Informacje

W powiecie: nie porozumieli się w sprawie inwestycji

Nie udało się zebrać wymaganego kworum, aby otworzyć poranne obrady Rady Powiatu w Jaśle. Lokalny samorząd miał dzisiaj podjąć decyzje dotyczące sfinansowania istotnych zadań inwestycyjnych w naszym regionie, w tym budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, utworzenia ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej oraz przebudowy stadionu lekkoatletycznego w Trzcinicy.

Zwołana na dzień dzisiejszy przez przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Roberta Snocha w trybie zwyczajnym (na wniosek Zarządu Powiatu) pięćdziesiąta pierwsza sesja miała rozpocząć się punktualnie o godzinie 8:30. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego wstawiło się jedenastu radnych. Oprócz Snocha byli to: Stanisław Zając, Andrzej Stachurski, Tadeusz Gorgosz, Jan Muzyka, Stanisław Mlicki, Janusz Przetacznik, Józef Kozioł, Grzegorz Pers, Marek Biernacki, Mateusz Lechwar, a także starosta Adam Pawluś, skarbnik powiatu Teresa Połeć, sekretarz powiatu Jadwiga Gunia oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego.

Po blisko godzinie oczekiwania przez radnych oraz zaproszonych gości w niepewności czy uda się przystąpić do procedowania nad projektami uchwał dotyczących istotnych dla społeczności powiatu jasielskiego zadań inwestycyjnych przewodniczący nie był w stanie otworzyć obrad z uwagi na brak wymaganego kworum. Tym samym Radzie Powiatu nie udało się wyznaczyć Zarządowi kierunków dalszego działania w najbliższym czasie.

Pierwsza i – co podkreślali włodarze naszego powiatu – najistotniejsza z uchwał, którą lokalny samorząd miał podjąć w dniu dzisiejszym, dotyczyła zwiększenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” do kwoty dwóch milionów złotych. Na mocy trójstronnego porozumienia, powiat jasielski zobowiązał się partycypować w kosztach utworzenia nowego ciągu komunikacyjnego w mieście. Chodzi o ponad dwukilometrowy łącznik między rondem imienia Adama Lazarowicza, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego.

Wprowadzając zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok radni mieli zająć swoje stanowisko czy są zainteresowani realizacją ośrodka edukacji ekologicznej, który miałby powstać w budynku dawnej strażnicy w Ożennej (gmina Krempna). Projekt znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dotyczącego wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej i otrzymał rekomendację do dofinansowania. Całkowity koszt przedsięwzięcia miałby wynieść ponad 3.2 miliona złotych, a wysokość wsparcia finansowego ze środków państwa 2,9 miliona złotych (90%). Podpisanie umowy miało nastąpić w najbliższą środę.

Radni mieli się również określić co do zwiększenia finansowania dwóch zadań (dotyczących infrastruktury sportowej i drogowej) w związku z otwartymi postępowaniami przetargowymi. Chodzi o zwiększenie o kwotę 676 446 złotych inwestycji związanej z przebudową stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy oraz o kwotę 144 tysięcy złotych inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w km 6+000-7+930 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. woj. – Czermna w km 7+916 i 1833R Lipnica Górna – Wróblowa w km 0+000 w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”.

Prawdopodobnym jest, że kolejne posiedzenie Rady Powiatu w Jaśle zostanie zwołane w trybie „nadzwyczajnym” w najbliższy wtorek (27 bm.).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE