Informacje

Jasło ma budżet na 2020 rok

Budowa mostu przez rzekę Wisłokę na osiedlu Gądki, przebudowa ulic 3-go Maja i Kołłątaja, kontynuacja prac przy rewitalizacji centrum Jasła czy modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to wiodące zadania inwestycyjne jakie zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok. Dokument przyjęto dzisiaj głosami radnych.

Projekt uchwały budżetowej Jasła na 2020 rok został szczegółowo omówiony przez burmistrza Ryszarda Pabiana oraz skarbnika Jacka Borkowskiego. Najważniejszy dokument finansowy naszego miasta opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne narzucone przez Ministerstwo Finansów oraz bazując na podstawie materiałów informacyjnych zawierających prognozę sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w mieście, informację o zamiarach spółek miasta, dane statystyczne dotyczące gospodarki miejskiej i urządzeń socjalno-kulturalnych oraz informację o sprawowaniu zarządu mieniem komunalnym. Do projektu władze samorządowe przedłożyły autopoprawkę uwzględniającą sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Dochody miasta Jasła w 2020 roku szacowane są na poziomie 182 mln 900 tys. złotych, z czego dochody bieżące to prawie 169 mln złotych, a dochody majątkowe ponad 14 mln złotych.

Główne składowe to: podatki i opłaty lokalne (34,5 mln zł), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (2 mln zł), dochody z majątku gminy (4,2 mln zł), udział w dochodach budżetu państwa (35,1 mln zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (5,2 mln zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (45 mln zł), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (9,6 mln zł).

Po drugiej stronie budżetu uwzględniono wydatki w kwocie 191 mln 400 tysięcy złotych, przy czym wydatki bieżące mają stanowić prawie 165 mln złotych, a wydatki majątkowe ponad 26 mln 400 tysięcy złotych.

Burmistrz Ryszard Pabian zaznaczył, że następuje znaczący wzrost zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej w stosunku do planu budżetu na 2019 rok i lat wcześniejszych.

Tak, jak i inne samorządy, borykaliśmy się z utworzeniem tego budżetu, ale mamy dobry budżet, który po stronie dochodowej przewiduje 182,9 mln złotych, a po stronie wydatkowej 191,4 mln złotych. Widać znaczący wzrost zarówno dochodów, jak wydatków w stosunku do lat poprzednich. Tutaj ta skala jest cały czas rosnąca. W znacznej mierze jest to związane ze wzrostem środków na pomoc społeczną, w szczególności z programem „500+”. Ale to oczywiście także wzrost kosztów funkcjonowania miasta wynikający chociażby ze wzrostu najniższego wynagrodzenia i kosztów zakupu energii elektrycznej. Jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta to dwa główne składniki kosztów, które ponosi miasto. – powiedział.

W bieżącym roku miasto przewiduje wydać aż 60% środków na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną i ochronę zdrowia.

Można się zastanawiać czy to źle. Na pewno stanowi to istotny składnik budżetu, ale edukacja, oświata, wychowanie przedszkolne to tak naprawdę przyszłość naszego miasta. Ponosimy z tego tytułu duże koszty, ale są one konieczne. Co nie znaczy, że nie będziemy się starali racjonalizować w nadchodzących latach. Takie działania są bezwzględnie potrzebne, aby zapewnić odpowiedni poziom edukacji w ramach posiadanych środków. Również środki na głęboko rozumianą pomoc społeczną to rodzaj wsparcia dla tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy i forma rekompensaty rosnących kosztów życia. – komentuje Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Uwzględniono również pozostałe dziedziny funkcjonowania miasta, w tym: utrzymanie infrastruktury drogowej, jednostek kultury i sportu, infrastruktury komunalnej, gospodarki odpadami, transportu publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ładu publicznego.

Burmistrz podkreślił, że następuje również widoczny wzrost jeśli chodzi o wydatki na inwestycje. Wiodące zadania do realizacji, jakie ujęto w tegorocznym budżecie Jasła, dotyczą poprawy infrastruktury drogowej. Najważniejsze przedsięwzięcia wskazane przez gospodarza naszego miasta to: budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami – osiedle Gądki (5,1 mln złotych), przebudowa ulic 3-go Maja i Kołłątaja (1,3 mln złotych), rewitalizacja miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – ścieżki rowerowe oraz przebudowa Placu Żwirki i Wigury (1,5 mln złotych), kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta (270 tys. złotych), kontynuacja budowy drogi 5KDZ w strefie przemysłowej Warzyce – dokończenie dokumentacji projektowej (145 tys. złotych), budowa mostu na rzece Wisłoce na osiedlu Gamrat wraz z drogą dojazdową – opracowanie dokumentacji projektowej (81 tys. złotych).

Na projekty z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewidziano środki w wysokości 10,6 mln złotych.

Chodzi tu głównie o projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, a dotyczący poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie miasta (6,1 mln złotych). W budżecie zarezerwowano środki na rozbudowę i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Żniwnej (3,6 mln złotych), modernizację oświetlenia ulicznego (627 tys. złotych) oraz budowę i modernizację kanalizacji deszczowej (200 tys. złotych).

Na kulturę fizyczną przewidziano w budżecie wydatki na poziomie 1 mln 100 tysięcy złotych. Tutaj uwzględniono zadania inwestycyjne obejmujące kontynuację przebudowy boiska treningowego przy ulicy Kasprowicza (837 tys. złotych) oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 na osiedlu Sobniów w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (499 tys. złotych).

Istotnym elementem, na jaki wskazał burmistrz, to wydatek majątkowy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tak więc kontynuowane będą rozpoczęte w poprzednim roku prace przy adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego na potrzeby Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Mam jednak głębokie przekonanie, że to nie wszystkie inwestycje jakie będzie nam dane realizować w bieżącym roku. Wierzę, że za państwa aprobatą będziemy mogli wprowadzić w trakcie roku do budżetu miasta jeszcze nowe inwestycje. Dlatego też proszę państwa o przyjęcie tego budżetu jako tego, który zapewnia funkcjonowanie tych zadań, które ciążą na samorządzie gminnym, ale także jego rozwój. – zwrócił się bezpośrednio do radnych burmistrz Ryszard Pabian.

Według przedstawionej prognozy, zadłużenie miasta Jasła na ostatni dzień grudnia 2020 roku wyniesie nieco ponad 21,5 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 12,12%.

Przedstawiciele „Jaślan”, stanowiącego w Radzie Miejskiej największego oponenta w stosunku do osób obecnie sprawujących władzę nad naszym miastem, złożyli swoje propozycje do projektu uchwały budżetowej, do czego zobligowali ich wyborcy z poszczególnych osiedli.

Jan Pierzchała wnioskował o dokończenie przebudowy ulicy Bolesława Prusa (80 tys. złotych), dokończenie przebudowy ulicy Mikołaja Reja (100 tys. złotych) oraz przebudowę ulicy św. Faustyny Kowalskiej (65 tys. złotych). Krzysztof Czeluśniak zaproponował zwiększenie środków na dotację celową dla klubów sportowych (o 35 tys. złotych) oraz wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ulicy Szopena, Szkolnej i Grota Roweckiego (150 tys. złotych). Z kolei Maria Kluz przedłożyła wnioski dotyczące opracowania projektu i wykonania parkingu wraz z chodnikiem przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 (50 tys. złotych) oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 na osiedlu Gamrat (30 tys. złotych).

Wnioski ich autorstwa nie uzyskały jednak akceptacji.

Ostatecznie uchwała budżetowa miasta Jasła na 2020 rok została przyjęta piętnastoma głosami za (Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Lech Polak, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Józef Twarduś, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba), przy trzech głosach przeciwnych (Krzysztof Czeluśniak, Maria Kluz, Jan Pierzchała) i trzech wstrzymujących się (Elżbieta Bernal, Robert Hap, Leszek Znamirowski).

Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania głos zabrał burmistrz Ryszard Pabian, który podziękował za konstruktywne uwagi.

Chciałem podziękować za podjęcie tej uchwały, która pozwoli nam funkcjonować w 2020 roku i realizować te zadania, które są postawione przed samorządem miejskim. – powiedział. – To zarówno te zadania obowiązkowe, które zostały na nas nałożone ustawami, ale także zadania inwestycyjne, które przewidzieliśmy w uchwale budżetowej na niemałą kwotę ponad 26 milionów złotych. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do współpracy, bo przed nami trudny rok. Pewnie będziemy musieli jeszcze wielokrotnie pochylać się nad budżetem miasta. Będziemy pewnie chcieli realizować dodatkowe zadania. Dlatego też cały czas jestem do państwa dyspozycji i mam nadzieję, że mogę liczyć na państwa wsparcie. – skomentował burmistrz Jasła.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.