Informacje

Gmina Jasło z przyjętym budżetem. „Jest skrojony na rok 2024 dobrze i na miarę”

Budżet gminy Jasło na rok 2024 ma charakter prorozwojowy – ocenia wójt Wojciech Piękoś. Jego zdaniem to nie jest tylko i wyłącznie pusty slogan. Przemawiają za tym dane liczbowe. Przeszło jedna piąta zaplanowanych wydatków zostanie przeznaczone na inwestycje, które będą służyć mieszkańcom wszystkich miejscowości. To piąty, a zarazem ostatni najważniejszy dokument finansowy przyjęty w tej kadencji samorządu.

Przedłożony Radzie Gminy Jasło do zaakceptowania projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, po uwzględnieniu autopoprawek, przewiduje dochody na poziomie 83,8 mln złotych. Wydatki w roku bieżącym zostały zaprojektowane na kwotę przeszło 91,4 mln złotych. Jedną piątką z nich stanowić będą wydatki majątkowe, a więc te przeznaczone na zadania inwestycyjne. To – zdaniem wójta gminy Jasło – przemawia za prorozwojowym charakterem najważniejszego dokumentu finansowego samorządu.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wojciech Piękoś podkreślił, że: – Inwestycje napędzają naszą strukturę samorządową. Nie przejadamy tylko tych pieniędzy, ale zostawiamy coś co będzie nam służyło na późniejsze lata.

Sporą część wydatków inwestycyjnych stanowić będą środki pozyskane z funduszy zewnętrznych – unijnych czy krajowych.

Co istotne, w budżecie nie przewidziano podwyżki podatków ani opłat lokalnych, w przeciwieństwie do wielu ościennych gmin.

Pomimo tego zamykamy budżet i bilansujemy wszystkie nasze zadania samorządowe. Nie podwyższyliśmy podatków, ale nie podwyższyliśmy też opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Bilansujemy ten system. Bilansowaliśmy w roku ubiegłym i bilansujemy również w tym roku. To jest ważne, ponieważ ciągle słyszy się, że wiele samorządów ma problem z bilansem oczyszczania gminy. Również, w przypadku wejścia nowej taryfy na odprowadzanie ścieków przez mieszkańców od grudnia 2023 roku, szanowna Rada zgodziła się, aby podwyższyć dopłatę do metra sześciennego, która zrekompensuje mieszkańcom ewentualną podwyżkę. Przypomnę, że była ona podwyżką o 25 gr – symboliczną, ale jednak w perspektywie wielu podatków i opłat lokalnych jednak to daje swoją kwotę. Przelicza się to na ilość metrów sześciennych czy ilość osób i wprowadzania do oczyszczalni ścieków. Tylko te elementy wskazują, że można przypuszczać i mieć pewność wręcz, że budżet wytrzyma te wszystkie nasze działania, które podejmujemy. Jest skrojony na rok 2024 dobrze i na miarę. – objaśnia Piękoś.

Samorządowiec zaznaczył, że przeszło 27,2 mln złotych pochłoną w tym roku wydatki na szeroko rozumiane zadania oświatowe.

Mamy to czyste sumienie, bo chyba tak to należy powiedzieć, że za każdym razem staramy się rozwijać szkoły, a nie blokować szkół. – podkreśla. – Może to powiedzieć każdy z dyrektorów szkoły podstawowej, która współpracuje z gminą, że nasze relacje – zazwyczaj opierające się nie o dydaktykę, bo nie mamy do tego prawa, ale o utrzymanie i bilanse – zawsze są dobrymi relacjami. Dyrektorzy nie mają takich propozycji wydatkowych, na które nie otrzymaliby pozwolenia. Pewnie czasem zdarza się, że za pierwszym razem jest tam delikatny opór, ale zawsze po przemyśleniu i pewnej rozmowie jest konsensus, który pozwala nam, iż nasze szkoły rozwijają się i są szkołami dobrze zaopatrzonymi. Mówię to w takim kontekście, że te 27 mln to nie jest pieniądz, który przychodzi z Warszawy, bo subwencja oświatowa, która przychodzi z Warszawy na nasze szkoły to jest zaledwie albo aż 15 mln złotych. Z własnego budżetu musimy dopłacać ponad 12 mln złotych. To jest nasz wkład w rozwój samorządności. Najłatwiej by było zlikwidować wszystkie szkoły, ale do czego by to doprowadziło? Gdzie byśmy byli jako samorząd, który nie ma prowadzonej szkoły? Są takie samorządy, ale ja uważam, że one kiedyś zapłacą jakąś cenę za to, że polikwidowano dość dużo szkół. Tutaj wielkie podziękowania dla państwa radnych, że zawsze rozumieją, że do szkół trzeba jednak inwestycje wprowadzać i zawsze te pieniądze dokładać. – dodaje.

W ocenie wójta, projekt budżetu na 2024 rok zapewnia stabilną pracę Urzędu Gminy, jego komórek organizacyjnych oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Duże finansowanie jest zaplanowane na inwestycje drogowe – rozbudowę i modernizację dróg gminnych, utrzymanie chodników, rozbudowę oświetlenia ulicznego czy pomoc finansową na zadania własne powiatu – przebudowę dróg i budowę chodników w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy.

Zapewniono środki na dalszy rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W budżecie – dla części bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – przewidziano wydatki majątkowe na zakup wyposażenia oraz inwestycje infrastrukturalne. Choćby na rozpoczęcie prac przy budowie nowej remizy dla OSP w Wolicy.

Tam jest też taka dobra energia wśród strażaków. Trudno było odwracać się do nich plecami, gdzie ludzie zaangażowani chcą mieć lepsze warunki stacjonowania. Te 200 tys. złotych to jest oczywiście kwota za mała całego kompleksu, bo to jest około 800 tys. złotych, a może i więcej. Natomiast liczymy na to, że w projekcie „Bitwa o remizy”, gdzie jest przeznaczony panel na budowę takich obiektów, te pieniądze zabezpieczymy w najbliższym czasie, one trafią do Wolicy i rozpoczniemy budowę. Nie będzie to tzw. wyborcze rozpoczęcie budowy, czyli postawienie fundamentów i róbmy sobie potem. Miną wybory i będziemy klepać tą biedę fundamentową, bo tak można by było złośliwie powiedzieć, że wpisali w budżet, żeby tylko kwota była. Nie zgadzam się z tym. Jest to szczera intencja i będziemy tę budowę prowadzić. – powiedział wójt.

Gospodarz gminy dodał, że nie zabraknie środków na ochronę zabytków, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, upowszechnianie kultury fizycznej, organizację życia kulturalnego regionu czy rozwój działalności kół gospodyń wiejskich.

Komentując przedłożony projekt budżetu na 2024 rok Wojciech Piękoś zaznaczył, że ma on charakter prorozwojowy.

Nie przejadamy budżetu i to jest najważniejsze. Te wydatki inwestycyjne, majątkowe zostają na naszych miejscowościach. Mam nadzieję, że mieszkańcy to dostrzegają. Budżet gminy na 2024 rok zabezpiecza funkcjonowanie naszej całej wspólnoty samorządowej, z czego się bardzo cieszę. Jest to piąty budżet, który razem z państwem robi administracja gminy. Od pięciu lat próbujemy polepszać ten budżet. Z jakim skutkiem to Państwo też mają swoją ocenę. Mnie jest trudno o tym tak mówić, ale gołym okiem też widać, że te pięć lat to zawsze jest krok do przodu. Ktoś mógłby powiedzieć, że warto by było zrobić kilka kroków do przodu. Ale nie cofamy się. Oczywiście, sprzyjające do tego są warunki zewnętrzne. Wykorzystanie tych warunków zewnętrznych też jest potrzebne. – ocenił.

Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz komisje stałe Rady Gminy. Dokument został przyjęty (23 bm.) 12 głosami za. Po głosowaniu wójt Piękoś podziękował skarbnikowi, swojemu zastępcy, pani sekretarz, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy za przygotowanie materiałów budżetowych.

Zadeklarował również, że cała administracja gminy będzie jak najlepiej starała się realizować ten budżet.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *