Informacje

Porozumienie Magurskiego Parku Narodowego z gminą Nowy Żmigród

W czwartek 23 stycznia 2014 roku w siedzibie Gminy Nowy Żmigród podpisane zostało trójstronne porozumienie o współpracy obejmujące „działania zmierzające do zorganizowania i utrzymania w miejscowości Jaworze w budynku Domu Ludowego sali edukacyjnej z możliwością organizowania w niej przez wszystkie strony zajęć dydaktycznych lub edukacyjnych (…)”.

Fot. © Magurski Park Narodowy / AGNIESZKA NOWAK

Porozumienie to podpisali Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego Andrzej Czaderna, przedstawiciele Gminy Nowy Żmigród – Wójt Krzysztof Augustyn i Sołtys wsi Jaworze Stanisław Wójcik oraz Proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Niepokalanej w Desznicy ks. Józef Obłój.

Jedną z form działalności statutowej prowadzonej przez Magurski Park Narodowy jest edukacja ekologiczna – mówi Dyrektor Andrzej Czaderna. – Poszukujemy możliwości prowadzenia edukacji poza terenem Parku, w jego najbliższym otoczeniu. Dlatego chętnie przystąpiliśmy do współpracy zaproponowanej nam przez Gminę Nowy Żmigród, sołtysa Jaworza i Parafię w Desznicy. Chcemy promować i rozwijać wartościową turystykę przyrodniczą połączoną z edukacją turystów i grup zorganizowanych, która daje również możliwość rozwoju społeczności lokalnych. Zależy nam na współpracy z mieszkańcami, chcemy wspierać takie inicjatywy, również po to aby pokazać, że kooperacja z parkiem narodowym daje możliwości rozwoju bez szkody dla przyrody.

W ramach porozumienia Magurski PN pomoże w przygotowaniu i wyposażeniu Sali edukacyjnej w Domu Ludowym poprzez merytoryczne opracowanie koncepcji, ale także poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów dydaktycznych, plakatów, zdjęć itp. oraz surowca drzewnego potrzebnego do wykonania wyposażenia sali. W przyszłości w miejscu tym będzie możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych i prelekcji przez pracowników Parku dla turystów przebywających w okolicach Jaworza oraz dla grup zorganizowanych np. dla „Zielonych szkół”, a także innego rodzaju spotkań kulturalnych czy dydaktycznych.

Wójt Krzysztof Augustyn: Porozumienie to traktuję jako przykład bardzo dobrej współpracy pomiędzy instytucjami i środowiskami lokalnymi. Jest to ważne ze względu na specyfikę tego terenu – jego piękno, walory przyrodnicze i kulturowe. Chciałbym wyrazić podziękowanie Panu Dyrektorowi Andrzejowi Czadernie za materialne wsparcie oraz ks. Józefowi Obłojowi za udział w tej istotnej dla środowiska lokalnego inicjatywie. W 2013 r. Gmina poczyniła starania o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej na dokończenie budowy tamtejszego domu ludowego. Liczymy, iż środki te zostaną nam przyznane, a w nieodległym czasie budynek wraz z salą edukacyjną zostaną oddane do użytku.

Gmina Nowy Żmigród przygotuje kosztem i staraniem własnym pomieszczenia w domu ludowym w Jaworzu w zakresie niezbędnym do zorganizowania w nim sali edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Z kolei Parafia w Desznicy w ramach niniejszego porozumienia będzie wspierać organizację tego typu spotkań poprzez udostępnienia noclegów w domu rekolekcyjnym.

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE