Informacje

Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle

Radni wojewódzcy zdecydowali się na utworzenie w Jaśle Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 1 września br. placówka będzie uzupełnieniem oferty edukacyjnej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas dzisiejszej sesji radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęli uchwały w sprawie utworzenia, na bazie istniejących w regionie Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Podkarpackich Centrów Kształcenia Ustawicznego. Rozpoczną one swoje funkcjonowanie z dniem 1 września br. Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji będą mieli młodzież i dorośli z siedmiu podkarpackich ośrodków miejskich: Rzeszowa, Przemyśla, Sanoka, Stalowej Woli, Łańcuta, Mielca i Jasła.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w placówce, oprócz kształcenia w zawodach medycznych, społecznych oraz pokrewnych dla młodzieży i dorosłych, prowadzone będzie kształcenie ustawiczne osób dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

W uzasadnieniu do przyjętej na poniedziałkowym posiedzeniu uchwały napisano, że „dzięki takiemu rozwiązaniu optymalnie zostanie wykorzystana specjalistyczna baza dydaktyczna oraz zatrudniona w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Ustawicznego, kadra pedagogiczna”.

Włodarze naszego regionu podkreślają, że rozszerzenie oferty edukacyjnej we własnych placówkach wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa do roku 2020, „która w części dotyczącej edukacji jako jeden z kierunków działań wskazuje kształtowanie i promocje postaw związanych z uczeniem się przez całe życie, w tym zwiększenie dostępu do różnorodnych form edukacji pozaformalnej”.

Załącznik do uchwały stanowi akt założycielski oraz statut Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle. Określa on w szczególności cele i zadania, organy i organizację Centrum, zakres zadań nauczycieli i innych pracowników oraz prawa i obowiązki słuchaczy.

Od 1 lipca Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle będzie tymczasowo kierował nowy dyrektor. W wyniku nierozstrzygniętego konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego (uchwała z dnia 12 czerwca br. podpisana przez Marszałka Władysława Ortyla) postanowił powierzyć to stanowisko dotychczasowemu zastępcy dyrektora Mariuszowi Bezakowi na okres do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła oferuje kształcenie w systemie dziennym na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna (nowość), technik sterylizacji medycznej (nowość) oraz w systemie zaocznym na kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle”