Informacje

Przedszkole i szkoła na osiedlu Sobniów od 1 września z nowym dyrektorem

Miasto Jasło rozstrzygnęło postępowania konkursowe na stanowiska dyrektorów dwóch placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym. Przedszkole przy ulicy Ducala będzie nadal prowadzić Anna Kwiatkowska. Nowym dyrektorem położonego na osiedlu Sobniów publicznego zespołu tworzącego przedszkole i szkołę podstawową została Jolanta Szymańska. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian powierzył obydwu paniom pełnienie stanowisk kierowniczych na okres pięciu lat szkolnych, licząc od dnia 1 września br.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, w drodze zarządzenia z dnia 18 kwietnia br., ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, tj. Zespołu Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ulicy Ducala. W załączniku do zarządzenia zostały szczegółowo określone warunki na jakich mogły w nim wystartować zainteresowane osoby, a także wykaz niezbędnych dokumentów, które należało załączyć do oferty, m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej jednostki edukacyjnej oraz życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Odrębnym zarządzeniem burmistrza zostały powołane dwunastoosobowe komisje mające na celu przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie rekomendacji wybranych kandydatów w celu powołania ich na stanowiska kierowników danych publicznych placówek edukacyjnych podległych miastu.

Przewodniczącą obydwu komisji konkursowych została druga zastępczyni burmistrza miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech. Ponadto do ich składu wyznaczono przedstawicieli: Wydziału Oświaty Urzędu Miasta jako organu prowadzącego (po dwie osoby), Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny (po trzy osoby), Rady Pedagogicznej (po dwie osoby), Rady Rodziców (po dwie osoby) oraz branżowych związków zawodowych (po jednej osobie z oświatowej „Solidarności” i Związku Nauczycielstwa Polskiego).

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało ogłoszone za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej samorządu i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w ratuszu. Dokumenty aplikacyjne od zainteresowanych kandydatów przyjmowane były w terminie do 9 maja.

Jak poinformowała nas Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, w wyznaczonym terminie wpłynęło po jednej ofercie: na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 od Jolanty Szymańskiej (obecnie nauczyciela tej szkoły), zaś na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 od Anny Kwiatkowskiej (obecnego dyrektora tego przedszkola).

W drugim etapie, który miał miejsce bezpośrednio w ratuszu, kandydaci prezentowali przed członkami komisji swoją wizję funkcjonowania przedszkola lub szkoły, a także odpowiadali na merytoryczne pytania członków komisji.

W trakcie analizy formalnej złożonych ofert komisje konkursowe stwierdziły, że kandydaci, którzy złożyli oferty spełniają wymagania jakie musi spełniać osoba, która przystąpi do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub przedszkola. W związku z powyższym zostali oni dopuszczeni do dalszych postępowań konkursowych w wyniku których, komisje postanowiły, że kandydatem na stanowisko dyrektora ZSM nr 5 została Jolanta Szymańska, a kandydatem na stanowisko dyrektora PM 10 Anna Kwiatkowska. – informuje Agata Koba.

Burmistrz Ryszard Pabian postanowił przychylić się do przedłożonej mu przez komisje rekomendacji i powierzyć stanowiska dyrektorów wyznaczonym osobom.

W dalszym ciągu przedszkole przy ulicy Ducala będzie prowadzić Anna Kwiatkowska. To nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy pedagogicznej, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto ukończyła ona kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” oraz studia podyplomowe uzupełniające w tym zakresie. Od 23 kwietnia 2013 roku do 23 lutego 2014 roku pełniła obowiązki dyrektora przedszkola, zaś od 24 lutego 2014 roku ówczesny burmistrz miasta Andrzej Czernecki powierzył jej to stanowisko na okres kolejnych pięciu lat szkolnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowisko dyrektora może być powierzone kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, w związku z czym w przypadku PM nr 10, obecnemu dyrektorowi tego przedszkola nie można było przedłużyć powierzenia tej funkcji na kolejne 5 lat szkolnych. Zgodnie ze swoją wolą, mógł on przystąpić do złożenia oferty, co uczynił, a jak mówi art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, jeśli kandydat spełnił wszystkie warunki konieczne do ubiegania się o stanowisko dyrektora, kandydatowi nie można odmówić powierzenia tego stanowiska. – wyjaśnia Agata Koba.

Dyrektorem położonego na osiedlu Sobniów Zespołu Szkół Miejskich nr 5, w skład którego wchodzą: Przedszkole Miejskie nr 15 i Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego, została Jolanta Szymańska – nauczyciel dyplomowany z 32-letnim stażem pracy pedagogicznej. Nowa szefowa tej placówki edukacyjnej posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a także ukończyła kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą”. W minionym roku szkolnym była odpowiedzialna za edukację wczesnoszkolną i logopedię.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 zastąpi na tym stanowisku dotychczasową panią dyrektor. Iwona Kmiecik prowadziła szkołę od 1 lipca 2014 roku. Jej pięcioletnia kadencja wygasa z dniem 31 sierpnia br., ale kobieta nie wystartowała w kolejnym konkursie. W związku z tym, że jest pracownikiem Zespołu Szkół Miejskich nr 5 zatrudnionym przez mianowanie, zostaną jej przydzielone obowiązki nauczyciela w tejże placówce oświatowej.

Organ prowadzący wystawił jej kierowniczej funkcji pozytywną ocenę: – Jeśli chodzi o stan techniczny budynku ZSM nr 5 organ prowadzący nie ma co do tego żadnych uwag. W bieżącym roku, szkoła ta, tak jak i dwie inne placówki została objęta termomodernizacją w ramach środków, które Miasto Jasło uzyskało z projektu unijnego natomiast pod względem warunków kształcenia oraz poziomu edukacyjnego szkoły, naszym zdaniem, nie odbiega on od pozostałych szkół, prowadzonych przez Miasto Jasło. – powiedziała Agata Koba.

Obydwa stanowiska dyrektorskie zostały powierzone na okres pięciu lat szkolnych, tj. od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE