Informacje

Starosta jasielski Adam Pawluś o inwestycjach drogowych w regionie

Wspieranie działań dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku od Jasła do Pilzna, budowy dwóch nowych odcinków dróg wojewódzkich w mieście Jaśle oraz gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej łączącej powiat jasielski ze stolicą województwa podkarpackiego to główne priorytety wybranego przed niespełna miesiącem starosty Adama Pawlusia w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej ziemi jasielskiej.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Nowo wybrany starosta jasielski o działaniach samorządu powiatowego zmierzających w kierunku poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz dostępności komunikacyjnej powiatu z ościennymi ośrodkami mówił na dzisiejszej konferencji prasowej. To pierwsze tego typu oficjalne spotkanie z przedstawicielami lokalnych środków masowego przekazu po tym, jak Adam Pawluś rozpoczął przed niespełna miesiącem swoje urzędowanie w miejscowym starostwie.

Jako kluczową kwestię w zakresie właściwego skomunikowania powiatu jasielskiego z regionem wymienił planowaną rozbudowę drogi krajowej nr 73 na odcinku od Jasła do Pilzna wraz z budową obwodnic dla usytuowanych wzdłuż jej przebiegu poszczególnych miejscowości.

W ramach zadania przewiduje się modernizację drogi na już istniejącym odcinku poprzez dostosowanie jej do parametrów drogi przelotowej oraz budowę fragmentów drogi w zupełnie nowym przebiegu. Będzie to wiązać się z koniecznością m.in. posadowienia nowych obiektów mostowych na rzece Wisłoce, budową i przebudową skrzyżowań z istniejącymi drogami lokalnymi, wykonaniem całej infrastruktury towarzyszącej (w tym: sieci energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne) oraz urządzeniami ochrony środowiska.

Najbardziej oczekiwanym zamierzeniem w tym projekcie jest wykonanie dróg obwodowych dla miejscowości położonych w ciągu tej „krajówki”, a więc: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc oraz Jasła.

Zobacz w dużej rozdzielczości: plan sytuacyjny DK 73 (kliknij tutaj)

Na chwilę obecną inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zlecił wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego. Przygotowująca to opracowanie firma Multiconsult z Warszawy przedstawiła wstępne warianty przebiegu trasy. Swoje wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia wyrażają lokalne samorządy.

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził również samorząd powiatu jasielskiego.

Został opracowany projekt korytarzowy tej drogi z kilkoma koncepcjami. W tej sprawie wypowiedziała się Rada Powiatu na sesji w dniu 30 listopada. Rada zajęła stanowisko według propozycji przedstawionej przez Zarząd Powiatu. Zakres rzeczowy tego stanowiska dotyczył części znajdującej się na terenie gminy Jasło i miasta Jasła. Zarząd i Rada Powiatu zajęli stanowisko, żeby w tym projekcie poprzeć wariant „W2”. Dotyczy on odcinka od ulicy Krakowskiej do miejscowości Trzcinica, na wysokości wjazdu do „Karpackiej Troi”. – mówi Adam Pawluś.

Kierowany przez Adama Pawlusia Zarząd Powiatu wydał pisemną opinię, w której przedstawia własne rozwiązania projektowe dla przedmiotowego zadania. Według starosty, różnią się one nieznacznie od zaproponowanego przez projektanta wariantu.

W miejscowości Brzyska chcemy ograniczyć jedno skrzyżowanie i umożliwić dojazd do zlokalizowanych tam budynków drogą serwisową. Chcemy ograniczyć ilość tych skrzyżowań, żeby uzyskać większą płynność przejazdową na tej drodze. Miejscowości takie jak Kołaczyce i Brzyska będą miały skrzyżowanie na drodze powiatowej 1835, która prowadzi do Kołaczyc poprzez nowo wybudowany most do miejscowości Brzyska. Następnie chcemy od tego skrzyżowania przepuścić przebieg tej drogi najbliżej drogi powiatowej nr 1313, z ograniczeniem jednego skrzyżowania w miejscowości Wróblowa i propozycją nowego skrzyżowania, które umożliwi dojazd do Gamratu. Wiemy, że stan mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy Krajowickiej jest zły i jest tam ograniczenie tonażowe. W przypadku jego zamknięcia jedyna droga dojazdowa do Gamratu jest przez ulicę Mickiewicza. Może to spowodować duże zastrzeżenia mieszkańców, ponieważ ta ulica jest wyłączona z ruchu ciężarowego już od kilkunastu lat. Przejście przez rzekę Wisłokę na wysokości zajazdu „Pod Skałą” i następnie dojeżdżamy do tego wariantu „W2” w kierunku Trzcinicy. – wyjawnia.

Starosta jasielski – wbrew przyjętemu przez władze miasta stanowisku – jest zdania, że Jasłu wystarczy jedynie obwodnica zachodnia, a rolę obwodnicy „krośnieńskiej” mogłyby przejąć planowane do realizacji dwa odcinki dróg wojewódzkich.

Ten szlak jest dla nas ważniejszy, jeśli chodzi o rozłożenie ruchu. Zakładamy, że równocześnie będą budowane drogi wojewódzkie łączące drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 992 w dwóch odcinkach. Pierwszy: od ronda „Solidarności” do mostu na rzece Jasiołce i drugi: od ronda na ulicy Floriańskiej do ronda na ulicy Wojska Polskiego. Wtedy mamy dwa strumienie, które pozwolą rozładować ruch w samym mieście Jaśle. Kierunek na Krosno będzie możliwy do utrzymania w dotychczasowym przebiegu: do ronda „Solidarności”, a następnie do mostu na rzece Jasiołce, co wówczas pozwoli wyłączyć ruch tranzytowy z ulicy Lwowskiej. – wyjaśnia.

Jak podkreślił, w odpowiedzi na liczne petycje i wnioski mieszkańców powiatu jasielskiego zwrócił się z wnioskiem do marszałka województwa podkarpackiego o wsparcie działań zmierzających do budowy obydwu łączników.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował program funkcjonalno-użytkowy. Jeżeli zapadnie decyzja to Zarząd Województwa może uruchomić tę inwestycję w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Te odcinki dróg pozwoliłyby na udrożnienie i upłynnienie ruchu w całym mieście. Zmniejszyłoby się natężenie na ulicy Lwowskiej, przyczyniłoby się to do bezpieczniejszego wyjazdu karetek z naszego szpitala powiatowego. Kiedy to się stanie w praktyce, tego nie wiemy. Wszystko zależy od Samorządu Województwa. Dlatego zwracamy się do marszałka, żeby umieścił te inwestycje w budżecie województwa podkarpackiego. Dzisiaj znaczna ilość środków jest skoncentrowana w centralnej i północnej części województwa natomiast na naszej południowej tych inwestycji wojewódzkich jest bardzo mało, pomijając oczywiście obwodnicę Strzyżowa. – powiedział Pawluś.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w budżecie województwa podkarpackiego na 2017 rok znalazła się jedynie budowa drogi KG2. Przetarg na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj-wybuduj” ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Nowe władze powiatu jasielskiego widzą również konieczność stworzenia lepszego połączenia komunikacyjnego ze stolicą województwa podkarpackiego – Rzeszowem.

Adam Pawluś poinformował o spotkaniu ze starostą strzyżowskim, w którym uczestniczył również przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając odnośnie wspólnych działań zmierzających do modernizacji drogi na odcinku od Warzyc do Babicy.

W tej chwili Zarząd Województwa Podkarpackiego realizuje obwodnicę Strzyżowa. Procedura przetargowa jest prawie na ukończeniu. Z nieoficjalnych informacji, ponieważ postępowanie jeszcze się nie zakończyło, to prawdopodobnie zwycięży Mostostal Warszawa. Przedstawił on propozycję wykonania tej drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” na kwotę około stu milionów złotych. Wartość kosztorysowa tego zadania była na poziomie 160 milionów złotych. Będzie ono realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Prawdopodobny termin zakończenia tej inwestycji to 2020 rok. Ta inwestycja jest również bardzo ważna dla naszego powiatu, ponieważ upłynni ruch i nie będzie zatorów na tej drodze. Obwodnica Strzyżowa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Wisłok. Nie będzie na niej żadnych przeszkód terenowych, jaką chociażby teraz jest Góra Żarnowiecka. Przejazd po tej nowej drodze będzie bardzo szybki. – mówi.

Pawluś dodaje, że w mniej więcej „tym samym czasie” zostanie wykonana obwodnica Czudca. To przedsięwzięcie będzie również finansowane ze środków europejskich tyle, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Uzgodniliśmy wspólne stanowisko ze starostą strzyżowskim i zwróciliśmy się do marszałka województwa o szybkie przystąpienie do realizacji dwóch pozostałych odcinków na tym szlaku drogowym. Mianowicie pierwszy z nich od obwodnicy Czudca do obwodnicy Strzyżowa. Tam jest propozycja z naszej strony, żeby przenieść projektowany odcinek drogi w km 8+650 do 10+350, ponieważ w miejscowości Glinik Charzewski są ostre wzniesienia powyżej 8 procent spadku i dodatkowo są zakręty. Tam tworzą się zatory, zwłaszcza w zimie. Przez krótki czas byłem kierownikiem rejonu, który obsługuje drogi wojewódzkie i rozeznałem ten temat. Znam dokładnie z praktyki ludzi, którzy zajmują się utrzymaniem tej drogi. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Niewielkie opady śniegu i zlodowacenie powodują, że samochody ciężarowe blokują w tym miejscu cały szlak drogowy. Nasza propozycja jest taka, żeby przestawić przebieg tej drogi na tym odcinku, z możliwością wybudowania wiaduktu. Nasyp wraz z drogą biegłby wzdłuż torów kolejowych. Proponujemy tutaj przejście nad torami kolejowymi tunelem o długości około stu metrów. Taki podobny tunel jest zbudowany na drodze wojewódzkiej w miejscowości Bobowa w Małopolsce. To by była ostatnia przeszkoda terenowa na tej drodze pomiędzy Babicą, a Krosnem. Do Jasła pozostaje jeszcze Góra Warzycka, która nie stanowi już tak niebezpiecznej przeszkody w okresie zimowym. Jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu. – dopowiada.

Starosta Adam Pawluś przyznał, że dla poprawy układu komunikacyjnego naszego powiatu koniecznym byłoby również zmodernizowanie dróg wojewódzkich: nr 992 na odcinku od Kątów do granicy państwa oraz nr 993 na odcinku od Nowego Żmigrodu do granicy z województwem małopolskim.

Podkreślił on jednak, że kompleksowe podejście do obydwu inwestycji w obecnym czasie nie wchodzi w rachubę. W przyszłości będzie możliwa jedynie fragmentaryczna odnowa na poszczególnych odcinkach, jednak z założenia o przebiegu nie dłuższym niż jeden kilometr.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE