Informacje

Rada przyjęła budżet powiatu na 2010 rok

Przyjęty został budżet Powiatu Jasielskiego na 2010 r. 19 radnych było za, 4 wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciwko budżetowi. Budżet przyjęto na XLII Sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2009 r.

Uchwalony budżet na 2010 rok jest wynikiem sytuacji, w jakiej znajdują się samorządy powiatowe. Nie będzie dobrze z budżetami powiatów, do czasu aż nie zmienią się zasady finansowania wydatków samorządów, w tym powiatu jasielskiego. Przedłożony projekt budżetu po stronie dochodów jest zdominowany przez subwencje (56,87 %) i dotacje (17,1%), które powinny zostać przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych i domu pomocy społecznej. Zaplanowana subwencja oświatowa nie zapewnia pokrycia potrzeb oczekiwanych przez placówki oświatowe. Udział w podatkach na poziomie 10,6 % nie zapewnia pokrycia potrzeb wydatkowych w zakresie bieżących remontów i inwestycji w obiektach oświatowych (dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz inwestycji, w tym inwestycji związanych z zamierzeniami drogowymi w dziale 600 Transport i łączność i na szpital (dział 851 Ochrona zdrowia).

Zatem przed Zarządem, który ten budżet będzie realizował stoi poważne zadanie ubiegania się o środki zewnętrzne, które pozwolą na znaczne zmniejszenie przyjętego w projekcie budżetu deficytu (15 259 823,00 zł) i konieczności zaciągania kredytu.

Ponieważ wysokość kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2010 rok (19 400 000,00 zł) jest niższa od planowanych wydatków na inwestycje (22 623 500,00 zł) należy uznać, że zaciągany jest wyłącznie na inwestycje, szczególnie te, które zostaną zrefinansowane ze środków Unii Europejskiej po wykonaniu (droga powiatowa Krosno – Toki). Natomiast zadłużenie jest planowane, ale o jego rzeczywistej wartości będzie dopiero można mówić na koniec 2010 roku, gdyż każde dodatkowe środki szczególnie na zadania inwestycyjne zmniejsza jego wartość.

 Adam Pawluś. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Adam Pawluś.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

„Jest to najlepszy budżet w historii powiatu jasielskiego. Ponad 22 mln zł przeznaczone zostało na inwestycje w tym duże inwestycje takie jak przebudowa drogi Krosno – Toki o wartości 6,5 mln zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej 85%, modernizację obiektów sportowych, rozbudowę obiektów szkolnych. Pozyskiwane zostały środki na modernizację szpitala. Około 4 mln zł z tych środków to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom możliwy jest remont traktu porodowego oraz adaptacja istniejących pomieszczeń na sale operacyjne przeznaczone do użytku dla oddziału ginekologiczno – położniczego. Powiat jasielski uzyskał dotacje z Unii Europejskiej w wysokości 5 mln zł na dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu do obowiązujących standardów. Dzięki tej inwestycji obiekt ten stanie się najnowocześniejszym w województwie. W ostatnich latach stan dróg powiatowych uległ znacznej poprawie. Wykonano ponad 34 km nowych nawierzchni. W 2010 roku planuje się dalszy remont ponad 20 km dróg. Będą modernizowane obiekty użyteczności publicznej oraz szkoły. Starostwo Powiatowe jest w trakcie wprowadzania e-urzędu dzięki temu podwyższy się standard obsługi klienta. Deficyt w budżecie wynosi 16% co nie stanowi żadnego zagrożenia dla finansów powiatu” – ocenia budżet Adam Pawluś, etatowy członek zarządu Powiatu.

Z kolei Witold Lechowski, wicestarosta jasielski dodaje – „katastroficzne wieści dotyczące wielkości zadłużenia powiatu rozsiewane są przez radnych opozycyjnych, którzy w poprzedniej kadencji odpowiedzialni byli za wysokie zadłużenie miasta Jasła oraz tych, którzy będąc we władzach powiatu przez dwie kadencje nie zrobili przez ten czas nawet jednej czwartej tego, co obecny Zarząd Powiatu.”

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE