Informacje

Radni o dotacjach dla MOSiR-u, budowie kluczowych dróg w mieście oraz opłatach za wodę i ścieki

Radni miejscy dokonali korekty dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle do funkcjonowania zarządzanych przez niego obiektów w 2017 roku. Największy wzrost odnotowano na siłowni oraz stadionie piłkarskim przy ulicy Śniadeckich, ale jak wyjaśniał dyrektor jednostki wiąże się to z zaplanowanymi na przyszły rok wydatkami inwestycyjnymi i koniecznymi do przeprowadzenia w tych miejscach remontami.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W pierwszym kwartale przyszłego roku przewidziano uruchomienie nowo wybudowanej hali Podkarpackiego Centrum Sportów Walki, w związku z czym zwolnią się pomieszczenia, które do tej pory były użytkowane przez zawodników jasielskiego klubu karate kyokushin. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje je zaadoptować na potrzeby sąsiadującej siłowni w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tę dziedzinę kultury fizycznej.

W związku z budową i oddaniem do użytku Podkarpackiego Centrum Sportów Walki wygospodarujemy pomieszczenia w budynku i będziemy adoptować te pomieszczenia dla potrzeb istniejącej siłowni. Jest to dziedzina w tej chwili bardzo rozwinięta i borykamy się z trudnościami lokalowymi. Z tego powodu wystąpią większe koszty na dostosowanie tych pomieszczeń do funkcjonowania siłowni w lepszych warunkach. – wyjaśnia Tadeusz Baniak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.

Jak przyznaje, w ostatnim czasie to właśnie siłownia jest jednym z tych obiektów, które przynoszą Ośrodkowi znaczący dopływ gotówki do ogólnego budżetu.

Musimy sobie zdać sprawę, że w tej chwili działalność związana z siłowniami i fitnessem jest bardzo popularna. Konkurencja w Jaśle jest dość poważna, ponieważ mamy takie obiekty na ulicy Kopernika i przy wyjeździe z ronda w kierunku Krosna. Także nie jest nam łatwo obracać się w tym temacie, ale póki co dość nam się to udaje. W zeszłym roku obniżyliśmy dość znacząco karnety na wejście na siłownię. To spowodowało, że nie straciliśmy dochodów, a wręcz zyskaliśmy pozyskując znacznie większą ilość korzystających. Ten ruch był w dobrym kierunku. Będziemy mu się bacznie przyglądać i ewentualnie dostosowywać do możliwości osiągnięcia wyższych dochodów. – mówi.

W przyszłym roku Ośrodek planuje również modernizację stadionu piłkarskiego przy ulicy Śniadeckich za kwotę 50 tysięcy złotych. Przebudowie ulegnie dach nad budynkiem administracyjno-szatniowym oraz wjazd na obiekt.

Dyrektor Tadeusz Baniak podkreśla, że obydwa zadania muszą znaleźć swój finał, ponieważ podejmowane dotychczas doraźne prace naprawcze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

W miarę uzyskanych dochodów będziemy się starać zmodernizować istniejący stadion, szczególnie płytę boiska, co będzie wiązało się z ewentualnym zakupem wiat dla zawodników i powiększeniem boiska do 105 metrów, czyli aktualnie obowiązującego wymiaru zgodnie z zarządzeniem Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA z 2008 roku. – dodał.

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej do następujących usług świadczonych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

Obiekt

na 2016 rok*

na 2017 rok

Stadion sportowy przy ulicy Śniadeckich

163,79 zł
do 1 h funkcjonowania

219,60 zł
do 1 h funkcjonowania

Kort tenisowy

31,73 zł
do 1 h funkcjonowania

29,93 zł
do 1 h funkcjonowania

Basen otwarty

200,33 zł
do 1 h funkcjonowania

193,22 zł
do 1 h funkcjonowania

Lodowisko

98,71 zł
do 1 h funkcjonowania

119,98 zł
do 1 h funkcjonowania

Siłownia

18,16 zł
do 1 h funkcjonowania

25,51 zł
do 1 h funkcjonowania

Hala sportowa

42,89 zł
do 1 h funkcjonowania

45,78 zł
do 1 h funkcjonowania

Kryta pływalnia

145,02 zł
do 1 h funkcjonowania

131,51 zł
do 1 h funkcjonowania

Podkarpackie Centrum Sztuk Walki

38,55 zł
do 1 h funkcjonowania

* uchwała nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle

Wysokość dotacji do funcjonowania poszczególnych obiektów nie może przekroczyć połowy wydatków. Miasto zastrzega sobie prawo dokonania korekty stawek w ciągu roku kalendarzowego w przypadku uzyskania lepszych niż zakładane wyników w planie finansowym Ośrodka.

– – –

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska-Towarowa”. Chodzi o zmianę dotychczasowego przeznaczenia terenu o zliżonej powierzchni trzech i pół hektara. Według obecnie obowiązujących zapisów działka ta jest przeznaczona na cele usług komercyjnych i publicznych. W projektowanej zmianie uwzględniono w tym miejscu możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych.

Jak podkreślił burmistrz Ryszard Pabian, na chwilę obecną do magistratu nie zgłosił się żaden inwestor zainteresowany realizacją takiego przedsięwzięcia.

Podjęcie tej uchwały otwiera proces planistyczny.

Aby plan mógł zafunkcjonować w zmienionej formie, należy również dokonać zmiany w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, na co radni miejscy dali również „zielone światło”.

– – –

Radni przychylili się do wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, aby do końca 2017 roku obowiązywały te same stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta jak w roku bieżącym.

– – –

Dwie dotacje: 1 050 000 złotych w 2017 roku i 1 200 000 złotych w 2018 roku Jasło zamierza udzielić samorządowi województwa podkarpackiego na budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-granica państwa łączącego w naszym mieście dwie drogi krajowe: nr 73 i nr 28. Chodzi o wykonanie zapowiadanej od wielu lat drogi średnicowej między rondem „Solidarności”, a mostem na rzece Jasiołce w ciągu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego o roboczej nazwie „KG2”.

W ten sposób magistrat wywiązuje się z zawartego wcześniej porozumienia o współfinansowaniu inwestycji w wysokości 15 procent wartości zadania, którego kosztorys opiewa na kwotę 15 milionów złotych.

Dopiero po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w cyklu „zaprojektuj-wybuduj” zobaczymy rzeczywiste koszty realizacji tego zadania. Oczywiście jeśli zmienią się kwoty będziemy musieli również procedować w tym zakresie. – wyjaśniał dzisiaj burmistrz Ryszard Pabian.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie sieci dróg na terenie miasta, budowa przedmiotowego odcinka pozwoliłaby na wyłączenie ulicy Lwowskiej i częściowo Bieszczadzkiej z ruchu tranzytowego, na co od wielu lat oczekują mieszkańcy położonych wzdłuż osiedli: Ulaszowice, Na Kotlinę i Brzyszczki.

Według przedstawianych informacji, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który jest bezpośrednim inwestorem zadania, planuje ogłoszenie przetargu w pierwszym kwartale przyszłego roku.

– – –

Na wniosek burmistrza radni przyjęli cztery uchwały dotyczące nabycia działek w Gamracie pod budowę publicznej drogi dojazdowej do istniejącej w tym terenie strefy przemysłowej.

Koszt budowy tej drogi na tą chwilę nie jest szacowany, na razie nabywamy tereny pod budowę. Dopiero jeśli będziemy mieli gdzie realizować tą inwestycję to wówczas zostanie ustalony jej koszt. Natomiast zakładamy realizację etapowo: najpierw odcinek położony najbliżej miasta, gdzie ślad drogi zostanie wyznaczony po zupełnie nowym przebiegu, a potem przystąpimy do realizacji kolejnych odcinków. – powiedział Ryszard Pabian.

– – –

Klubowi radnych „Jaślan” nie udało się wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji apelu w „w sprawie przywracania prawdy w życiu publicznym”. Głęboko dotknięci tym w jaki sposób w debacie publicznej potraktowano w ostatnim czasie wiceburmistrza miasta Antoniego Pikula chcieli w ten sposób dać wyraz swojego wsparcia dla jego osoby.

Jednak sam zainteresowany prosił, aby tego nie upolityczniać na forum Rady. – Zwracam się z gorącym apelem do Wysokiej Rady, aby nie zajmować stanowiska. Moje wystąpienia w ostatnim czasie miały charakter prywatny. Nie reprezentowałem, bo nie miałem żadnego prawa, burmistrza miasta Jasła. To był mój prywatny głos Antoniego Pikula. Bardzo proszę, żeby tego nie upolityczniać i nie robić tego tematem uchwały czy stanowiska Wysokiej Rady. Bardzo o to proszę. – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE