Informacje

Ulica Kraszewskiego do remontu w przyszłym roku?

Powiat jasielski zamierza aplikować do krajowego programu rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. Dwa projekty, na realizację których wyrazili dzisiaj zgodę radni, dotyczą dokończenia ostatniego etapu remontu odcinka drogi między Szebniami, a Chrząstówką oraz przebudowy ulicy Kraszewskiego w Jaśle. Jeżeli zaproponowane inwestycje otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa to prace budowlane w wymienionych miejscach zostaną zmaterializowane w przyszłym roku.

Władze powiatu jasielskiego będą ubiegać się o dofinansowanie realizacji dwóch projektów drogowych w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Radni prawie jednomyślnie zgodzili się dzisiaj na realizację dwóch projektów, które obejmują zarządzane przez ten szczebel samorządu terytorialnego: ulicę Kraszewskiego w Jaśle oraz drogę powiatową relacji Szebnie – Chrząstówka do granic administracyjnych z powiatem krośnieńskim w Przybówce. Jednocześnie dali zielone światło na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań: 1 787 697 złotych i 260 158 złotych. W obydwu uchwałach intencyjnych zawarto, że obydwa przedsięwzięcia zostaną zmaterializowane wyłącznie w momencie uzyskania dotacji z wyżej wymienionego źródła.

Bożena Macek-Lubaś, radna z okręgu obejmującego gminę wiejską Jasło, przez teren którego przebiega droga powiatowa nr 1845R przypomniała, że remont tego szlaku komunikacyjnego został podzielony na trzy etapy, z czego dwa zostały już zrealizowane w latach wcześniejszych. Do rewitalizacji pozostał jeszcze odcinek pomiędzy Szebniami, a Chrząstówką (w km 0+340-1+885):

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o tym, że ta droga zostanie zgłoszona do dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Chciałam tylko przypomnieć, że to będzie trzeci etap rozbudowy tej drogi, ponieważ w 2015 roku została wyremontowana ta najgorsza część, a więc odcinek 1250 metrów, który miał nawierzchnię żwirową. Rok później poprawiona została nawierzchnia na początku tej drogi przy zjeździe z drogi krajowej. Teraz pozostał odcinek niemalże dwukilometrowy. Bardzo proszę radnych o zaakceptowanie wniosku Zarządu Powiatu, któremu dziękuję bardzo, że ten temat podjął i dzisiaj może on wrócić na wokandę Rady Powiatu.
ZAKRES PRAC
– poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6m; jezdnia otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną,
– wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym w km 0+401-1+076; chodnik powstanie na uprzednio zarurowanym istniejącym rowie,
– uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową, oczyszczenie z namułu przepustów pod drogą i pod zjazdami.

Jeśli chodzi o ulicę Kraszewskiego to szczególnie dziwi postawa reprezentującego okręg miejski radnego Janusza Przetacznika, który jako jedyny wstrzymał się od głosu nad przedmiotową uchwałą twierdząc, że „na terenie powiatu jasielskiego mamy o wiele więcej ważniejszych odcinków dróg powiatowych o znaczeniu ponadlokalnym wymagających pilnej realizacji”.

Substancja drogowa tej drogi wymaga pilnej interwencji, o co od wielu lat zabiegają mieszkańcy pobliskich posesji. W latach 90-tych ulica Kraszewskiego była alternatywnym łącznikiem dla samochodów ciężarowych z drogą krajową nr 28 i dalej drogą wojewódzką nr 992 w kierunku Nowego Żmigrodu. Od momentu wyprowadzenia ciężkiego ruchu z tego miejsca, nie były prowadzone żadne prace mające na celu poprawę jakości stanu nawierzchni jezdni, poza remontem ciągów pieszych.

Ponadto w zamierzeniu przedsięwzięcia ujęto wykonanie świetlnego (pulsującego) oznakowania pionowego przejść dla pieszych w obrębie kolizyjnego skrzyżowania z ulicą Szopena.

Starosta jasielski Adam Pawluś, rekomendując radnym projekt przedmiotowej uchwały podkreślił, że jego realizacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego:

Ulica Kraszewskiego jest w bardzo złym stanie i naprawa nawierzchni jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz komfortu jazdy. Sygnalizacja świetlna przejść dla pieszych pozwoli na lepsze oznakowanie newralgicznego miejsca skrzyżowania z ulicą Szopena, na którym z powodu gęstej zabudowy usytuowanej blisko jezdni, jest słaba widoczność i dochodzi do częstych stłuczek. Oznakowanie będzie miało za zadanie uczulić kierowców na zwiększenie uwagi w tym niebezpiecznym miejscu.

Łączna wysokość środków przeznaczonych dla powiatów na realizację programu w województwie podkarpackim wynosi 34,5 miliona złotych. Samorządy mogą liczyć na sfinansowanie połowy kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Wnioski przyjmowane są w terminie do 15 września. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na początek grudnia br.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE