Informacje

Będzie królował nad Jasłem

Na działce, która w przyszłości miała służyć mieszkańcom jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, powstanie pomnik Chrystusa Króla Wszechświata. Samorząd udostępni ją nieodpłatnie miejscowej parafii. Przedsięwzięcie ma zostać sfinansowane wyłącznie ze środków pozabudżetowych. Ich zbiórką zajmie się społeczny komitet.

Wstępna koncepcja pomnika przedstawiona radnym miejskim.
Wstępna koncepcja pomnika przedstawiona radnym miejskim.
Wstępna koncepcja pomnika przedstawiona radnym miejskim.
Wstępna koncepcja pomnika przedstawiona radnym miejskim.

Do Burmistrza Miasta Jasła wpłynął pisemny wniosek od Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Króla w sprawie lokalizacji pomnika Chrystusa Króla Wszechświata na części działki należącej do miejscowego samorządu. Chodzi o fragment terenu o powierzchni blisko ośmiuset metrów kwadratowych zlokalizowany przy ulicy Na Kotlinę, między istniejącą winnicą miejską, a stadionem sportowo-rekreacyjnym w Gorajowicach.

Burmistrz przygotował stosowny projekt uchwały i przedłożył do akceptacji Radzie Miejskiej z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym to w jej kompetencji podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku).

Według wstępnej koncepcji załączonej do projektu uchwały, pomnik miałby się składać z postumentu, a na nim być posadowiona figura Chrystusa Króla. Ma też służyć za punkt widokowy, z którego roztaczać się będzie panorama miasta, okolicznych miejscowości, a w oddali wzniesienia Beskidu Niskiego. Koszt wybudowania tego typu upamiętnienia miałby wynieść około sto tysięcy złotych, a środki na ten cel pochodził wyłącznie z funduszy jakie udałoby się pozyskać społecznemu komitetowi, który formalnie zajmie się realizacją przedsięwzięcia.

Propozycję pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne Rady Miejskiej, jednak na sesji radni mieli sporo wątpliwości. Jan Pierzchała zwrócił się z pytaniem do burmistrza „czy użyczenie tej działki parafii nie będzie kolidowało z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jakimikolwiek naszymi inwestycjami w przyszłości. Czy w przyszłości nie będzie kolidowało to z budową obwodnicy północnej”.

Jeszcze w kwietniu br. podczas zasadzenia miejskiej winnicy Ryszard Pabian podkreślał, że samorząd ma plany co do dalszego zagospodarowania tej atrakcyjnej działki zapewniając, że w przyszłości mają tu powstać ścieżki spacerowe, a całość dopełniać urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dzisiaj mówił już tak: – Teren, na którym ma być zlokalizowany ten pomnik, w naszych dokumentach jest przeznaczony pod tereny zielone. Owszem, występuje pewna kolizja z zamiarami, które mieliśmy co do tej działki, gdyż przy winnicy miejskiej, która tam już powstała, chcieliśmy zagospodarować ten teren pod ścieżki rekreacyjne. Teraz przy tym naszym projekcie będziemy musieli uwzględnić ewentualną lokalizację tego pomnika.

Pierzchała dopytywał również o źrodła finansowania budowy pomnika chcąc upewnić się, że na ten cel nie zostanie wydana ani jedna złotówka z miejskiego budżetu (pieniędzy pochodzących od podatników).

Burmistrz poinformował, że wniosek został złożony od proboszcza parafii, a sam nie jest zorientowany czy komitet społeczny już powstał czy nie.

Radni nie mogli uzyskać żadnych informacji w tym zakresie, ponieważ żaden z przedstawicieli parafii nie pojawił się na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej.

W związku z tym, Krzysztof Czeluśniak złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad tego projektu uchwały, przedyskutowanie wniosku podczas posiedzeń komisji merytorycznych i ewentualny powrót do tematu na kolejnych sesjach.

Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Miasta Jasła mówił: nie budujcie pomników, róbcie coś dobrego dla ludzi. Apeluję do wysokiej Rady o ściągnięcie z porządku obrad tego projektu uchwały. Nie jestem temu przeciwny, jestem za tym, żeby wybudować taki pomnik, ale skoro jest tyle niedomówień to proszę o ściągnięcie tego projektu z porządku obrad. – powiedział.

Siedzący obok niego Jerzy Węgrzyn żartował z kolei: – Ja jeszcze nie słyszałem, że przygotowujemy się do zorganizowania olimpiady. Ostatnio widziałem taki pomnik w Rio. Chyba, że kolejnym etapem będzie olimpiada w Jaśle, to ja jestem za.

W głosowaniu było siedem do (Czeluśniak, Hap, Kędrek, Nowosielska, Pierzchała, Szańca, Węgrzyn) do dziesięciu (Buglewicz, Czyżowicz, Dybaś, Pec, Polak, Rak, Rybka, Sikora, Strojek, Zduński) tak więc jego wniosek został formalnie odrzucony.

Ostatecznie projekt został przyjęty zwykłą większością głosów (Czyżowicz, Dybaś, Pec, Polak, Rak, Rybka, Sikora, Strojek, Szańca, Zduński). Jerzy Węgrzyn był przeciw, a Dorota Bilewicz wstrzymała się od głosu. Pozostali radni biorący udział w posiedzeniu – na znak protestu – nie wzięli udziału w głosowaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE