Informacje

Kolejny krok ku lądowisku dla śmigłowców ratowniczych

Jasielscy radni ponownie podjęli decyzję w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu, na którym w najbliższej przyszłości planowana jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Wcześniejszą uchwałę z listopada ubiegłego roku zakwestionowały służby wojewody podkarpackiego.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jak poinformowała kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Jaśle Sława Liniewska, służby prawne wojewody podkarpackiego zakwestionowały podjętą w listopadzie ubiegłego roku uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła ze względu na „brak udokumentowania jednej z czynności określonej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Rozstrzygnięcie to skutkowało ponowieniem procedury planistycznej.

Ta uchwała była już raz przyjęta przez Radę Miasta w listopadzie 2014 roku. Uchwała została skierowana do wojewody w związku z obowiązkiem badania zgodności podjętej uchwały z przepisami prawa. Ponieważ wojewoda wniósł uwagi do przedmiotowej uchwały, a uwagi te dotyczyły braku możliwości udokumentowania wyłożenia do publicznego wglądu tego dokumentu, wojewoda stwierdził nieważność podjętej uchwały. Po tym rozstrzygnięciu ponowiono procedury o niezbędne elementy tj. wyłożono ponownie projekt planu do publicznego wglądu w sposób taki, żeby nie budził już wątpliwości. W trakcie procedury wpłynęły dwie uwagi. Jedna z uwag jest czysto porządkową i nie ma wpływu na ustalenia zmiany Studium, a druga uwaga po szczegółowym rozpoznaniu zakwalifikowano tą uwagę do procedury sporządzanego planu „Warzyce I nr 38”. – powiedziała.

Zaproponowane przez projektantów zmiany uwzględniają na przedmiotowym terenie usługi publiczne z zakresu ochrony zdrowia, w tym planowane lądowisko dla śmigłowców sanitarnych.

Dokonanie korekty w zapisach Studium pozwoli na ubieganie się w Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie fragmentu działki, na której ma powstać lądowisko.

Lądowisko może być wybudowane na terenie, którego właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Jeżeli uchwalimy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego da to możliwość Agencji przekazania na cel pożytku publicznego działki, na której mogłoby być wybudowane lądowisko. Jeżeli radni nie podejmą stosownej decyzji do takiego przekazania nie dojdzie. – wyjaśnia lek. med. Michał Burbelka.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle po raz kolejny przypomina, że placówka musi posiadać taką infrastrukturę, by mógł w niej nadal funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Lądowiska przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych mają powstać do końca 2016 roku. Jeżeli takie lądowisko nie powstanie to szpital zostanie pozbawiony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a w miejsce tego oddziału pozostanie jedynie Izba Przyjęć. To w znacznym stopniu obniży rangę naszego szpitala oraz utrudni proces przyjmowania i leczenia pacjentów. Sprawa lądowiska jest oczywiście sprawą dyskusyjną, bo ktoś może powiedzieć, że tych lotów odbywa się niezbyt dużo, ale czy z tego powodu należy pozbywać się takiej możliwości? Ja jestem przeciwnego zdania. – powiedział lek. med. Michał Burbelka.

Władze samorządowe upatrują nadzieję w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Jeszcze w ubiegłym roku poczyniono starania o wpisanie projektu na listę priorytetowych zadań województwa podkarpackiego w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Złożyliśmy wniosek do projektów flagowych o pieniądze na budowę lądowiska i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia, oprócz wielu innych czynników, jest również posiadanie prawa własności do terenu. Dlatego w ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie z miastem o zmianę planu przestrzennego tak, aby zostały zapisane w nim usługi zdrowotne. Za ten plan pokryliśmy wszystkie koszty jakie przypadły na powiat i oczekujemy pozytywnego rozstrzygnięcia, bo to dopiero otwiera nam drogę do dalszych działań. W projekcie, który był wykonany, nic się nie zmienia. To lądowisko nadal będzie w tym miejscu. Chodzi tylko o przywłaszczenie tego gruntu, przystąpienie do budowy i danie sobie później szansy rozliczenia tego w środkach unijnych. To jest niewielka część, bo my złożyliśmy wniosek na 10 milionów złotych, z tego 1,5 miliona złotych na lądowisko i 8,5 miliona złotych na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. – dodaje.

Radni miejscy na poniedziałkowej (20.04) sesji jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Planowane lądowisko, które będzie obsługiwało śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ma być zlokalizowane w okolicy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, na wysokości salonu meblowego. Czas dojazdu karetki Pogotowia Ratunkowego z tego miejsca do pobliskiego szpitala nie będzie przekraczał wyznaczonego przez ministerialnych urzędników pięciu minut.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kolejny krok ku lądowisku dla śmigłowców ratowniczych”

  1. W całym cywilizowanym świecie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych budowane są na dachach szpitali. Szkoda że nie można takiego lądowiska usytuować na nowo planowanym do budowy skrzydle szpitala.