Informacje

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle za 2021 rok

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zarząd Powiatu w Jaśle uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok. – To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. – powiedział starosta Adam Pawluś, dziękując po raz kolejny radnym za zaufanie.

Dzisiejszego popołudnia odbyła się LXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle, która w większości została poświęcona podsumowaniu działalności powiatu jasielskiego oraz jego jednostek organizacyjnych za 2021 rok. W pierwszej kolejności radni zapoznali się z raportem o stanie powiatu jasielskiego. Dokument jest dostępny dla zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Po rozpatrzeniu oraz przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Budżet powiatu jasielskiego na 2021 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Jaśle w dniu 18 grudnia 2020 roku. W przeciągu roku wielokrotnie dokonano zmian w zakresie pierwotnego planu dochodów i wydatków poprzez 16 uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz 69 uchwał Zarządu Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet po stronie planu dochodów wynosił 159,4 mln złotych (przed zmianami 132,7 mln złotych), a po stronie planu wydatków 169,5 mln złotych (przed zmianami 134,9 mln złotych).

Zadłużenie powiatu jasielskiego na koniec ubiegłego roku wyniosło 24,1 mln złotych, co stanowi 14,54% dochodów wykonanych w 2021 roku.

W oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu jasielskiego, sprawozdaniem finansowym powiatu jasielskiego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu, informację o stanie mienia powiatu jasielskiego na koniec 2021 roku oraz uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok, Rada Powiatu w Jaśle postanowiła udzielić absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Za opowiedziało się piętnastu radnych: Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowski oraz Stanisław Święch.

Natomiast negatywną opinię pracom Zarządu Powiatu wystawili przedstawiciele klubów „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, „Samorząd dla Mieszkańców” oraz „Polska 2050 Szymona Hołowni”, a więc Krzysztof Buba, Bożena Macek-Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Janusz Przetacznik, Zenon Szura, Jan Urban, Ewa Wawro i Antoni Zwierzyński, którzy konsekwentnie głosowali przeciwko przedstawionym projektom uchwał.

Po wyczerpaniu bloku uchwał dotyczących podsumowań funkcjonowania naszego powiatu w ubiegłym roku głos zabrał starosta jasielski. Adam Pawluś w krótkich słowach podziękował w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym za udzielone zaufanie.

To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. – podkreślił.

Samorządowiec podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji zadań powiatowych, w szczególności skarbnik powiatu wraz z Wydziałem Finansowym, naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego, kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego, parlamentarzystom ziemi jasielskiej w osobach europosła Bogdana Rzońcy i senator Alicji Zając oraz wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego za pomoc w pozyskiwania środków pomocowych pozwalających na dynamiczny rozwój powiatu.

Chciałbym również podziękować za współpracę samorządom gminnym, bo ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra. Wspólnie realizujemy wiele inwestycji. Gdyby tej pomocy nie było, gdyby nie było tej współpracy to nie byłoby możliwości zrealizowania w tak krótkim czasie wielu bardzo ważnych inwestycji. – powiedział.

Ponadto słowa podziękowania skierował do powiatowej „opozycji”: – Również dziękuję tym, którzy nas krytykują, ponieważ nikt nie jest doskonały. Każdy z nas po kilka czy kilkadziesiąt razy dziennie upada więc wsłuchujemy się w te głosy krytyczne. Dobrze, że one są, bo pozwalają nam bardziej trzeźwo patrzeć na niektóre sprawy, żebyśmy nie popadli w zbyt duże zaufanie dla siebie, zbyt dużą pewność, taką próżną pewność. Więc z pokorą przyjmujemy tą krytykę i dziękujemy za tą krytykę. Czasami również pewne sprawy prowadzimy według głosów opozycyjnych.

Starosta prosił wszystkich o dalsze zaangażowanie w lokalne sprawy. Jak podkreślił, przed samorządem w najbliższym czasie stoją kolejne wielkie wyzwania inwestycyjne.

Mamy przyznane środki z „Polskiego Ładu”. Niektóre inwestycje już z tego programu są realizowane albo są w trakcie zawierania umów. – objaśnił.

Środki pochodzące z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” zostaną wykorzystane na rozbudowę dróg, poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz utworzenie Regionalnego Centrum Kultury i Sportu w Trzcinicy.

Wielkie wyzwanie i wielkie ryzyko to jest zagospodarowanie tego majątku po byłej szkole rolniczej w Trzcinicy. Stowarzyszenie, które prowadzi w tej chwili szkołę, nie może ogarnąć tego majątku. Ten majątek jest częściowo zaniedbany. Więc szukamy tutaj rozwiązań. – wyjaśnia Adam Pawluś.

Pawluś wyraził również nadzieję na możliwość skorzystania z funduszy unijnych, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej.

Jesteśmy do tego przygotowani albo jesteśmy w trakcie przygotowania. – tłumaczył radnym. – Mam tu na myśli niezwykle ważną inwestycję dla mieszkańców Nowego Żmigrodu, gminy Nowy Żmigród, ale nie tylko. Rozmawiałem przed momentem z panem marszałkiem (Piotrem – przyp. red.) Pilchem (wicemarszałkiem województwa podkarpackiego – przyp. red.), który mówił, że województwo będzie nas tu wspierać we wszystkich działaniach i upoważni nas do działania przy budowie obwodnicy. Udało nam się również ustalić warunki umożliwiające skorzystanie ze środków INTERREG-u, które były dosyć trudne i dyskusyjne. Początkowa wersja tych warunków, żeby INTERREG obowiązywał, była do 15 km od granicy i tylko na drogi prowadzące bezpośrednio do granicy. Mamy warunki takie, że jest 30 km do granicy i również drogi, które prowadzą do dróg, które prowadzą do granicy. Więc ta droga 993 ma szansę na realizację. Tak, jak wiele innych bardzo ważnych zadań dla mieszkańców powiatu jasielskiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE