InformacjeNa drogach

Nowa przeprawa mostowa do strefy gamrackiej

Jest zgoda radnych miejskich na wykonanie dokumentacji dla budowy nowego mostu na Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi do strefy przemysłowej na osiedlu Gamrat. Zaproponowane przez władze Jasła rozwiązanie komunikacyjne ma pozwolić na poprawę dostępności do tych terenów przez potencjalnych inwestorów, a co za tym idzie powstanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Nie bez znaczenia pozostaje również fatalny stan techniczny istniejącej w tym rejonie przeprawy rzecznej i wysokość nakładów koniecznych do poniesienia przez samorząd w celu przywrócenia jej funkcjonalności.

O możliwości stworzenia nowego układu drogowego pozwalającego na lepsze skomunikowanie istniejących terenów przemysłowych na osiedlu Gamrat z drogą krajową nr 73 relacji Jasło-Pilzno rozmawiano podczas obrad Rady Miejskiej na początku marca (pisaliśmy o tym w „terazJaslo.pl” tutaj). Dzisiaj poznaliśmy nieco więcej szczegółów dotyczących planowanej przez lokalny samorząd inwestycji.

Koncepcję przedstawił radnym kierownik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle Paweł Zawada. Nowy obiekt mostowy ma być zlokalizowany na 104+830 kilometrze rzeki Wisłoki, mniej więcej w odległości pół kilometra w kierunku miasta od istniejącej już przeprawy w ciągu ulicy Krajowickiej. Będzie liczył około dwustu metrów długości oraz około 12,7 metrów szerokości.

– Obiekt będzie posiadał jedno przęsło nurtowe o długości około 65 metrów, jedno przęsło w terenie zalewowym lewobrzeżnym o długości 45 metrów i dwa przęsła w terenie zalewowym prawobrzeżnym o długości około 45 metrów każde. – przekazał.

Drogi dojazdowe do obiektu zostaną zaprojektowane w klasie „G”. Po stronie osiedla ma biec od bramy wjazdowej do strefy przemysłowej, później pomiędzy istniejącym obiektem o charakterze gastronomiczno-hotelowym, a byłą bazą transportową zakładu tworzyw sztucznych „Gamrat”. Dalszy odcinek będzie stanowił łącznik pomiędzy ulicą Okrężną, a ulicą Krakowską w ciągu drogi krajowej nr 73. Łączna długość nowego traktu wyniesie 1,4 kilometra.

Paweł Zawada podał też wstępną wartość zakładanej inwestycji: – Szacunkowy koszt budowy mostu to jest około 22,8 miliona złotych natomiast koszty budowy dróg dojazdowych to jest koszt około 4,3 miliona złotych. To jest odcinek od ulicy Mickiewicza do ulicy Okrężnej, zaś odcinek od ulicy Okrężnej do ulicy Krakowskiej ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 73 to jest koszt 5,2 miliona złotych. Łączny koszt realizacji całej inwestycji to jest około 32,4 miliona złotych, w tym koszty kwalifikowalne według tego projektu to jest 27,2 milionów złotych oraz niekwalifikowalne 5,2 miliona złotych.

Burmistrz Jasła, wydając opinię w tym temacie podkreślił, że takie rozwiązanie komunikacyjne dla tej części miasta jest niezwykle potrzebne. Przekonywał radnych o drzemiącym w terenach przemysłowych zlokalizowanych na terenie przemysłowym przy ulicy Mickiewicza potencjale inwestycyjnym. Budowa nowych zakładów produkcyjnych na tym obszarze to kolejne miejsca pracy dla ludzi z regionu.

Ważnym aspektem przedłożonej przez władze miasta propozycji jest możliwość odciążenia mieszkańców okolicznych posesji od nieznośnego hałasu i smrodu spalin wydzielanych przez samochody ciężarowe.

Teraz, żeby dojechać do zakładów przemysłowych w Gamracie, muszą się one poruszać ulicą Krajowicką, gdzie po obydwu stronach drogi dominuje zabudowa domów jednorodzinnych, a następnie przez most na rzece Wisłoce, który jest w fatalnym stanie technicznym. Na obiekcie nie ma zapewnionej odpowiedniej nośności dlatego obowiązuje na nim ruch jednokierunkowy. Aby pokonać przeprawę z jednego brzegu na drugi kierowcy muszą oczekiwać na zielone światło. W każdej chwili może dojść do sytuacji, gdzie zarządzający obiektem stanie przed koniecznością jego całkowitego wyłączenia z ruchu.

W ocenie kierownika Pawła Zawady, koszty kompleksowej modernizacji istniejącej przeprawy przez Wisłokę znacząco przewyższają te jakie miasto będzie musiało wydatkować na wybudowanie nowego mostu.

Jeżeli nie będziemy budować nowego mostu, czyli nie będziemy myśleć o nowej przeprawie mostowej do terenów inwestycyjnych, nie będziemy mieli wyjścia i zostanie nam generalny remont istniejącego mostu. – przekonuje urzędnik. – Zacznę od tego, że jest to most jednokierunkowy, na którym nie ma możliwości zlokalizowania dwóch kierunków ruchu. Remont tego mostu musi polegać na całkowitym zamknięciu tego obiektu. Wiąże się to z wykonaniem mostu tymczasowego plus wykonaniem dróg dojazdowych. Projektanci mówią, że koszt tego remontu może wynieść wartość około półtora raza więcej niż budowa nowej przeprawy mostowej.

Ryszard Pabian wyjaśnił, że w przypadku wybudowania nowego mostu, istniejący służyłby jedynie lokalnej komunikacji. – On na pewno powinien pozostać jako most do ruchu lokalnego, ale tam możemy ograniczyć obciążenie i wtedy nie tak wysokimi nakładami jak doprowadzenie do pełnej nośności zapewnimy możliwość przejazdu dla ruchu lokalnego. Jest to konieczne, żeby mieszkańcy mogli poruszać się tym mostem w stronę miasta Jasła.

Radny Andrzej Czernecki pytał burmistrza o zasadność realizacji tej inwestycji w kontekście planowanej modernizacji drogi krajowej nr 73 i budowy zachodniej obwodnicy miasta Jasła, w wariancie której przewiduje się budowę obiektu mostowego na rzece Wisłoce łączącego ulicę Krakowską z osiedlem Kaczorowy.

Burmistrz odrzucił jednak jego argumenty o możliwości skomunikowania strefy gamrackiej z planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązaniem.

Wszyscy znamy ten teren. Most, który jest projektowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach modernizacji drogi krajowej nr 73, przebiega nad osiedlem Kaczorowy poniżej cmentarza. Popatrzmy sobie na ten teren i spróbujmy sobie z tego mostu dojść do strefy gamrackiej. Co mamy? Mamy osiedle Bryły. Proszę mi wskazać jakiekolwiek miejsce, którędy można by bezkolizyjnie przejść od tego mostu do bramy gamrackiej poza istniejącą ulicą Mickiewicza, która jak wiemy przechodzi po dużym spadku przez Jareniówkę i Bryły. Tam jest duży spadek, który co roku w okresie zimowym przysparza trudności w pokonaniu tego odcinka. Mało tego, jest to teren mocno zurbanizowany, bo przecież jest tam zabudowa mieszkalna na osiedlu Jareniówka po jednej stronie i potem na Bryłach już po obu stronach drogi. Więc chyba nie chcemy mieszkańcom zafundować takiego obciążenia. Ja innego połączenia z tego projektowanego mostu do bramy gamrackiej nie widzę. W tamtym terenie jest albo skarpa nad rzeką Wisłoką i teren osuwiskowy, albo jest zabudowa mieszkaniowa osiedla Bryły. – wyjaśnił.

Ryszardowi Pabianowi wtórowała radna Izabela Jankowska-Zawada.

Ja nie widzę zasadności połączenia strefy przemysłowej drogą powiatową, bo tak naprawdę dalej jesteśmy w tym samym punkcie. Ten most, który ma być projektowany, a o którym mówił pan radny, to bardziej pełni rolę obwodnicy miasta Jasła aniżeli dojazdu do strefy przemysłowej. Dojazd do strefy przemysłowej, w moim mniemaniu, ma otworzyć tereny inwestycyjne. Ten most, który jest projektowany, tych terenów inwestycyjnych nam nie otwiera, ponieważ w chwili obecnej teren Kaczorów jest terenem zabudowanym. Nie widzę tam w chwili obecnej możliwości powstania nowych zakładów. Jeśli chodzi o przedstawiony projekt widzę możliwość powstania nowych terenów inwestycyjnych, co tak naprawdę powinno być dla nas zasadniczym priorytetem.

Zdaniem radnego Jana Pierzchały, lepszym rozwiązaniem byłby remont istniejącego mostu i przebudowa skrzyżowań ulicy Krajowickiej z ulicą Krakowską (DK 73) oraz skrzyżowania przy kościele parafialnym w Dąbrówce.

Burmistrz wyjaśnił mu, że ze względów formalno-prawnych nie jest możliwe, aby dostosować istniejące drogi do pełnych wymiarów. Ponadto ważnym aspektem branym pod uwagę przez miasto jest fakt, aby wyprowadzić ruch poza istniejące osiedle domów jednorodzinnych znajdujących się po obydwu stronach ulicy Krajowickiej.

Zarówno jedno skrzyżowanie, jak i drugie nie są w ciągu dróg miejskich. Droga nr 73 jest drogą krajową. Jego przebudowa byłaby w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drugie skrzyżowanie jest w ciągu drogi powiatowej, a więc musiałoby to należeć do powiatu. Pan radny nie wie, ile ja przyjmuję mieszkańców, którzy przychodzą i skarżą się na obciążenie ruchem ulicy Krajowickiej. Non stop wpływają wnioski albo o ograniczenie prędkości, albo o różne działania, które ten ruch by tam zmniejszyły. Tak to wygląda od naszej strony. To państwo podejmiecie decyzję. Ja zaproponowałem to, co uważam, że jest rozwojowe dla miasta Jasła. – wyjaśnił mu.

Radni dali burmistrzowi zielone światło dla zaciągnięcia zobowiązań finansowych na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Źródło pokrycia 80% wydatków na ten cel samorząd upatruje w programie „Mosty dla regionów” realizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do 80% może również wynieść dofinansowanie do realizacji prac związanych z budową nowej przeprawy.

Jeśli projekt uzyska dofinansowanie to ja uważam, że powinniśmy o to zabiegać. Każdy dodatkowy układ komunikacyjny, który pojawia się w mieście, rozwiązuje problem obciążenia i uciążliwości dla mieszkańców. – zaznaczył Ryszard Pabian.

Realizacja całego układu komunikacyjnego wcale nie musi oznaczać sporego wydatku z budżetu miasta. Przekonywała o tym radna Izabela Jankowska-Zawada mówiąc o możliwościach pozyskania dotacji z funduszy zewnętrznych.

Przy dobrze skonstruowanym wniosku i tym, że w strefie gamrackiej mamy zakład zajmujący się „zbrojeniówką”, możemy uzyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Obrony Narodowej, które zmniejszą nam finansowanie ze środków własnych. Oczywiście mówię o późniejszym etapie realizacji. Podpowiem, że w tym roku ruszyły dodatkowe środki na fundusz drogowy. Te wszystkie drogi mogą być dofinansowane w 50% w ramach tego funduszu drogowego. – wyjaśniła.

Dopytywany przez Andrzeja Czerneckiego burmistrz stwierdził, że w przypadku braku uzyskania zewnętrznego dofinansowania miasto Jasło nie będzie realizowało przedmiotowego zadania z własnych środków budżetowych.

Wysupłanie z miasta środków w granicach 31 milionów złotych raczej nie wchodzi w grę, bo to zbyt duże środki. Przez wiele lat w ogóle nie moglibyśmy realizować żadnych inwestycji. Ja jednak mocno wierzę w to, że chociażby to, że na terenie Gamratu funkcjonuje Zakład Produkcji Specjalnej, to jednak jest duża szansa, bo wiemy jakie jest główne przesłanie realizacji tych inwestycji mostowych. Mają to być przede wszystkim mosty zapewniające obronność państwa. Tego typu rozmowy prowadzę z prezesem Cholewiakiem. Podkreślał jak ważne jest dla niego zapewnienie dojazdu do tego zakładu w kontekście tego jakie mają pomysły na jego rozwój. – stwierdził.

Projekt uchwały został zaakceptowany jednomyślnie, przy dwudziestu głosach za.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE