Informacje

Z ZUS poprawisz BHP w Twojej firmie!

Planujesz podjęcie działań zmierzające do polepszenia warunków pracy w firmie? Możesz skorzystać z programu dofinansowania płatników składek – bezzwrotnego wsparcia finansowego dla firm.

ZUS

W ramach programu, przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. ZUS finansuje zarówno projekty doradcze, jak i projekty inwestycyjne. Pierwsze zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Może to być np. zakup urządzeń oczyszczających powietrze, instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń, czy kabin dźwiękoszczelnych. W mniejszych firmach – zatrudniających do 49 pracowników, Zakład może też wesprzeć zakup środków ochrony indywidualnej pracowników. Co ważne, przedsiębiorca może połączyć projekt inwestycyjny z projektem doradczym.

Jaką kwotę można uzyskać w ramach dofinansowania?

Skala dofinansowania danego przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy, zależy od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników.

Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników mogą liczyć na środki pokrywające 90 proc. kosztów inwestycji, do wysokości 140 tys. zł. Firmy małe z załogą do 49 osób otrzymają maksymalnie 210 tys. zł, które to środki pokryją do 80 proc. inwestycji. Przedsiębiorstwa średnie, do 249 pracowników mogą się ubiegać o dofinansowanie
w wysokości 60 proc. wszystkich kosztów modernizacji, do kwoty 340 tys. zł. Największe podmioty, zatrudniające od 250 osób w górę skorzystają z finansowania 20 proc. nakładów inwestycyjnych, ale do kwoty aż 500 tys. zł. Podkreślić należy przy tym, że nie ma przeszkód przed skorzystaniem ze środków z ZUS więcej niż jeden raz.

Pośpiech? Niepotrzebny

W 2015 r. na wszelkie projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa w pracy, ZUS przeznaczy 27 mln zł. Z roku na rok tych środków będzie więcej. I tak w 2016 r. Zakład przeznaczy na ten cel prawie 35 mln zł., a w 2017 r. już przeszło 46 mln zł. Z góry określona na dany rok pula pieniędzy nie oznacza, że po jej wyczerpaniu nabór projektów będzie wstrzymany. Przyjęty zostanie każdy wniosek. Spieszyć się nie trzeba.

Przystąpienie do programu wraz ze złożeniem wniosku do ZUS

Uruchomienie projektu inicjowane jest złożeniem wniosku przez płatnika składek do ZUS. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
Bądź bezpośrednio na Sali Obsługi Klientów, w Oddziale ZUS w Jaśle.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Wszystkie informacje dotyczące programu znaleźć można na stronie internetowej Zakładu, pod adresem www.zus.pl/prewencja Na portalu ZUS dostępny jest wniosek o dofinansowanie wraz z dokładną listą możliwych do realizacji projektów, jest także poradnik jak wypełnić wniosek.
Informacje można także uzyskać bezpośrednio na Sali Obsługi Klientów w Oddziale ZUS
w Jaśle, bądź pod adresem e-mail: lukasz.guzik@zus.pl

Na terenie naszego województwa podkarpackiego ze środków korzysta już 13 firm, realizujące swoje projekty, w tym 8 firm z terenu działalności naszego Oddziału!

(ZUS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE