Informacje

Radni powiatowy apelują

Rada Powiatu w Jaśle, na wniosek Zarządu Powiatu, przyjęła apel skierowany do Ministra Sprawiedliwości dotyczący zmian w strukturze Sądu Rejonowego w Jaśle, polegającej na likwidacji Wydziału Pracy. Apel przyjęty został jednogłośnie.

Apel Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. kierowany do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w strukturze Sądu Rejonowego w Jaśle

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Powiatu w Jaśle z niepokojem odnosi się do informacji o zmianie w strukturze Sądu Rejonowego w Jaśle, polegającej na likwidacji Wydziału Pracy. Zaproponowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2011 r. Z doniesień prasowych wynika, że restrukturyzacja w sądach związana jest z programem oszczędnościowym wdrażanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Powiat Jasielski położony jest w południowo – zachodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 831 km2 i obejmuje 10 gmin: Jasło i Kołaczyce (gm. miejskie) oraz 8 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn i Tarnowiec. Powiat Jasielski zamieszkuje ponad 114 tys. mieszkańców, z czego liczba zatrudnionych przekracza 30 tys.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim wynosi kilka tysięcy, zaś najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne to: Zakład Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A., Rafineria LOTOS Jasło S.A., Grupa NOWY STYL, Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle Sp. z o.o., Fabryka Armatur „JAFAR” S.A., „VORTUMNUS” Sp. o.o. w Lisowie.

Rada Powiatu w Jaśle wyraża swoją dezaprobatę do zapowiedzianych zmian w strukturze Sądu Rejonowego w Jaśle. Przeniesienie spraw obsługiwanych przez Wydział Pracy jasielskiego Sądu do innego Sądu na terenie byłego województwa krośnieńskiego znacznie utrudni dostęp mieszkańców Powiatu Jasielskiego do dochodzenia swoich praw, w szczególności praw pracowniczych. Można mieć pewność, że będziemy mieli do czynienia z wydłużeniem procesu sądowego, a nawet z przewlekłością prowadzenia spraw. Brak jest również racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia ekonomicznego, bowiem oszczędności z tytułu likwidacji zdaniem Rady będą pozorne.

W ciągu 25 lat istnienia Wydziału Pracy w strukturze Sądu Rejonowego w Jaśle rozpatrzono tysiące spraw, zaś Wydział zawsze oceniany był bardzo wysoko, zarówno pod względem sprawności oraz poziomu orzecznictwa. Istotnym jest również fakt, iż w październiku 2008 roku oddano do użytku nową siedzibę, której budowa wraz z wyposażeniem kosztowała 6 mln zł. Obok Wydziału Pracy mieści się w niej Wydział Karny wraz z obsługą oraz biura kuratorów sądowych.

Rada Powiatu w Jaśle pragnie podkreślić, że funkcjonowanie Sądu w Jaśle ma swoje historyczne i społeczne uzasadnienie. Powolne ograniczanie katalogu spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy będzie miało bardzo negatywny wpływ na całe środowisko prawnicze w Jaśle, kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne. Nie bez znaczenia jest wreszcie stabilizacja pracy sędziów i urzędników sądowych.

Co więcej, następowała będzie powolna degradacja Jasła i Powiatu Jasielskiego jako ośrodka sądowego.

Nie mniej ważnym argumentem w kontekście ograniczania funkcjonowania Sądu w Jaśle ma ostatni remont Sądu, na który wydatkowano znaczne kwoty.

Rada Powiatu w Jaśle wyrażając negatywne stanowisko zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o dogłębne przeanalizowanie przedstawionych powyżej argumentów i zmianę decyzji w sprawie likwidacji Wydziału Pracy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle.

Otrzymują:
– Wojewoda Podkarpacki,
– Parlamentarzyści RP Woj. Podkarpackiego,
– Naczelna Rada Sądownictwa,
– Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie,
– Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle.

Rada Powiatu na IV sesji przyjęła również apel skierowany do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w sprawie podjęcia działań zmierzających do utrzymania całodobowej nocnej i świątecznej opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Adresatem dokumentu jest również Minister Zdrowia. Dokument przyjęty został jednogłośnie.

Apel Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utrzymania całodobowej nocnej i świątecznej opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rada Powiatu w Jaśle apeluje do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie o podjęcie działań zmierzających do utrzymania całodobowej nocnej i świątecznej opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, który zabezpiecza znaczną część obszaru Powiatu Jasielskiego.

Z uwagi na znaczne odległości oddzielające pacjentów zamieszkałych w gminach Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski od miasta Jasła, celowe jest utrzymanie opieki w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie w dotychczasowym pełnym wymiarze. Znacznie ułatwia to dostępność do lekarza pierwszego kontaktu i poprawia bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców tej części Powiatu Jasielskiego.

Rada Powiatu w Jaśle stwierdza, że wprowadzanie ograniczeń w dostępie do lekarza pierwszego kontaktu na tak dużym obszarze, może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów zamieszkujących południową część Powiatu Jasielskiego.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE