Informacje

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. 20 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej Jasła odbyła się sesja absolutoryjna.

Raport o stanie miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiamy jest przez burmistrza już po raz czwarty. Stanowi on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Jasła oraz budżetu obywatelskiego. Raport podawany jest do wiadomości publicznej, a w debacie nad nim mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy. Za przyznaniem wotum zaufania na 20 obecnych radnych, 19 było za, 1 osoba była przeciw.

Na sesji burmistrz przedstawił również sprawdzanie w wykonania budżetu za 2021 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 207,4 mln zł, w tym: dochody bieżące 196,7 mln zł i majątkowe 10,7 mln zł. Wydatki wyniosły 196,5 mln zł w tym: wydatki bieżące 171,6 mln zł i wydatki majątkowe 24,9 mln zł. Przychody w 2021 r. zrealizowano w wysokości 33,9 mln zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 16,2 mln zł tj. 7,8 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2021 radni Rady Miejskiej Jasła udzielili burmistrzowi Jasła absolutorium. Na 20 obecnych radnych, 14 było za, 1 radny był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących raportu oraz wykonania budżetu za 2021 rok, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE