Informacje

Rada Miejska zastraszana? Wycofane wnioski i budżet na 2014 rok w całości zaproponowany przez burmistrza

„Pomawianie nas o chęć likwidacji szkół w mieście jest bezprecedensowym populistycznym kłamstwem i pomówieniem rady w historii jasielskiego samorządu” – oświadczyła grupa radnych wycofując wcześniejsze wnioski o dokonanie zmian w projekcie budżetu miasta Jasła na 2014 rok. Dokument przedstawiony przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego został ostatecznie przyjęty jedenastoma głosami za.

Na poprzedniej części sesji budżetowej, która odbyła się 30 grudnia 2013 roku, radni składali swoje poprawki do projektu przedłożonego przez burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego, przygotowanego przez podległych mu urzędników. Wniosków było aż piętnaście, w tym dwa skrajne, bo radny Janusz Przetacznik zaproponował odrzucenie całej uchwały, natomiast radny Krzysztof Czeluśniak odrzucenie wszystkich przedstawionych propozycji i przyjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z autopoprawką burmistrza uwzględniającą uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

© Wizualizacja: autorzy poprawek do projektu budżetu (kliknij, aby powiększyć)

Autorami pozostałych wniosków byli: Tadeusz Stachaczyński, Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza, Janusz Przetacznik, Henryk Rak i Andrzej Dybaś. Jak już wcześniej pisaliśmy (kliknij tutaj) większość z nich chciała dokonać przesunięć w sferze oświatowej na wydatki związane z inwestycjami na osiedlach, na których mieszkają. Zaniepokojone tym faktem środowisko pedagogiczne licznie wstawiło się na dzisiejszej sesji, by przyglądać się ostatecznym rozstrzygnięciom w tej kwestii.

W ostatniej chwili radni wycofali się jednak ze swoich wcześniejszych pomysłów i złożyli oświadczenie, w którym napisali m.in.: „My, niżej podpisani radni Rady Miejskiej Jasła protestujemy przeciwko oskarżaniu nas o działania zmierzające do likwidacji którejkolwiek ze szkół miejskich. Podjęte przeciwko nam działania sugerujące jako takie nasze stanowisko uważamy za czysty populizm i oszczerczą demagogię. Oświadczamy, że składając wnioski budżetowe chcieliśmy wyłącznie poprawić budżet dla miasta. Naszym zamiarem nigdy nie było doprowadzenie do likwidacji którejkolwiek ze szkół. Debatując nad przedłożonym przez burmistrza miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego projektem budżetu miasta Jasła na 2014 rok, podobnie jak komisja finansowo-budżetowa Rady Miejskiej Jasła, wyrażaliśmy naszą dezaprobatę i negatywną ocenę dla tego projektu. Podczas dyskusji przedstawialiśmy jasno nasze stanowisko, które zawarliśmy w złożonych wnioskach. Proponowaliśmy jedynie wprowadzenie niewielkich zmian, które naszym zdaniem sprawią, że planowany budżet będzie korzystniejszy dla naszego miasta i jego mieszkańców oraz poprawi strukturę wydatków. Tym samym z naszej strony zaproponowaliśmy daleko idący kompromis, który pozwoliłby nam głosować za uchwałą budżetową na rok 2014”.

W dalszej części pisma grupa radnych wyraża ubolewanie nad złożonym przez przewodniczącego klubu „Jaślanie” Krzysztofa Czeluśniaka wnioskiem o odrzucenie łącznie wszystkich zgłoszonych przez nich poprawek, zniechęcając ich do jakiejkolwiek dalszej współpracy w procedowaniu nad przedłożonym przez burmistrza dokumentem.

„W ślad za tym rozpętano przeciwko nam kampanię oszczerstw i pomówień, informując dyrektorów szkół o zamachu na jasielską oświatę i rzekomym zamiarze doprowadzenia przez nas do likwidacji wybranych placówek oświatowych. To jasny przykład szukania taniego poklasku i nieuczciwej walki o głosy mieszkańców miasta w zbliżającej się kampanii wyborczej. Ileż w tym obłudy i fałszu. To przecież burmistrz Andrzej Czernecki, mieniący się orędownikiem środowiska nauczycielskiego, doprowadził w swojej poprzedniej kadencji do likwidacji szkoły podstawowej w Niegłowicach. Wyłącznie dzięki determinacji tamtejszych nauczycieli i rodziców udało się uchronić placówkę, przekształcając ją w szkołę niepubliczną. To burmistrz Andrzej Czernecki, zgłaszając autopoprawkę do projektu budżetu na 2014 rok, zmniejszył wydatki na oświatę o 600 tysięcy złotych.” – czytamy dalej.

Zdaniem autorów oświadczenia zaproponowane wnioski nie miały na celu zburzenia istniejącej struktury miejskiej oświaty.

Idąc dalej – „Nasuwa się uprawnione podejrzenie, że to burmistrz miasta Jasła proponując „ścięcie” 600 tysięcy złotych na wydatkach oświatowych w 2014 roku planuje w niedługim czasie przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie likwidacji jednej ze szkół”.

Działania podejmowane przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego i przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietę Bernal nazwali próbą „zastraszenia i presji na decyzji niektórych radnych, narzucając im jedyny słuszny wyraz podczas głosowania nad przyjęciem projektu budżetu”.

„Pomawianie nas o chęć likwidacji szkół w mieście jest bezprecedensowym populistycznym kłamstwem i pomówieniem rady w historii jasielskiego samorządu.” – dodali na zakończenie oświadczenia radni: Tadeusz Stachaczyński, Henryk Rak, Wacław Dusza, Janusz Przetacznik, Krystyna Sikora, Urszula Czyżowicz i Andrzej Dybaś.

© WIZUALIZACJA wyników głosowania (kliknij, aby powiększyć)

W takim wypadku najdalej idącym wnioskiem był ten złożony przez radnego Janusza Przetacznika, o którym pozytywnie wyraziła się na swoim posiedzeniu komisja finansowo-budżetowa. Jednak przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Bernal za najdalej idący uznała ten złożony przez Krzysztofa Czeluśniaka i to jego propozycję poddała ostatecznie pod głosowanie.

Radni zaaprobowali go, jak i cały projekt budżetu miasta Jasła na 2014 rok.

Andrzej Czernecki podziękował wszystkim osobom, dzięki którym dokument został przyjęty.

On jest budżetem dobrym i dającym perspektywę kolejnemu samorządowi poprzez przeznaczenie środków na przygotowanie różnego rodzaju projektów i opracowań. Poza tym daje możliwość kontynuacji tych wszystkich zadań, które są rozpoczęte. Jest to budżet bezpieczny także dla oświaty. – powiedział.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Samorządowiec nie mógł pozostawić bez echa złożonego oświadczenia, choć tekst dokumentu nie trafił na jego biurko.

To, co usłyszałem w tym oświadczeniu, mnie zdumiało, ponieważ sądziłem, że komisja finansowa jest zespołem, który będzie odnosił się do wniosków. Natomiast zostało wygłoszone oświadczenie, które w dużej części jest oświadczeniem – delikatnie mówiąc – polemicznym, a w moim pojęciu kłamliwym, jeżeli chodzi o wygłaszane tam zdania. – podkreślił. – Używając słowa, że zlikwidowałem szkołę w Niegłowicach to nie była likwidacja szkoły tylko powstał nowy budynek, czyli dzieci zostały przeniesione do lepszych warunków, a jednocześnie pozostała szkoła, która jest niepubliczną. Były różnego rodzaju dyskusje społeczne na ten temat, ale jak widać udało się wynegocjować kompromis i dzięki temu nie mamy zlikwidowanej szkoły tylko dodatkową szkołę. Dziwię się, że podpisuje się pod tym radny, który był wtedy przy tym obecny, m.in. Tadeusz Stachaczyński czy Janusz Przetacznik. Takie są fakty i z faktami się nie dyskutuje.

Dlaczego Państwo przekładacie odium swoich nierozsądnych propozycji na burmistrza? Jest to delikatnie rzecz ujmując nieeleganckie. Trzeba mieć trochę odwagi, jeżeli się podnosi takie kwestie i liczyć z konsekwencjami, które nastąpią. – pytał retorycznie Andrzej Czernecki.

Burmistrz nie ukrywał, że cieszy się z taką reakcją środowiska na zaproponowane przez radnych wnioski. – Dobrze się stało, że pod naciskiem opinii publicznej Państwo wycofali te wnioski, ponieważ to była reakcja środowiska, z którą samorząd powinien się w każdej sytuacji liczyć. Państwo spotkaliście się z tym, z czym my się spotykamy na co dzień, dyskutując nasze propozycje finansowe. My rozmawiamy z ludźmi. Państwo przygotowali zmiany, które spotkały się z ostrą krytyką środowiska. Trzeba się następnym razem zastanowić jak się składa takie wnioski, a nie czynić zarzut burmistrzowi, że reakcja środowiska oświaty jest taka a nie inna.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Z zarzutami podnoszonymi w treści oświadczenia nie mógł zgodzić się również radny Krzysztof Czeluśniak. – Mój wniosek był bardzo prosty: poparcie budżetu w tej wersji, którą przedstawił burmistrz wraz z autopoprawką. Ja będę mówił w kampanii wyborczej, kolego radny Tadeuszu Stachaczyński, kto namawiał do likwidacji szkół. Będę mówił z nazwisk. Ja wiem kto panu pisał oświadczenie i wnioski. Nie może być tak, że Państwo ściągają z oświaty z ironicznym uśmiechem, a dajecie na drogę w Gorajowicach. Nie będę kredytował dróg w Gorajowicach za miejskie pieniądze, od tego jest starostwo.

Dorzucił, że po szczegółowym zapoznaniem się z treścią oświadczenia wystąpi z wnioskiem do sądu o pomówienie jego osoby. – Koniec degrengolady i pomówień! – wykrzyczał do kolegów radnych.

Wyciągnięcia konsekwencji chce również Janusz Przetacznik. – Myślę, że w najbliższym czasie warto tę sprawę wyjaśnić. Dotyczy kwestii poddawania przez przewodniczącą Rady Miejskiej wniosków. Wniosków, które zostały zgodnie z naszym statutem złożone na piśmie do komisji uchwał i wniosków. W tym dotyczące oceny wniosków już w tym wypadków, które wykluczają głosowanie pozostałych wniosków. Przemyślę jeszcze tą sprawę. Myślę, że pani przewodnicząca zmanipulowała kwestię dotyczącą głosowania. Wnioskiem najdalej idącym i wykluczającym jakiekolwiek inne dalsze głosowania był wniosek o odrzucenie projektu budżetu w wersji przedłożonej przez pana burmistrza. Wniosek radnego Krzysztofa Czeluśniaka był z autopoprawką, z którą w chwili wycofania wniosku radnego Andrzeja Dybasia już nie był wnioskiem w pełni merytorycznym i uzasadnionym. – powiedział.

Jeśli chodzi o moją osobę to nie mam sobie nic do zarzucenia odnośnie prowadzenia posiedzeń sesji Rady Miejskiej Jasła. A że nie jestem takim krasomówcą jak pan to trudno. Nie wszystkim się udaje. – ucięła krótko Elżbieta Bernal.

Przetacznik po raz kolejny zaprosił wszystkie zainteresowane osoby do merytorycznej debaty nad stanem finansów miasta Jasła. – Nie uważam, że zgłoszone wnioski, które zostały wyartykułowane w dyskusji o projekcie budżetu na rok 2014, źle służyły miastu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że dobrze by służyły miastu. Jestem w stanie wykazać nie tylko w tym małym fragmencie, który zgłosiłem, ale również i w pozostałych działach i rozdziałach, że mamy pewne elementy dotyczące możliwości lepszego wykorzystania środków publicznych. – dodał.

Budżet miasta Jasła na 2014 rok, o czym wcześniej już pisaliśmy pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, zakłada dochody na poziomie 111 722 732,09 złotych (w analogicznym okresie roku 2013 – 112 357 082,38 zł .) Składają się na to dochody bieżące w wysokości 104 923 081,97 zł i dochody majątkowe w wysokości 6 799 650,12 zł .

Główne źródła mające przynosić miastu dochody to: podatki i opłaty lokalne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne, dochody z majątku gminy, udziały w dochodach budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa na zadania własne, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

(Kliknij, aby powiększyć)
(Kliknij, aby powiększyć)

Wydatki mają kształtować się na poziomie 117 735 274,09 zł. (w stosunku do roku 2013 – 112 006 582,38 zł.), w tym wydatki bieżące 99 532 557,97 zł. i wydatki majątkowe 18 202 716,12 zł.

DROGA GMINNA O SYMBOLU KDL 1 W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ W WARZYCACH.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na inwestycje zaplanowano w tym roku prawie 16 milionów złotych. Priorytetem dla Jasła ma być dokończenie budowy drogi gminnej o symbolu KDL 1 w „strefie warzyckiej”. Odcinek ten ma docelowo łączyć drogę krajową nr 28, poprzez ulicę Fabryczną, z terenami inwestycyjnymi w tej części naszego miasta oraz nowo powstającą nowoczesną fabryką mebli Grupy Nowy Styl, której oddanie do użytku ma nastąpić w trzecim kwartale bieżącego roku.

Łączna długość drogi ma wynieść 695 metrów. Do tej pory udało się wykonać część prac, a brakujące na ten rok to: wykonanie konstrukcji drogi składającej się z podbudowy z kruszyw o łącznej grubości 65 cm oraz warstw asfaltu o grubości 27 cm., budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie rowów melioracyjnych i mikroniwelacja terenu.

Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel to 1,1 miliona złotych.

W MIEJSCE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA ULICY 3-GO MAJA POWSTANIE RONDO.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu w centrum Jasła mają być realizowane dwa przedsięwzięcia: przebudowa skrzyżowania ulicy 3-go Maja z ulicą Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w miejsce istniejącej sygnalizacji świetlnej zostanie wybudowane rondo (300 tysięcy złotych) oraz wykonanie projektów przebudowy skrzyżowań: Tadeusza Kościuszki z Kadyiego i Kazimierza Wielkiego z Karola Szajnochy – budowa dodatkowych pasów do lewoskrętów (80 tysięcy złotych).

ULICA GRUNWALDZKA W JAŚLE.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W budżecie zabezpieczono środki na: przebudowę nawierzchni asfaltowych ulic miejskich – Grunwaldzkiej (150 tysięcy złotych) i ulicy poprzecznej do ulicy Kolejowej (200 tysięcy złotych), modernizację ulic – Konopnickiej (50 tysięcy złotych), bocznych od ulicy Franciszkańskiej (20 tysięcy złotych), przebudowę ulic – bocznej od ulicy Na Kotlinę wzdłuż ulicy Lwowskiej (120 tysięcy złotych), Krasińskiego bocznej koło bloku TBS (20 tysięcy złotych), Rolniczej (100 tysięcy złotych), Wincentego Pola (290 tysięcy złotych), Rudolfa Weigla (50 tysięcy złotych) i Leśnej (30 tysięcy złotych) oraz opracowanie koncepcji ulicy Albina Pietrusa i ulic bocznych na osiedlu Na Kotlinę (30 tysięcy złotych).

Wizualizacja sali gimnastycznej przy SP nr 4
© Urząd Miasta w Jaśle

Do uchwały budżetowej wpisano 850 tysięcy złotych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego. Wartość całego przedsięwzięcia, które obejmowałoby roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcję budynku i stolarkę zewnętrzną oszacowano na 2,4 miliona złotych. Według zapewnień burmistrza samorząd ma się ubiegać o dotację w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” i właściwie od tego uzależnia realizację zadania.

Jeśli chodzi o kwestię poprawy stanu środowiska to modernizowane będzie oświetlenie uliczne na terenie miasta w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Zakłada on 1495 sztuk zużytych opraw oświetleniowych z możliwością redukcji mocy, co w efekcie ma przynieść budżetowi oszczędności w wysokości 800 tysięcy złotych rocznie.

DOM LUDOWY NA OSIEDLU JASŁO-HANKÓWKA.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Następne, choć na mniejszą skalę, przedsięwzięcia to „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę 235 tysięcy złotych. W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odnowione (poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej) zostaną: Dom Ludowy na osiedlu Jasło-Hankówka oraz budynek techniczny na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej (osiedle Jasło-Rafineria).

Przy wsparciu funduszami zewnętrznymi realizowane będą: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW”, kontynuowana termomodernizacja hali sportowej i przebudowa budynku głównego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Mniej spektakularne zadania zaplanowane na 2014 rok to m.in.: modernizacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza (50 tysięcy złotych), przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych (150 tysięcy złotych), zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu (140 220 złotych), modernizacja budynku remizy OSP Jasło-Żółków (15 tysięcy złotych), rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego miasta (50 tysięcy złotych), modernizacja kanalizacji deszczowej (100 tysięcy złotych), wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Lwowskiej i 17-go Stycznia (100 tysięcy złotych), przebudowa szaletów publicznych (200 tysięcy złotych), zakup samochodu osobowo-transportowego dla Jasielskiego Domu Kultury (50 tysięcy złotych), budowa Centrum im. Ignacego Łukasiewicza oraz odtworzenie Apteki Ignacego Łukasiewicza w Rynku (200 tysięcy złotych).

Według prognoz, zadłużenie miasta na koniec 2014 roku ma się kształtować na poziomie 21,45% (23 967 557,91 złotych).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rada Miejska zastraszana? Wycofane wnioski i budżet na 2014 rok w całości zaproponowany przez burmistrza”

  1. Dzieci coraz mniej więc i szkół potrzeba coraz mniej. Gratuluję odwagi – pora skończyć z obłudą środowiska nauczycielskiego, które poprzez swoich zbyt licznych przedstawicieli w organach samorządowych broni szkół wyłącznie w interesie zatrudnionego w nich grona pedagogicznego. Oczywiście, że zmodernizowany Dom Ludowy czy nowa droga do budowanej fabryki bardziej się mieszkańcom przyda niż utrzymywanie pustoszejących szkół.

  2. to ja nie rozumiem- panie burmistrzu to jak to ; termomodernizacja Domu Ludowego na Hankówce a szkół małych ledwo spinających budżet to już nie ? Żółków , Sobniów i inne powinny ruszyć do boju o swoje placówki . Pytam co ważniejsze? Co za brak gospodarności !!!.