Informacje

Radni i burmistrz Jasła zaprzysiężeni. Na stanowisku przewodniczącego bez zmian

Kilka minut po godzinie szesnastej w Jasielskim Domu Kultury rozpoczęło się pierwsze w ósmej kadencji posiedzenie samorządu miejskiego. Podczas spotkania osoby wybrane przez mieszkańców Jasła do organu stanowiącego miasta złożyły uroczyste ślubowanie. Podobnego aktu dokonał również burmistrz Ryszard Pabian. Wygłosił on okolicznościowe expose, w którym przedstawił zamierzenia na najbliższych pięć lat.

POSŁUCHAJ RELACJI:

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Miejskiej Jasła, które odbyło się w holu Jasielskiego Domu Kultury, otworzyła, a następnie prowadziła zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem najstarsza wiekiem radna 68-letnia Bogusława Wójcik (KWW Ryszarda Pabiana).

Pierwszym punktem obrad było wręczenie zaświadczeń o wyborze na funkcję radnego przez Miejską Komisję Wyborczą w Jaśle reprezentowaną w osobach przewodniczącej Katarzyny Bednarz oraz zastępcy przewodniczącej Tadeusza Rojkowskiego.

Wskutek wyborów przeprowadzonych 21 października 2018 roku mieszkańcy Jasła postanowili powierzyć mandaty radnych na lata 2018-2023: Elżbiecie Bernal (lat 65, KWW „Jaślanie”, okręg 2), Krzysztofowi Czeluśniakowi (lat 46, KWW „Jaślanie”, okręg 3), Andrzejowi Czerneckiemu (lat 56, KWW „Jaślanie”, okręg 1), Andrzejowi Dybasiowi (lat 63, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 1), Iwonie Dziedzic (lat 31, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 3), Robertowi Hapowi (lat 45, KWW „Jaślanie”, okręg 3), Izabeli Jankowskiej-Zawadzie (lat 41, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 3), Marii Kluz (lat 59, KWW „Jaślanie”, okręg 3), Marioli Mazur (lat 50, KWW „Jaślanie”, okręg 1), Kazimierzowi Mikrutowi (lat 61, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 1 – który w związku z wyborem musiał zrezygnować ze stanowiska wicedyrektora podległej samorządowi miejskiemu Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, w której został nauczycielem), Jerzemu Okarmie (lat 58, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 3), Janowi Pierzchale (lat 63, KWW „Jaślanie”, okręg 1), Lechowi Polakowi (lat 56, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 1), Henrykowi Rakowi (lat 63, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 3), Małgorzacie Rymarz (lat 34, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 2), Krystynie Sikorze (lat 49, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 2), Józefowi Twardusiowi (lat 65, KWW „Jaślanie”, okręg 2), Bogusławie Wójcik (lat 68, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 1), Bogdanowi Ziembie (lat 54, KWW Ryszarda Pabiana, okręg 2), Leszkowi Znamirowskiemu (lat 54, KWW „Jaślanie”, okręg 2).

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie mandat radnego w okręgu wyborczym nr 2 w wakujące miejsce po burmistrzu Ryszardzie Pabianie objął Marcin Węgrzyn (KWW Ryszarda Pabiana).

Uroczystym momentem było złożenie przez nich ślubowania o treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Po odczytaniu roty zawartej w ustawie o samorządzie gminnym, najmłodsza w tym gremium radna 31-letnia Iwona Dziedzic (KWW Ryszarda Pabiana) wywoływała w kolejności alfabetycznej radnych, którzy wypowiadali na stojąco słowo „ślubuję”. Każdy z dwudziestu jeden zasiadających w organie stanowiącym miasta Jasła do uroczystego przyrzeczenia dodał formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady dokonano również formalnego zaprzysiężenia Ryszarda Pabiana na najważniejszy urząd w mieście:

„Obejmując urząd burmistrza miast, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Również i w jego przyrzeczeniu znalazło się sformułowanie „Tak mi dopomóż Bóg.”

Burmistrz, wzorem najważniejszych osób w państwie, wygłosił na początek nowej kadencji expose, w którym powiedział o swoich dokonaniach w poprzednich czterech lat oraz nakreślił główne zamierzenia na kolejną kadencję.

W pierwszych słowach swojego okolicznościowego wystąpienia podkreślił, że ponownie powierzony mu do sprawowania najważniejszej funkcji w mieście przez mieszkańców mandat to dla niego ogromne wyróżnienie i zaszczyt.

Szczególnie w przypadku kiedy mogę go postrzegać jako formę oceny zrealizowanych w poprzedniej kadencji działań. – podkreślił. – Cieszy mnie, że mieszkańcy potrafili docenić to, co zrobiliśmy w naszym mieście i nie przyćmiły tego niczym nie uzasadnione negatywne i niesprawiedliwe działania w stosunku do mojej osoby, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Bez względu na sytuację starałem się konsekwentnie realizować przyjęty na kadencję plan działań i z satysfakcją mogę powiedzieć, że został on wykonany.

Podczas przemówienia zaznaczył, że jedną z pierwszych decyzji podjętą przez niego w 2014 roku była modernizacja Jasielskiego Domu Kultury.

Przeprowadziliśmy jego modernizację, przez co zarówno Jasielski Dom Kultury, jak i Miejska Biblioteka Publiczna pracują w zupełnie innych warunkach niż miało to miejsce wcześniej. Ale przede wszystkim mamy do czynienia z inną jakością świadczenia usług dla naszych mieszkańców. Cieszy to szczególnie w nawiązaniu do sukcesów naszych młodych artystów, którzy swoje pierwsze artystyczne kroki stawiali właśnie w tej placówce, a teraz zdobywają laury na scenach w kraju i poza jego granicami. – podkreślił.

W dalszej części swojego wystąpienia Ryszard Pabian przypomniał, że w minionych latach udało się zrealizować wiele innych prac, które poprawiły estetykę i funkcjonalność obiektów w mieście.

Miasto, pod jego kierownictwem, sukcesywnie poddawało procesowi termomodernizacji budynki oświatowe (Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkół Miejskich nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich nr 5), dwa obiekty administracyjno-techniczne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta. Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaadaptowano budynek po dawnym internacie jasielskich szkół średnich przy ulicy Szkolnej. Po zrealizowaniu tej inwestycji udało się uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową budynku, na której uruchomiono nowe działania: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pomocy Dla Osób Starszych.

Pod koniec kadencji złożyliśmy wniosek na rewitalizację obiektu Szkoły Podstawowej przy ulicy Koralewskiego celem uruchomienia w nim Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości oraz podjęliśmy działania mające na celu uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości. – przypomniał.

Przedsięwzięcia w zakresie drogownictwa, które wymienił, to: rozbudowa ulicy Kolejowej, przebudowa ulicy Mendysa i Pelczara, konsekwentne uzbrajanie podmiejskiej strefy przemysłowej w Warzycach poprzez budowę kolejnych odcinków dróg dojazdowych wyposażonych w pełną infrastrukturę towarzyszącą (chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie, odwodnienie, zjazdy z drogi publicznej, oznakowanie pionowe i poziome, sieć teletechniczna).

Burmistrz Ryszard Pabian nie omieszkał przypomnieć także o wybudowaniu nowych obiektów sportowych, m.in. sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz hali Podkarpackiego Centrum Sportów Walki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (jako kontynuację projektów podjętych przez poprzedników), a także boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu Gamrat.

Rozpoczynająca się kadencja będzie okazją do kontynuacji wielu przygotowanych czy rozpoczętych działań, ale to także szansa na podjęcie nowych wyzwań jakie stoją przed naszym samorządem. – zaznaczył.

Priorytetem drugiej kadencji, w której Jasłem będzie rządził Ryszard Pabian, ma być: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, przyjazna polityka podatkowa, działania prospołeczne, poprawa infrastruktury miasta w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców. Samorządowiec zapowiedział dalsze uzbrajanie stref przemysłowych w Warzycach i na osiedlu Gamrat.

Wśród nowych pomysłów, jakie wymienił w swoim expose, znalazły się: budownictwo mieszkaniowe dla pracowników największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Jasła, ogólnodostępne place zabaw z urządzeniami dedykowanymi niepełnosprawnym dzieciom, Miejski Klub Seniora dla osób powyżej 60. roku życia, mieszkania „chronione” z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku, wielofunkcyjne boisko osiedlowe i przyszkolne siłownie plenerowe, kompleks sportowo-rehabilitacyjny.

Samorządowiec zapowiedział publicznie kontynuowanie projektu „Jasielski Budżet Obywatelski”.

To cele, o których za pięć lat chciałbym powiedzieć, że zostały osiągnięte. – podkreślił Ryszard Pabian.

Złożenie ślubowania w obecności jasielskich radnych, zaproszonych gości, kapłanów lokalnych parafii rzymskokatolickich oraz licznie zebranych mieszkańców miasta stało się również okazją do złożenia przez niego podziękowań.

Chciałem podziękować za współpracę radnym miejskim ustępującej kadencji. Podejmowane, czasem rodzące długie dyskusje, uchwały przyczyniły się do realizacji wielu istotnych dla miasta działań. Wierzę, że tą samą drogą podążą obecnie wybrani radni. Po to są posiedzenia komisji, po to są obrady Rady Miejskiej, aby wypracować najlepsze dla naszego miasta ścieżki postępowania. Zapraszam wszystkich do ścisłej współpracy. Zarówno tych z doświadczeniem samorządowym, jak i tych, którzy rozpoczynają swoją samorządową karierę. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom Urzędu Miasta, wszystkich miejskich instytucji za pomoc, zakładów budżetowych i spółek za współpracę. Wierzę, że nadal wspólnie będziemy działać dla dobra naszego miasta i mieszkańców, bo to jest naszym najważniejszym zadaniem. Na koniec dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do ponownego mojego wyboru na burmistrza miasta. – podsumował swoje wystąpienie.

W związku z ponownym wyborem na urząd burmistrza miasta Jasła, gratulacje oraz bukiety kwiatów złożyli Ryszardowi Pabianowi radni miejscy, przewodniczący zarządów osiedli miejskich, dyrektorzy i kierownicy miejskich instytucji oraz jego wyborcy. Burmistrzowi w tej podniosłej chwili towarzyszyła żona, syn oraz wnuk, a także członkowie jego własnego komitetu wyborczego.

Gratulujemy wspaniałego wyniku wyborczego. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości w realizacji tego wszystkiego, o czym pan burmistrz powiedział. Życzymy dobrej współpracy zarówno z radnymi, jak i z samorządami różnych szczebli, a także skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji wszystkich zamierzonych zadań. – powiedział w imieniu radnych ósmej kadencji Henryk Rak, szef komitetu wyborczego Ryszarda Pabiana.

Burmistrz Ryszard Pabian powiedział, że na chwilę obecną nie przewiduje większych zmian kadrowych w ścisłym kierownictwie jasielskiego magistratu. Takowe mogą dokonać się dopiero po Nowym Roku. Na swoich dotychczasowych stanowiskach na razie pozostaną: Elwira Musiałowicz-Czech (pierwszy wiceburmistrz), Paweł Rzońca (sekretarz), Jacek Borkowski (skarbnik).

FOTOGALERIA:

Pierwsza sesja miejska w nowej kadencji i radni w obiektywie portalu

Druga część poniedziałkowej sesji odbyła się już w sali obrad Urzędu Miasta w Jaśle. W porządku znalazł się punkt dotyczący wyboru przewodniczącego. W imieniu „Jaślan” Krzysztof Czeluśniak zgłosił kandydaturę Roberta Hapa, natomiast Krystyna Sikora w imieniu komitetu burmistrza rekomendowała na to stanowisko Henryka Raka. Obydwaj panowie wyrazili zgodę na udział w plebiscycie.

Głosowanie miało tajny charakter.

Stosunkiem głosów dwanaście do dziewięciu przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła ósmej kadencji wybrano Henryka Raka.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten wybór. Dziękuję mojemu koledze Robertowi za szlachetną walkę i bardzo dobry wynik dziewięć do dwunastu. Przed nami pięć lat. To najdłuższa kadencja w mojej karierze, ponieważ do tej pory były zawsze kadencje czteroletnie. Przed nami ogrom zadań, które nakreślił pan burmistrz w swoim expose w Jasielskim Domu Kultury. Zgodnie z naszym hasłem wyborczym, zapraszam wszystkich do zgodnej współpracy, abyśmy na koniec tej kadencji mogli powiedzieć, że dużo osiągnęliśmy dla naszych mieszkańców. Chciałbym, abyśmy w tej kadencji nie dzielili się specjalnie na kluby i nie szachowali nimi podczas obrad. Bądźmy jednym wspólnym klubem – klubem ludzi, którzy kochają to miasto i chcą zrobić dobre rzeczy dla jego mieszkańców. – skomentował swój wybór.

Obydwie części pierwszej sesji miejskiej w kadencji 2018-2023 były transmitowane „na żywo” w Internecie. Taki obowiązek spoczywa na samorządzie gminnym w związku ze znowelizowanymi przepisami.

Na kolejnym posiedzeniu radni mają przeprowadzić głosowanie nad wyborem dwóch członków prezydium Rady, a także przydzielić się do pracy w poszczególnych komisjach merytorycznych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE