Informacje

Radni unieważnili wybory do zarządu osiedla Górka Klasztorna

Rada Miejska Jasła rozpatrzyła w poniedziałek (27.06) pozytywnie protest mieszkańców osiedla Górka Klasztorna dotyczący prawidłowości zwołania i przeprowadzenia w dniu 7 maja bieżącego roku wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu osiedla. Ponowne głosowanie zarządzono na dzień 10 września.

Sesja RMJ
Sesja Rady Miejskiej Jasła.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pod wnioskiem do Rady Miejskiej podpisało się kilkunastu niezadowolonych mieszkańców osiedla, prosząc jednocześnie o unieważnienie wyborów w całości i zarządzenie ponownego przeprowadzenia wyborów.

Powód? Według wnioskodawców nie powiadomiono wszystkich zainteresowanych osób o zmianie terminu odbycia zebrania z dnia 28 kwietnia na dzień 7 maja. Miało to nastąpić poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach usytuowanych na osiedlu oraz podanie informacji w dwutygodniku „Obiektyw Jasielski”.

Ponadto wnioskodawcy mieli zastrzeżenia do strony organizacyjnej wyborów.

„Lokal, w którym odbywało się zebranie może pomieścić ok. 40 osób. W sytuacji, gdy w zebraniu uczestniczyły 132 osoby zmuszone one były przebywać w pomieszczeniach sąsiednich /drugi pokój, korytarz, ganek/ a nawet stać na schodach wejściowych do budynku. Przy braku nagłośnienia spowodowało to brak jakiejkolwiek komunikacji wizualnej i werbalnej pomiędzy uczestnikami, prowadzącą zebranie i kandydatami.” – napisali w uzasadnieniu.

To – według grupy wnioskodawców unieważnienia wyborów – jest sprzeczne z treścią statutu osiedla Górka Klasztorna wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli w mieście Jaśle, co powinno skutkować unieważnieniem głosowania.

Jan Pierzchała, przewodniczący zarządu osiedla Górka Klasztorna: – 26 kwietnia były wywieszone ogłoszenia, które pobrałem w Urzędzie Miasta, a że ktoś szybko to pozrywał, ponownie zostały wywieszone przeze mnie na tablicach ogłoszeń. Mam najlepszy przykład: jeżeli w sobotę powiesiłem informację, że 29 czerwca o godzinie 19 w Kapelanii Sióstr Wizytek jest spotkanie z mieszkańcami z udziałem pana burmistrza, część tych informacji już nie ma, są pozrywane. Tak się to dzieje, nie wiem dlaczego. Być może ktoś był tym „zainteresowany”.

Podkreślił również, że do tej pory nie było tak wielkiego zainteresowania mieszkańców wyborami do zarządu osiedla.

Spotykaliśmy się wcześniej w salce w kościele, ale tam została wmurowana figurka Matki Boskiej i siostry już na to nie pozwoliły. Dlatego też, korzystając z uprzejmości sióstr i księdza kapelana, skorzystaliśmy z dwóch sal. Dlaczego do innych osiedli nie ma zastrzeżeń co do lokum? Ja oglądałem w Internecie, w telewizji lokalnej i również tam osoby stały na korytarzach. Nie na wszystkich, ale na niektórych osiedlach. Tu w jednym pomieszczeniu i w drugim były miejsca siedzące. Część, która się nie pomieściła, była na korytarzu. – tłumaczył na dzisiejszej sesji Pierzchała.

Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła: – Należy zaznaczyć, że „Obiektyw Jasielski” nie jest fortunnym zapisem w uchwale. Jest dwutygodnikiem i akurat po zmianie harmonogramu datowany datą 4 maja ukazał się w sprzedaży w dniu 6 maja, to jest w przeddzień wyborów na osiedlu Górka Klasztorna. Mając na uwadze zapisy statutu osiedla, że ogłoszenie różnymi sposobami ma zostać przekazane w terminie 7 dniu przed wyborami, brano to pod uwagę oraz to, iż niestety, ale ogłoszenie w „Obiektywie Jasielski” jest ogłoszeniem płatnym i w związku z tym, aby się nie narazić na ewentualny zarzut niezgodnego z prawem postępowania, takie ogłoszenie nie ukazało się w „Obiektywie”.

Mieszkańcy wykazali swoją aprobatę, pięć głosów było tylko przeciw, wybory zostały przeprowadzone. Wszystko zostało zaprotokołowane. To dlaczego mamy teraz się temu sprzeciwiać, szarpać tymi ludźmi na prawo i lewo? To są nasi wyborcy, oni głosują na radę, oni głosują na zarząd, oni głosują na burmistrzów, dlatego moim zdaniem szanujmy ich. My dziś jesteśmy, a jutro nas może nie być. A wyborcy są, dlatego nie można tymi ludźmi tak poniewierać. – powiedziała Grażyna Krajciewicz z zarządu osiedla Górka Klasztorna.

Wyjaśnieniem sprawy zajęła się Komisja Samorządu i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, która zapoznała się z protestami mieszkańców oraz protokołem spotkania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 7 maja wraz z listą obecności mieszkańców osiedla.

Wydając opinię przewodnicząca Komisji Krystyna Sikora podkreśliła, że wątpliwości „co do trybu zwołania zebrania wzbudziła treść ogłoszeń o zebraniu”.

Według jednego z ogłoszeń zebranie (ogłoszenie wydrukowane kosztem i staraniem Urzędu Miasta o podobnej treści jak dla innych osiedli) zwołuje Burmistrz Miasta. Według drugiego wzoru ogłoszenia, przedstawionego przez przedstawiciela protestujących mieszkańców, to Zarząd Osiedla zawiadamiał mieszkańców o zebraniu. W obydwu ogłoszeniach wskazano porządek obrad. Ponadto Komisja wzięła pod uwagę, że nie została wykonana uchwała Rady Miejskiej Jasła, gdyż ogłoszenie o zmienionym terminie wyborów nie ukazało się w „Obiektywie Jasielskim” z dnia 4 maja 2011 roku. – powiedziała radna.

W efekcie podjętych działań radni miejscy podjęli uchwałę o pozytywnym rozpatrzeniu protestu wyborczego, przez co w całości unieważnia się wybory przewodniczącego oraz zarządu osiedla Górka Klasztorna z dnia 7 maja.

Jednocześnie w myśl uchwały, powołany w dniu 7 maja ośmioosobowy zarząd w składzie: Jan Pierzchała (przewodniczący), Krystyna Cynarska, Alicja Dachowska, Grażyna Krajciewicz, Maria Mazan, Ewa Pietraszek, Anna Pszczoła oraz Krzysztof Trześniowski, będzie pełnił swoją funkcje do ogłoszenia wyników nowych wyborów.

A te zarządzono na dzień 10 września bieżącego roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE