Informacje

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 roku biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Logo ARiMR

Pomoc w ramach działania może uzyskać:
• rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;
• jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów:
• stanowiących grunty orne lub sady oraz zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
• stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka;
• o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha, w przypadku jednego wnioskodawcy;
• o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, w przypadku grupy rolników

Działanie to jest realizowane w ramach dwóch schematów:
• Schemat I – Zalesianie gruntów rolnych – pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach użytkowanych rolniczo.
• Schemat II – Zalesianie gruntów innych niż rolne – pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie są użytkowane rolniczo, wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na:
• obszarach NATURA 2000, chyba, że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów;
• obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarach ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc na zalesianie w ramach PROW 2007 – 2013 może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha (w ramach całego okresu programowania).

Agencja może przyznać pomoc na zalesienie gruntów rolnikom, którzy do wniosku złożonego w biurze powiatowym dołączyli plan zalesienia opracowany przez nadleśnictwo wraz z niezbędnymi załącznikami. Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu przez beneficjenta niezbędnych warunków przyznania pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy.

Po otrzymaniu postanowienia rolnik może rozpocząć prace zalesieniowe, które trzeba wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę w roku następującym po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić o tym fakcie nadleśniczego. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności wykonanego zalesienia z planem zalesienia. Następnie w terminie do 20 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem od nadleśniczego potwierdzającym ten fakt.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji wydanej w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, przez kierownika biura powiatowego Agencji. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy wnioskodawcy.

W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik zobowiązany jest do składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w terminie określonym dla składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej, w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj. od 15 marca do 15 maja danego roku (w roku 2011 do 16 maja).

Wniosek kontynuacyjny, może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie.

Dla wniosków kontynuacyjnych, dotyczących działania Zalesianie gruntów rolnych objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 wnioski o wypłatę płatności powinny być składane w terminie: od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca 2011 r.

Jednocześnie Agencja pragnie przypomnieć, że premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji, wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia.

W bieżącym roku rolnicy, którzy zalesili grunty rolne w ramach PROW 2004-2006 wiosną lub jesienią 2006 roku zobowiązani są do końca 2011 roku dostarczyć do właściwego Biura Powiatowego ARiMR kopię decyzji starosty o przekwalifikowaniu gruntów rolnych na grunty leśne albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dla gruntów zalesionych wiosną lub jesienią 2006 roku ostateczny termin na przekwalifikowanie gruntu upływa odpowiednio wiosną lub jesienią 2011 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR w Jaśle.

Kontakt:
tel: 13 44 842 85
e-mail: bp171 @arimr.gov.pl
Infolinia: 0 800 – 38 – 00 – 84

(ARiMR w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE