.

Korekta jest niezbędna do tego, aby inwestor otrzymał pozwolenie budowlane. A to wstrzymują obecne zapisy, ponieważ na przedmiotowym obszarze naniesione jest torowisko prowadzące do fabryki, które w rzeczywistości nie istnieje.

Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pierwsze wnioski trafiły do jasielskiego magistratu na początku stycznia ubiegłego roku. Ostatnie, w sierpniu. – Cały proces pracy nad zmianą tego planu nie można przedstawiać w kategoriach ślimaczego tempa, ponieważ tak na dobrą sprawę ze strony inwestora podstawowego, który występował o tą zmianę czyli Gamrat-u, te wnioski spływały praktycznie jeszcze w miesiącu sierpniu. Cały czas pracowaliśmy wspólnie z wnioskodawcami na temat ostatecznego kształtu zmian planistycznych na tym terenie. Samorząd miał pełną dokumentację łącznie ze skutkami wprowadzenia zmian tego planu od miesiąca października. Czyli tak na dobrą sprawę pomiędzy ostatecznymi wnioskami ze strony Gamrat-u, a samym trafieniem do komisji problemowych Rady upłynął około miesiąc czy półtora miesiąca. Natomiast pozostałe działania są związane z podejściem do tematu ze strony komisji problemowych Rady Miejskiej. – podkreśla burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.

Antoni Pikul, wiceburmistrz Jasła: Dla nas w tej chwili obszar Gamrat-u to nie jest zakład Gamrat, tylko ogół inwestorów, którzy tam powinni lokować swoje zakłady. Zmiana w planie im to umożliwi. W tej chwili są takie zapisy jakie są.

Decyzja o przystąpieniu do zmiany mpzp miała zapaść na sesji w dniu 25 stycznia 2013 roku. Radni nie podeszli jednak poważnie do tematu i odstąpili od pomysłu realizacji uchwały. Ten wrócił jednak na forum obrad po wizycie prezesa spółki Krzysztofa Moski. Inwestor dość mocno wyartykułował swoje niezadowolenie z postawy miejskich rajców, o czym nie zapomnieli oni dzisiaj wspomnieć w swoich wystąpieniach.

Andrzej Dybaś (Forum Jasielskie): – Było to widać na ostatniej sesji, jakie jest „przyjemne” nastawienie pana prezesa Moski do Rady Miasta. Bardzo dużo jeżdżę po województwie. Akurat na drugi dzień byłem w Rzeszowie. Ukazał się artykuł w „Nowinach”, gdzie ludzie do mnie przyszli i powiedzieli: „co Wy w tym Jaśle robicie? Prezes Wam daje, a Rada nie chce”. Ja tłumaczę, że trzeba wysłuchać dwie strony. Sama forma wprowadzenia tego tematu była nie fair. Jeżeli pan prezes Moska chce sobie robić konferencję prasową, niech robi poza Radą. A pan prezes Moska sobie zrobił na posiedzeniu Rady konferencję prasową i połowę rzeczy powiedział nie prawdę. Bardzo proszę, żeby na następny raz takich rzeczy na Radzie nie było.

Henryk Rak (Prawo i Sprawiedliwość): – Słowa, których użył prezes Moska w stosunku do Rady, były mocno bulwersujące. Rada nie zasłużyła sobie na takie traktowanie. Prace nad przystąpieniem do zmiany miejscowego planu rozpoczęły się w momencie złożenia przez zakład, już po konsolidacji, 24 stycznia 2012 roku. W tym momencie zarząd miasta, wspólnie z architektem, przystąpił do wstępnych założeń. Niestety my, jako Rada, nie uczestniczyliśmy w tym. Tu jest duży ból, że jako Rada, dopiero o tym fakcie zostaliśmy powiadomieni w październiku 2012 roku, praktycznie po roku pracy. Można było poinformować Radę, że takie prace są na przykład członków komisji rozwoju wciągnąć w te prace. Płytko to było wyartykułowane na komisjach przed sesją 25 stycznia, stąd decyzja Rady była taka, a nie inna. Gdyby to było mocniej wyartykułowane, gdyby dyskusja, którą odbyliśmy już po bytności prezesa Moski, gdzie zderzyły się dwie prawdy – one troszeczkę się rozbiegają w swoim kontekście – na pewno nie spotkalibyśmy się dzisiaj ponownie przy podejmowaniu tej uchwały. Przez ostatnie tygodnie spotykam się w kręgu przedsiębiorców i pytają się: „co Wy robicie, dlaczego nie chcecie przedsiębiorczości jasielskiej popierać?” Nie, my chcemy.

Henryk Rak: Dzisiaj jest ogromne zainteresowanie dziennikarzy. Każdy tutaj przyszedł, żeby siać sensację co też Rada podejmie, bo pan Moska nakrzyczał i Rada się przestraszyła. Jest wyraźne przesłanie do pana prezesa, że nie Rada się przestraszyła tylko Rada Miasta jest zainteresowana rozwojem przedsiębiorczości i po przeanalizowaniu dodatkowych dokumentów przychyla się w zupełności do tego, żeby na Gamracie powstały następne tereny, które można byłoby włączyć w strefę usług. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby wesprzeć tę inicjatywę i przystąpić do opracowania planu. Natomiast już w momencie pracy sporządzić go w ten sposób, aby miasto w jak najmniejszy sposób zostało obciążone kosztami oraz skutkami jakie będą płynąć z tego planu.

Klub radnych PSP
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Klub radnych Przymierza Samorządowego Podkarpacia, który tworzą radni: Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński i Stanisław Zając, wydał dzisiaj oświadczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Gamrat-I. Czytamy w nim:

>> Klub radnych PSP stoi na stanowisku, że kształtowanie ładu przestrzennego miasta powinno dokonywane być w sposób zrównoważony to jest taki, który zabezpieczy interesy mieszkańców, inwestorów i finansów gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w artykule 7 przypisała do zadań własnych kształtowanie ładu przestrzennego gminy poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z ograniczonymi dochodami bieżącymi miasta Jasła zagrożeniem dla budżetu jest zapis artykułu 36. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który w ustępie 1 stanowi: „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, 2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w artykule 86 narzuca procedury ostrożnościowe i sankcyjne określając, że wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody bieżące tego budżetu. Naszym zdaniem skutki budżetowe uchwalenia planu powinny być określone prognozą skutków finansowych sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzoną przed etapem opiniowania i uzgadniania, wykonaną przez wyspecjalizowaną firmę a nie przez pracowników Urzędu Miasta i podlegać opiniowaniu przez Komisję Finansowo-Budżetową Rady Miejskiej Jasła. W przypadku oszacowania wyników radni na podstawie prognozy będą w stanie ocenić możliwości zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków w budżecie na realizację inwestycji publicznych przewidzianych w planie oraz na zaspokojenie ewentualnych roszczeń osób ponoszących straty wskutek zmian sposobu korzystania z nieruchomości. Prognoza powinna zawierać w szczególności: wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36; wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Klub radnych PSP będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały i zwraca się do burmistrza o uwzględnienie przytoczonych wniosków w procedurze opracowania mpzp dla Gamrat-I. << W przedstawionym na dzisiejszej sesji programie skutków finansowych znalazł się zapis, że obciążeniem dla miasta będą koszty związane z budową dróg w omawianym obszarze szacowane na ponad 366 tysięcy złotych. Ale o tych będzie w pełni można mówić dopiero po przedstawieniu ostatecznej koncepcji planistycznej. [caption id="" align="aligncenter" width="600" caption="Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR„]Henryk Rak[/caption]

Planiści pokażą ile trzeba będzie zbudować dróg, ile trzeba będzie terenu wykupić, komu nadepniemy na przysłowiowy odcisk. Na ten moment nie mówmy o skutkach, a nawet jakby te skutki były rzędu dwóch-trzech milionów, gdyby to miało ileś tam dodatkowych miejsc pracy to trzeba w tej kategorii patrzeć. Czasami lepiej dołożyć i mieć w przyszłości podatki z tytułu nieruchomości, podatki od pracowników i inne, które ci przedsiębiorcy są gotowi zapłacić, ale trzeba im stworzyć warunki. Nie patrzmy na to, że to od razu będzie nas bolało. To dopiero wyjdzie. Ja bym chciał, żebyśmy jako Rada mogli to zatwierdzić i dać zielone światło dla przedsiębiorców: „wchodźcie, jest teren, jest możliwość inwestowania w tym terenie”. – podkreśla Rak.

Wiceprzewodniczący RMJ dodaje, że miasto nie będzie musiało ponosić ciężaru ekonomicznego związanego ze zmianami zapisów wówczas, jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne na rozbudowę układu komunikacyjnego w tamtej części osiedla Gamrat.

W perspektywie 2014-2020 Unia zabezpiecza jakieś środki na rozwój przedsiębiorczości. W tym momencie miasto mając taki plan będzie mogło aplikować o takie środki. Zamknęliśmy się w tej chwili tematami „od sesji do sesji”, a poważnie nie mówimy w jakim kierunku miasto ma się rozwijać, jak wspomóc przedsiębiorczość, jak zachęcić ludzi, żeby tutaj inwestowali. Widzimy ucieczkę młodzieży, ale dlatego, że nie ma miejsc pracy i perspektyw na egzystowanie w tym mieście.

Gamrat
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Radny Zając skwitował dyskusję: – Powinniśmy podjąć taką uchwałę, żeby w jakiś sposób przybyło miejsc pracy w Jaśle. W tej chwili o znalezienie pracy dla młodego człowieka na terenie miasta jest bardzo trudno. Róbmy wszystko i w jakiś sposób sprowadźmy inwestora do naszego miasta, żeby można było uruchomić jakiś zakład. Każde jedno miejsce pracy jest na wagę złota. Jeśli by była praca dla mieszkańców to automatycznie będzie mniej potrzebujących w MOPS-ie. Starajmy się, żeby w jakiś sposób ściągnąć do miasta inwestora, aby mógł zatrudnić naszych mieszkańców, żeby wszyscy nie uciekali za granicę, bo w końcu w naszym mieście zostaną tylko ci, którzy pobierają emeryturę i rentę.

Mimo wcześniejszych animozji, Rada doszła do porozumienia i przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Czemu zmieniła zdanie? – Było za małe wyartykułowanie ze strony burmistrza czemu ma służyć ten plan, na czyj wniosek. Każdy wie, że przedsiębiorstwa trzeba rozwijać, ale nie było mocnego nacisku ze strony zarządu miasta, co spowodowało, że Rada nie podjęła tego tematu. Natomiast po rozmowach wewnątrz Rady wyartykułowaliśmy, że ten temat trzeba podjąć. To jest temat, który być może wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i powstanie miejsc pracy. Poza firmą matką – Gamratem – jest kilka firm, które de facto zatrudniają więcej osób i im trzeba stworzyć warunki. Jest to teren uzbrojony, posiada dwie linie elektryczne, posiada kotłownię. Jest lepszym terenem do sadowienia tam podmiotów gospodarczych, niż teren warzycki. W miejsce kurczącego się Gamrat-u trzeba dawać pole do popisu innym podmiotom. Już przynajmniej od dwóch lat współpracuję ściśle i często spotykam się z tym przedsiębiorcami. Od zawsze deklarowałem, że będę w miarę możliwości pomagał im i lobbował w Radzie na rzecz rozwoju tego terenu na Gamracie. – tłumaczy w swoim imieniu Henryk Rak.

Burmistrz Andrzej Czernecki podsumowuje: – Mam nadzieję, że dzisiejsze zmiany – mówię o zmianach, bo zmieniło się podejście i Rada przyjęła jednak uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu z argumentacją, którą usłyszeliśmy z wielu stron – spowodują to, że prace nad zmianą tego planu będą przebiegały w tempie szybszym niż do tej pory.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jeden głos, wspólne stanowisko. Tak dla zmiany mpzp dla Gamrat-u”

  1. II pytanie czy w tym Magazynie (magazynach) max 25 osób to te osoby które z 200 muszą być zwolnione z GAMRATU?

  2. Jeszcze raz w magazynach wysokiego składowania max 20 – 25 osób znajdzie pracę p. Moska jak zwykle mocno koloryzuje

  3. Szanowna Rado ,Panie Burmistrzu wielki szacunek dla waszych ostatnich działań .Moska może nie jest mistrzem świata ,ale swoimi działaniami i kontaktami może wiele zrobić dla waszego miasta .Jestem z okolic Warszawy i widzę ile nazwiska z listy zamożnych zrobiły dla W-wy i okolic przy okazji ,bez jałowych obietnic kooperując z sobą ,wymieniając aktywa ,znając innych bogatych w kraju i zagranicą .Decyzja w samorządzie powstaje od 3 do 6 miesięcy w trybie ekstra ,decyzja w spółce potrafi być wdrożona w kilka dni i każdy dzień zwłoki jest stratą -dlatego trzeba ze sobą kooperować i dawać szansę każdemu kto chce wydać parę groszy.Teraz ruch należy do Moski mam nadzieję ,że wyciągnie przyjazną dłoń.Niech spółka zarobi jak najwięcej -nie żałujcie nikomu ,niech zapłaci podatki i wszyscy będą zadowoleni .Nikt poważny nie przyjdzie na 2ha ,ale chętnie przyjdzie na 50-100ha -tyle w temacie