Informacje

Uchwalono budżet gminy Jasło na 2022 rok

Budynek Urzędu Gminy Jasło | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Jasło na 2022 rok głosowało trzynastu radnych. W ocenie wójta Wojciecha Piękosia najważniejszy dokument finansowy samorządu na najbliższe dwanaście miesięcy ma charakter prorozwojowy. Tylko wydatki na szeroko rozumiane inwestycje lokalne opiewają na kwotę ponad 23 milionów złotych. To wzrost aż o trzynaście procent w stosunku do ubiegłorocznego planu.

Do projektu uchwały budżetowej gminy Jasło na 2022 rok, przedłożonego w listopadzie ubiegłego roku Radzie Gminy Jasło oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, zostały przygotowane dwie autopoprawki. Plan finansowy samorządu ustala dochody w wysokości ponad 72,8 mln złotych oraz wydatki w wysokości ponad 82 mln złotych.

Podczas dzisiejszej sesji wójt gminy Wojciech Piękoś zaznaczył, że uchwała budżetowa decyduje o późniejszym realizowaniu zadań własnych samorządu przez cały rok.

Uchwała budżetowa jest planem finansowym, który powinien zagwarantować całej naszej społeczności dobre funkcjonowanie – mówię o społeczności samorządowej, który powinien gwarantować wszystkie podstawowe wydatki gminy Jasło, który powinien gwarantować wzrost – mówię o wzroście nie tylko tym inwestycyjnym, ale również o wzroście społecznym, bo przecież wtedy ma to sens. – podkreślił.

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na realizację zadań m.in. z zakresu administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, rodziny, ochrony zdrowia, transportu i łączności, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

Jak zauważa włodarz, z roku na rok wzrastają wydatki na oświatę. – Zapewniamy finansowanie prowadzenia wszystkich placówek oświatowych, począwszy od żłobków poprzez przedszkola, a skończywszy na tej największej pozycji, którą są szkoły podstawowe. To jest potężna pozycja w budżecie gminy, która z roku na rok rośnie i którą pokrywamy z budżetu gminy. Edukacja jest jednym z ważniejszych zadań samorządu. Tak będzie wyglądała nasza przyszłość jak będzie wyglądało kształcenie dzieci i młodzieży. – podaje wójt.

Również zapewniamy funkcjonowanie pomocy społecznej, pomocy dla osób, które wymagają wsparcia. To wsparcie kierowane jest również do rodzin. Bardzo się cieszę, bo w tym roku po raz kolejny realizujemy kilka projektów fakultatywnych. Podkreślam to rokrocznie, że projekty fakultatywne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie są czymś oczywistym we wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Zadania zlecone wydają się być tym minimum, które realizuje GOPS. To jest wielki plus, że możemy wyjść do mieszkańców. Dlaczego tak mówię? Są to zazwyczaj osoby starsze, niepełnosprawne, potrzebujące, te najsłabsze, o których gmina nie ma prawa zapomnieć. Odwrotnie, ma obowiązek pamiętać, bo to jest chyba właściwsze stwierdzenie. Mówię o takich projektach, jak „Teleanioł”, „Klub Seniora”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Opieka wytchnieniowa”, „Opieka 75+”, a także dla tych młodszych posiłek w szkole i w domu. To jest sześć projektów, które są realizowane fakultatywnie. – dodaje.

Ważną koniecznością, którą dostrzega samorządowiec, jest zapewnienie rozwoju kultury na dobrym poziomie. – Człowiek bez kultury nie jest pełny jeśli chodzi o rozwój osobowy. Zapewniamy funkcjonowanie zespołów, kapel ludowych, bibliotek, łącznie z tym, że rozbudowujemy siedzibę biblioteki. Wydajemy pieniądze na świetlice młodzieżowe, ale także na różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturalnym. I tak, jak mówiłem w ubiegłym roku i wydawało mi się, że nie będziemy mieli już problemu z pandemią, tak powtarzam to zdanie prawie dokładnie tak samo: mam nadzieję, że rok 2022 będzie rokiem lepszym, że uwolnimy się od tych ograniczeń, które powodują, że zamykamy się w sobie, nie wychodzimy na zewnątrz z różnego rodzaju spotkaniami czy imprezami o charakterze kulturalnym. Mam nadzieję, że wrócimy do normalności w tym czasie. – opisuje Piękoś.

Samorządowiec z optymizmem spogląda na najbliższe miesiące. Z całą stanowczością zaznacza, że tegoroczny budżet ma charakter prorozwojowy. – Pragnę zwrócić tylko uwagę na jedną wielkość, która powinna przemawiać, bo do mnie przemawia. Otóż wydatki na szeroko rozumiane inwestycje w tym budżecie opiewać będą na kwotę ponad 23 milionów złotych. Czyli jest to ponad 28% zaplanowanych wydatków. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku ta relacja wynosiła ok. 15%. 28% to jest duży skok. Życzyłbym sobie, żebyśmy nie zmarnowali ani złotówki z tego. Może to nie jest dobre stwierdzenie w moich ustach, ale to jest potężne wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Ja sobie życzę, żebyśmy wszyscy tak pracowali – mówię o administracji gminy, przy uprzejmym wsparciu państwa radnych, bo też niektóre decyzje będą wymagały takiego wsparcia, abyśmy razem sobie z tym poradzili. – powiedział.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne będą ukierunkowane na poprawę infrastruktury drogowej (remonty, przebudowę dróg i mostów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (projekty realizowane w kooperacji ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki), planowanie przestrzenne oraz gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Budżet zapewnia funkcjonowanie systemów gospodarki komunalnej, czyli odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie i rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Dzisiaj sobie nikt nie wyobraża, że gmina mogłaby się obyć bez sieci kanalizacyjnej. To kosztuje, ale jest to dobro, które funkcjonuje. Co więcej, została nam jedna miejscowość – mówię o Opaciu – która mam nadzieję, że w najbliższym czasie też doczeka się sieci kanalizacyjnej, bo dostaliśmy środki finansowe na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej obejmującej część Trzcinicy i później Opacie. – mówi.

Zdaniem Wojciecha Piękosia, są to działania długofalowe, często wybiegające ponad ramy finansowe danego roku kalendarzowego, mające przede wszystkim na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

Zawsze zastanawiamy się co można zrobić lepszego dla mieszkańców gminy. Albo inaczej, co można zrobić, by poprawić ten byt mieszkańców. Zawsze nam w pierwszym rzędzie przychodzi do głowy, by polepszać drogi czy spowodować, że jako „gmina obwarzankowa” będziemy korzystać z tej dobrej sytuacji, że część mieszkańców miasta Jasła, ewentualnie osób, które mieszkają gdzieś dalej, a chciałyby bliżej miasta Jasła mieszkać, chciałaby u nas zamieszkać. Ale te osoby chętnie u nas zamieszkają patrząc na dwa elementy infrastruktury. Jedna to sieć kanalizacyjna. Zwracam na to uwagę, bo przy wydawaniu warunków zabudowy zawsze młodzi ludzie pytają czy jest możliwość podpięcia do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli jest możliwość podpięcia do sieci kanalizacyjnej chętnie się budują. Drugim elementem są drogi. Takie drogi planujemy i będziemy planować. To jest też spory wydatek. Uważam, że to jest taki wydatek, który będzie nam procentował w następnych latach. – powiedział.

Projekt uchwały, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Komisji Obrachunkowej w Rzeszowie oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Jasło, poparło trzynastu radnych.

Za przychylność w głosowaniu podziękował im wójt: – Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie tej uchwały budżetowej. Chciałem bardzo podziękować panu skarbnikowi, panu wójtowi, pani sekretarz, wszystkim pracownikom gminy, wszystkim kierownikom jednostek za przygotowanie tego projektu uchwały. Prac było bardzo dużo. Tak, jak powiedziałem, to jest budżet, który będzie wymagał dużego zaangażowania. Już pierwsze dni roku 2022 to pokazują. Mam nadzieję, że tak – jak do tej pory – będziemy otrzymywać od państwa wsparcie, bo państwa decyzje będą też bardzo ważne jeśli chodzi o przyszłość tego budżetu. Wzorem lat poprzednich dobrze wiecie, że pan skarbnik przygotowuje dokumenty bardzo szczegółowo i potem muszą być też wprowadzane zmiany w tej samej szczegółowości. Także nie wykluczone, że czasami będziemy też prosić o przyspieszone procedowanie. Nie miejcie nam tego za złe. Robimy to tylko dlatego, aby sytuacje nas nie zaskakiwały. Czasami może się wydawać, że wszystko jest proste, ale szczegóły nie zawsze są takie proste. Nie chcę się usprawiedliwiać, bo jestem od tego. Zawsze można powiedzieć, że jeżeli nie dajesz sobie rady to po co tu się pchasz. Ale chciałem się państwu nie tyle wytłumaczyć, co poprosić o wyrozumiałość, że będziemy jeszcze wiele razy spotykać się i rozmawiać na temat budżetu. Bardzo serdecznie wszystkim państwu głosującym za budżetem bardzo dziękuję. – powiedział Wojciech Piękoś.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE