Informacje

Nie masz stałego zameldowania? Nie zagłosujesz!

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że osoby, które nie posiadają stałego zameldowania oraz nie złożyły wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców, nie będą mogły brać udziału w głosowaniu.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.07.190.1360 j.t.)

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Miasta Jasła bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miasta w Jaśle pisemny wniosek zawierający dane: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy, wraz ze wskazaniem ostatniego adresu zameldowania na pobyt stały.

Na podstawie rejestru wyborców przygotowywany jest spis wyborców, który służy do przeprowadzania głosowań w wyborach i określa osoby, którym przysługuje prawo wybierania.

Wnioski można pobrać i złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jaśle, pokój numer 5.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE