Informacje

Co uchwalili jasielscy rajcy?

Jakie uchwały podjęto na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Jasła? Poniżej prezentujemy skróconą relację z obrad miejskich rajców.

Nie chcą promować walorów turystycznych Jasielszczyzny?

Jasielscy radni mieli w poniedziałek zadecydować o przystąpieniu miasta do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Za roczną składkę w wysokości trzech tysięcy złotych samorząd mógłby liczyć na merytoryczne wsparcie stowarzyszenia w kompleksowej promocji naszego regionu. Tak, jak skorzystało już wiele jednostek samorządu terytorialnego.

Według kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle Bożeny Molskiej-Olbrot, która przygotowywała uchwałę w sprawie przystąpienia miasta do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, miałoby to korzystny wpływ na prowadzenie kompleksowej promocji miasta w kontekście promocji całego województwa.

„Współpraca z PROT da nam szanse na profesjonalne działania promocyjne oraz dotarcie do krajowych mediów w ramach kampanii promocyjnych, a także pomoc w opracowaniu profesjonalnego produktu turystycznego. Takie działania mogą przynieść korzyści w postaci zwiększenia napływu turystów z kraju, jak i z innych państw” – napisała w uzasadnieniu do uchwały.

O korzyściach płynących z przynależności miasta do tego gremium mówił drugi zastępca burmistrza Jasła Leszek Znamirowski. – Jest to organizacja, która zajmuje się promocją regionu w postaci wydawania książek, folderów, internetowo czy na targach. Jest szansą na promocję miasta Jasła szerszą niż dotychczas. W tej chwili należy do PROT należy dwadzieścia gmin. Składka członkowska całoroczna wynosi trzy tysiące złotych i nie ma żadnego wpisowego. Poza tą szeroko rozumianą działalnością promocyjną, jeszcze możemy się spodziewać tego, że wstępnie deklarowali nam pomoc w utworzeniu na terenie Jasła w tzw. „aptece Łukasiewicza” biura informacji turystycznej. Tutaj wesprą nas swoimi wydawnictwami. Otrzymaliśmy już zaproszenie na targi, gdzie będziemy mogli rozpropagować swoje materiały promocyjne.

Argumenty te nie przemówiły jednak do radnych, którzy dali swój wyraz niechęci do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w głosowaniu: siedmiu było przeciw, trzech radnych wstrzymało się od głosu. Za opowiedziało się pięciu rajców miejskim.

MKS-em do Brzysk i okolicznych wiosek

Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Koszty zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów na trasach oraz dopłaty tamtejszego samorządu w wysokości trzydziestu tysięcy złotych rocznie (miesięczne raty od stycznia do grudnia 2013 roku w kwocie 2,5 tysiąca złotych).

W związku z powyższym ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla jasielskiego przewoźnika w wysokości 1,57 złotego do jednego wozokilometra.

Zmiana budżetu na 2013 rok

Skorygowano uchwałę budżetową miasta na 2013 rok m.in.: ustalając dotację w wysokości 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na prowadzenie planowanego obiektu muzealnego „Apteki Łukasiewicza” zlokalizowanej w Rynku, przeznaczając 40 tysięcy złotych na organizację zajęć sportowych na obiektach: Park Linowy i Tor BMX w 2013 roku (zlokalizowanych na osiedlu Gądki), czy zwiększając o 30 tysięcy złotych planowaną organizację przedsięwzięć w związku z 160. rocznicą powstania światowego przemysłu naftowego (dotacja przyznana miastu przez Fundację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza).

„Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

To hasło nowego projektu systemowego, który ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie realizowany od maja 2013 roku do czerwca 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie wynosi 364 476,64 złote.

Projekt skierowany będzie do piętnastu osób. W szczególności do: niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających orzeczenie lekarskie o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przygotowano dla nich: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z poradnictwa psychologicznego oraz kursy zawodowe (administracyjno-biurowy z obsługą komputera i małą księgowością, kucharz-ciastkarz, sprzedawca-magazynier). Uczestnicy mogą liczyć na stypendia szkoleniowe podczas kursów zawodowych oraz stypendia stażowe podczas odbywania sześciomiesięcznych stażów zawodowych.

Efektywność projektu ocenia się na około 20 procent. Być może 20 procent z tych osób znajdzie pracę. Poza tym, iż te piętnaście osób otrzyma dodatkowe kwalifikacje, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie doposażony w środki komputerowe i meble i to pozostanie na wyposażeniu MOPS-u jako drugi efekt tego projektu. – mówi Leszek Znamirowski, zastępca burmistrza miasta.

Nie dla sprzedaży nieruchomości przy Kazimierza Wielkiego

Samorządowi po raz kolejny nie uda się sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 16 (tuż przy zjeździe z mostu na rzece Jasiołce poruszając się od strony centrum miasta). Uchwała została zdjęta z porządku obrad i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez komisje merytoryczne Rady Miejskiej.

Jej stan techniczny jest bardzo zły, praktycznie dwie trzecie nieruchomości nadaje się do rozbiórki. Ten stan jest od kilkudziesięciu lat. Problemy z uregulowaniem stanu prawnego doprowadzały do tego, że nie inwestowano w tą nieruchomość. Po jego uregulowaniu, ze względu na to, że ta nieruchomość jest zbędna dla potrzeb realizacji zadań gminy, miasto nie inwestowało w tą nieruchomość i sytuacja dojrzała do tego, żeby poszukać inwestora dla tego miejsca. Na pewno dzisiaj nie jest łatwa sprzedaż nieruchomości. Na terenie miasta Jasła w ubiegłym roku, szczególnie w drugim półroczu, praktycznie nie sprzedaliśmy żadnej nieruchomości. Zainteresowanie jest niewielkie. – wyjaśnia Tadeusz Betlej, kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta w Jaśle.

Dla tego obszaru przewidziano możliwość budowy budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 1800 metrów kwadratowych.

Żeby zainteresować potencjalnego inwestora, miasto kusi dodatkowymi ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi, które zostaną utworzone na odcinku do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej po przebudowie biegnącego w tym miejscu ciepłociągu.

Tak dla budowy nowej komendy Policji

Odpowiadając na apel Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Andrzeja Wędrychowicza radni przyjęli stanowisko w sprawie ujęcia budowy nowej siedziby jasielskiego garnizonu w programie „Standaryzacja obiektów służbowych Policji w latach 2013-2015”.

Wiceburmistrz Antoni Pikul przypomina o dotychczas podjętych przedsięwzięciach ze strony miasta w kierunku lokalizacji nowego obiektu „mundurowych”.

Za tymi chęciami są pewne fakty, które jednoznacznie wskazują, że miasto popiera budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W projekcie uchwały jest nadmienione, że w latach wcześniejszych została przekazana Skarbowi Państwa działka z przeznaczeniem na budowę nowego budynku komendy. Teren o powierzchni półtora hektara. Jednocześnie w tym roku będziemy realizować drogę KL1, współfinansowaną przez miasto Jasło, która zapewni dogodne powiązanie komunikacyjnego przyszłego budynku Komendy Powiatowej Policji. – zaznaczył zastępca burmistrza miasta.

Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie.

Droga do planowanego lądowiska śmigłowców sanitarnych

Zespół ratownictwa medycznego
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Samorząd miejski pozytywnie odpowiedział na apel jasielskiego szpitala, który boryka się z problemem braku lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Bez miejsca, w którym będą mogły lądować i startować helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lecznicy zostanie odebrane prawo prowadzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a to skutkować będzie nie tylko brakiem sporego dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale przede wszystkim pogorszeniem warunków udzielania świadczeń medycznych m.in. ofiarom wypadków komunikacyjnych, których według policyjnych statystyk przybywa w ostatnich latach.

Placówka lecznicza ma czas na zorganizowanie lądowiska do 1 stycznia 2014 roku. Najlepiej, gdyby powstało w bliskim sąsiedztwie szpitala, ale na to potrzeba ogromnego nakładu finansowego, na co w dzisiejszej dobie kryzysu nie stać ani szpitala, ani jego organu prowadzącego (powiat jasielski). Stąd pomysł o jego lokalizacji w pobliżu dawnego Furnelu. Na działce dzierżawionej przez Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikar”. To zadeklarowało, że latające karetki będą mogły lądować tutaj bez przeszkód.

Miasto z kolei wesprze przedsięwzięcie budując drogę dojazdową dla zespołów ratownictwa medycznego łączącą ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego z przyszłym lądowiskiem.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE