Informacje

Podsumowano siódmą kadencję Rady Miejskiej Jasła

Na ostatniej w siódmej kadencji Rady Miejskiej Jasła sesji m.in. przyjęto Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, dokonano zmiany źródła pokrycia wydatków na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w mieście oraz zmieniono plan dochodów i wydatków w tegorocznym budżecie miasta. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło oficjalne podsumowanie minionych czterech lat. Zebranie stało się również okazją do wzajemnego złożenia sobie podziękowań między organem stanowiącym, a wykonawczym za merytoryczną i rzeczową współpracę na rzecz rozwoju miasta Jasła.

Pamiątkowa fotografia na zakończenie VII kadencji Rady Miejskiej Jasła.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Podczas wyborów samorządowych zorganizowanych w 2014 roku mandat radnego mieszkańcy Jasła powierzyli: Dorocie Bilewicz, Bogusławowi Buglewiczowi, Michałowi Burbelce, Krzysztofowi Czeluśniakowi, Urszuli Czyżowicz, Andrzejowi Dybasiowi, Robertowi Hapowi, Józefowi Kędrkowi, Alicji Nowosielskiej, Krzysztofowi Pecowi, Janowi Pierzchale, Lechowi Polakowi, Henrykowi Rakowi, Michałowi Rybce, Krystynie Sikorze, Michałowi Sołtysowi, Marii Szańcy, Romanowi Strojkowi, Jerzemu Węgrzynowi, Leszkowi Zduńskiemu oraz Leszkowi Znamirowskiemu. W grudniu 2017 roku do tego gremium dołączyła Bogusława Wójcik, która w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych na osiedlu Kopernika zastąpiła zmarłego Romana Strojka.

Podczas siódmej kadencji przy Radzie Miejskiej Jasła funkcjonowało sześć stałych komisji merytorycznych: rewizyjna, finansowo-budżetowa, rozwoju gospodarczego i komunikacji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, spraw społecznych oraz samorządowo-statutowa.

W ciągu minionych czterech lat jasielscy radni spotykali się na 74 sesjach, podczas których podjęli dokładnie 768 uchwał. Ostatnie posiedzenie odbyło się w środę (14.11) późnym popołudniem. Podczas zebrania pochylono się nad sześcioma projektami, w tym m.in. przyjęto 27-stronicowy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze miasta Jasła przez gminę Osiek Jasielski, dokonano zmiany źródła pokrycia wydatków związanych z utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości w mieście Jaśle oraz dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok (m.in. zabezpieczono dotację dla Jasielskiego Domu Kultury na organizację imprezy plenerowej z okazji powitania 2019 roku).

Po zamknięciu obrad przyszedł czas na podsumowanie dokonań samorządu miejskiego w latach 2014-2018. Zanim przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak złożył organowi stanowiącemu i wykonawczemu podziękowania za merytoryczną i rzeczową współpracę na rzecz rozwoju miasta Jasła, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2017 roku radnego Romana Strojka.

Nz. przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VII kadencji Henryk Rak.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Każdy z członków Rady otrzymał imienny list gratulacyjny, do którego dołączono tableau ze zdjęciami wszystkich radnych oraz symboliczne upominki przygotowane przez magistrat. Osobne podziękowania trafiły również na ręce: burmistrza Ryszarda Pabiana, wiceburmistrzów Elwiry Musiałowicz-Czech i Antoniego Pikula, skarbnika Jacka Borkowskiego, sekretarza Pawła Rzońcy, radcy prawnego Artura Zoły, pracowników Biura Rady Miejskiej Eweliny Jaworskiej – Fortuny i Marzeny Wereszczyńskiej oraz informatyków Adama Gumiennego i Wojciecha Stańczaka.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Przewodniczący Henryk Rak nie zapomniał o serdecznościach skierowanych pod adresem kierowników wydziałów merytorycznych i wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. Swoje uznanie wyraził również w stosunku do przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, którzy – w jego ocenie – w miarę obiektywnie komentowali wystąpienia radnych.

Te cztery lata bardzo szybko minęły i musimy dzisiaj się pożegnać. Mogę powiedzieć, że ta Rada była mocno konstruktywna. – skomentował. – Przez te cztery lata udało nam się dużo zrobić. Każdy z państwa widzi, że stan tego miasta się poprawił. Przybyło nam nowych dróg, poprawiliśmy jakość budynków oświatowych, zrobiliśmy też inne rzeczy. Przepraszam, jeśli jakieś uszczypliwości były do kogoś, ale starałem się pracować zgodnie z regulaminem. Może nie zawsze, ale myślę, że zachowaliśmy zgodę.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian uważa, że dzięki dobrej współpracy udało się zrealizować wiele cennych przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta i poprawy warunków do codziennego życia w nim. Za swoje największe sukcesy w minionych czterech latach uznał: rozbudowę Jasielskiego Domu Kultury, kontynuację programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (czterech szkół, dwóch obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miasta), kompleksową przebudowę ulicy Kolejowej i ulicy Mendysa, kontynuację budowy dróg w podmiejskiej strefie przemysłowej, przeniesienie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zmodernizowanego budynku dawnej bursy przy ulicy Szkolnej i uruchomienie w nim nowych działań z zakresu pomocy społecznej (Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych) oraz budowę nowych miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

To tylko te zadania, które zaangażowały największą część budżetu miasta. Ale było też sporo mniejszych projektów, które poprawiły estetykę poszczególnych dzielnic Jasła.

To były cztery lata trudnej pracy, ale efektywnej. To możemy sobie wszyscy śmiało powiedzieć. – stwierdził Ryszard Pabian. – Naprawdę zrobiliśmy wspólnie wiele. Nie wszystko się udało, co planowaliśmy, ale prawie w 99 procentach. Więc uważam, że możemy być zadowoleni z efektów tego, co przez te cztery lata zostało zrobione. Dyskusje nad niektórymi uchwałami były ciężkie, ale w tych dyskusjach niejednokrotnie podejmowaliście państwo nawet jednogłośnie decyzje o realizacji pewnych zadań, które były dla miasta konieczne. I to dobrze, że pojawiały się różne głosy w tych dyskusjach, bo po to tutaj jesteśmy, aby móc wyrazić swoją opinię i swoje zapatrywanie na poszczególne zadania jakie są do realizacji w mieście. Ale najistotniejsze jest to, że po takich dyskusjach potrafiliśmy się zmobilizować i wspólnie podjąć takie decyzje.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Zwracając się do radnych podziękował on im za dotychczasową współpracę i niejednokrotnie wypracowane kompromisy. Nie raz podczas sesji podejmowane były przez nich trudne wyzwania, których widocznym skutkiem jest obraz miasta po ostatniej czteroletniej kadencji.

Starałem się wysłuchiwać państwa głosów, odpowiadać na wszystkie uwagi jakie ze strony państwa wpływały nie tylko w trakcie sesji. Starałem się odpowiadać merytorycznie na te wszystkie uwagi, bo po to tutaj jesteśmy, aby każdy mógł się wypowiedzieć, a ja jestem tutaj po to, aby realizować to, do czego państwo mnie zobowiązujecie. Więc jeszcze raz dziękuję serdecznie za te cztery lata współpracy. Część z państwa pozostaje więc tym, którzy nie będą w tej kadencji w Radzie życzę realizacji planów poza Radą Miasta, bo pewnie każdy z państwa takie ma. A tym, z którymi będziemy się spotykać już w najbliższej kadencji, która rozpoczyna się zaledwie za kilka dni, zapraszam do współpracy, abyśmy dalej mogli wspólnie realizować te zadania, które dla miasta Jasła są najistotniejsze. – powiedział burmistrz.

Ryszard Pabian podziękował także swoim najbliższym współpracownikom: zarządowi miasta, kierownikom poszczególnych wydziałów i wszystkim pracownikom.

Mam nadzieję, że kolejne lata pracy też będą efektywne dla naszego miasta. – dodał.

Ósma kadencja Rady Miejskiej Jasła rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek (19.11). Z obecnego składu na rzecz miasta pracować będzie nadal dziewięciu radnych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE