Kultura | rozrywka | edukacja

XII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2014 (zapowiedź)

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas od IV – VI i gimnazjów powiatu jasielskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu grafiki komputerowej. Tematem tegorocznego konkursu jest „Logo Powiatowego Konkursu Grafiki – Skołyszyn”. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 28.02.2014 r.

CEL KONKURSU
– doskonalenie umiejętności plastycznych i wyrobienie wyobraźni artystycznej,
– wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną,
– stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od IV-VI i gimnazjów powiatu jasielskiego. Termin nadsyłania prac do 28.02.2014 r. na adres : Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283.

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE
– praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie w dowolnym programie graficznym,
– praca powinna być dostarczona w formie wydruku kolorowego na papierze formatu A4 i dodatkowo w formie elektronicznej – płyta z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF, JPEG. W razie potrzeby może być on skompresowany w znanych formatach np. rar, zip,
– każda praca oraz płyta powinna zawierać dokładne dane o autorze tj. imię, nazwisko, adres szkoły, telefon, wiek, imię i nazwisko Nauczyciela prowadzącego. Do pracy prosimy dołączyć oświadczenie.

TEMATYKA PRAC
Temat tegorocznej edycji konkursu: „Logo Powiatowego Konkursu Grafiki – Skołyszyn”. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego niniejszego konkursu. Z prac nadesłanych na konkurs zostanie wybrane jedno logo, które będzie znakiem informacyjnym organizowanych konkursów grafiki.

NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodę specjalną otrzyma uczestnik konkursu, którego logo zostanie wybrane.

OCENA PRAC
– komisja konkursowa oceni walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,
– poprawność plików, formatów
– prace ocenione będą w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy od IV – VI i gimnazja

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– prace wystawione będą w sali GOKiCz w Skołyszynie,
– po zakończonej wystawie wszystkie prace zostaną opublikowane na płycie kompaktowej,
– o terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.
Biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl

DODATKOWE INFORMACJE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.
3. GOKiCz w Skołyszynie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania do publikacji i promocji konkursu oraz GOKiCz logo zgłoszonego do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.631, art. 41, 51, 64, 65).

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE