Informacje

Ostatni w tej kadencji budżet powiatu jasielskiego zaakceptowany

Prawie 122 miliony złotych, z czego ponad 29 milionów złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą w przyszłym roku wydatki powiatu jasielskiego. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej na ostatni w tej kadencji lokalnego samorządu rok kalendarzowy.

Rada Powiatu w Jaśle dwukrotnie dyskutowała nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Podczas posiedzenia w dniu 14 grudnia przedstawiono jego główne założenia. Dokument przedłożony przez Zarząd Powiatu, określa planowane dochody na poziomie 106,4 miliona złotych (w tym dochody bieżące w kwocie 101,4 miliona złotych i dochody majątkowe w kwocie 5 milionów złotych) oraz wydatki na poziomie 121,9 milionów złotych (w tym wydatki bieżące w kwocie 92,7 miliona złotych i wydatki majątkowe w kwocie 29,1 miliona złotych).

Starosta jasielski Adam Pawluś, złożył autopoprawkę do pierwotnego planu (z listopada br.) uwzględniającą propozycje radnych.

Zarząd odniósł się do propozycji przedstawionych przez poszczególne komisje i podjął uchwałę o zmianie projektu uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2018 rok. Chodzi głównie o zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne w ochronie zdrowia, czyli termomodernizację budynku oddziału psychiatrycznego o kwotę 900 tysięcy złotych. Po zmianie inwestycja ta będzie dofinansowana w kwocie tylko 100 tysięcy złotych. Również proponujemy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 160 tysięcy złotych w dziale „leśnictwo” i przeznaczenie tej kwoty na trzy zadania: jedno stare i dwa nowe. Jedno zadanie to jest termomodernizacja budynków oświatowych powiatu jasielskiego – 10 tysięcy złotych, drugie zadanie to przebudowa dachu na Centrum Kształcenia Praktycznego – 100 tysięcy złotych i modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Jaśle – 50 tysięcy złotych. – powiedział.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię do projektu, podobnie jak poszczególne komisje merytoryczne.

Przewodniczący komisji edukacji Jan Urban wyraził zaniepokojenie co do finansowania powiatowej oświaty w 2018 roku:

Komisja wnioskowała o dwie rzeczy, które zostały uwzględnione. Mieliśmy na myśli remont dachu nad Centrum Kształcenia Praktycznego i pochylenie się nad kompleksowym działaniem zmierzającym do termomodernizacji budynków oświatowych. W wyniku dyskusji jawi się następująca sytuacja. Rok 2017 to jest 748 tysięcy złotych, które dokładamy do edukacji z własnych środków. Rok 2018 to jest, jeżeli chodzi o zaplanowane środki, to już kwota 1,4 miliona złotych. Od 2010 roku nie było takiej sytuacji, żeby powiat jasielski nie mieścił się w wydatkach oświatowych w kwocie otrzymywanej subwencji. My otrzymujemy subwencję oświatową w wysokości 40,3 miliona złotych. Aby zbilansować wydatki oświatowe musimy dokładać ze środków własnych. W wyniku dyskusji na komisji pojawiły się określone zagrożenia. Mianowicie, nie uwzględniono w budżecie przyszłego roku konsekwencji wynikających z planowanych podwyżek dla nauczycieli. Koszty wzrostu wynagrodzeń to kwota około 800 tysięcy złotych. Więc dzisiaj, kiedy jesteśmy na etapie procedowania nad budżetem, miejmy świadomość, że brakuje nam na oświacie i będziemy musieli dołożyć tę kwotę ze środków własnych powiatu. Komisja również zwróciła uwagę, że bardzo częstym zjawiskiem w praktyce samorządowej jest fakt „ścinania” pieniędzy oświatowych, które mamy na etapie planowania, a później okazuje się, że przycinają nam wysokość subwencji oświatowej. Stąd też nasze zaniepokojenie budzi stan oświaty i stan jej finansowania w budżecie roku 2018. Mówiąc potocznie, już na starcie mamy półtora miliona złotych „w plecy”, które trzeba będzie pokryć ze środków własnych. A wiemy, że kierownicy jednostek oświatowych dostali zadanie, aby tak skalkulowali wydatki oświatowe, żeby w jakikolwiek sposób zmieścić się w tej subwencji. Rok jest długi, a w perspektywie mamy zmianę rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania. To nakłada na Zarząd obowiązek głębokiego pochylenia się nad problemem oświatowym.

Na wniosek radnego Janusza Przetacznika sesja została przerwana i przeniesiona na dzień 21 grudnia. W przerwie pomiędzy obradami odbyły się wspólne posiedzenia komisji, podczas których wypracowano rekomendacje dla Zarządu Powiatu o dokonanie korekty w planie finansowym powiatu jasielskiego na 2018 rok.

Jednym z wniosków było wykreślenie zadania dotyczącego termomodernizacji budynku oddziału psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ulicy Za Bursą.

Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz poinformował, że w pierwotnym planie przeznaczono na tą inwestycję kwotę miliona złotych. Zarząd Powiatu, odpowiadając na wniosek komisji społecznej, postanowił o „ściągnięciu” 900 tysięcy złotych.

Teraz proponuje się „ściągnięcie” tych stu tysięcy złotych, co praktycznie oznacza, że zadania nie będzie. Może jednak pozostawilibyśmy te sto tysięcy, żeby dać sobie czas i rozważyć czy będzie nas na to stać czy nie. Jest możliwe dofinansowanie w wysokości 2,3 miliona złotych. Ja wiem, że jest to za mało, ale jeżeli nie będzie innej perspektywy to może wówczas zmniejszylibyśmy zakres prac na tym obiekcie. Dlatego też zwracam uwagę na to, że jeżeli „ściągniemy” to dzisiaj do zera to w praktyce będziemy musieli się z tego zadania całkowicie wycofać. – zaapelował do radnych.

W odpowiedzi od radnego Janusza Przetacznika usłyszał: – Nie może tak pan stawiać sprawy. Jeżeli jesteśmy zdeterminowani to gospodarz, który otrzymał ten budynek w trwały zarząd, samodzielnie może kontynuować ubieganie się o dotację. Także prosiłbym nie wprowadzać takiej atmosfery, że jeżeli nie będzie dotacji to nie będzie zadania. Wielokrotnie powtarzałem na tej sali i jeszcze raz powtórzę, że w tym wypadku plan finansowo-gospodarczy szpitala jest prawie równy dochodom budżetu powiatu jasielskiego. Przypominam, że naszym obowiązkiem jest dbanie o majątek będący na stanie powiatu jasielskiego, który mamy bezpośrednio w użytkowaniu, który wpływa na wydatki bieżące budżetu. Proszę zwrócić uwagę: my dajemy szpitalowi dotację na przykład na instalację przeciwpożarową, a nie szpital pokrywa te wydatki, choć jest to jego obowiązkiem. Teraz na przykład mamy zwrot, że taką samą instalację musimy wykonać w budynku Starostwa Powiatowego i co? To w pierwszej kolejności mamy szukać środków dla innych jednostek, a nie dla siebie? Ja absolutnie z taką argumentacją się nie zgadzam. Od tego mamy dyrektora oraz kadrę kierowniczą szpitala, który posiada możliwości zaciągania kredytów. Jeżeli uzna, że zadanie jest zasadne i celowe to powinien samodzielnie ubiegać się o te środki.

Radny Adam Kmiecik stwierdził: – Zwracam uwagę, że poza tym zadaniem, mamy jeszcze zaplanowane dotacje dla szpitala na trzy zadania: rozbudowę i doposażenie bloku operacyjnego – 10,6 miliona złotych, modernizację Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – milion złotych i na poprawę i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w powiecie jasielskim i obwodzie lwowskim – 1,3 miliona złotych. Są to bardzo duże zadania, na które przekazujemy ponad 12 milionów złotych. Wydaje się zasadnym, aby na tym etapie z tego czwartego zadania zrezygnować. (…) jeżeli prace nad zadaniem termomodernizacji posuną się do przodu to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan dyrektor wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu o przesunięcie środków. Natomiast warto by było zastanowić się nad tym czy jeżeli wszystkie te zadania będą zrealizowane w tym roku to czy najzwyklej po ludzku będziemy w stanie zabezpieczyć kadrę, żeby te zadania prawidłowo obsłużyć.

Komentarz w tej sprawie udzielił dyrektor Szpitala Specjalistycznego lek. med. Michał Burbelka: – Szpital złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na termomodernizację budynku oddziału psychiatrycznego przy ulicy Za Bursą. Z przedstawionego przez nas projektu i audytu energetycznego wynika, że maksymalna wysokość dofinansowania jest w wysokości 2,3 miliona złotych. Natomiast według koncepcji architektonicznej na całkowitą przebudowę tego budynku mamy dane, które mówią, że może to kosztować nawet 9,3 miliona złotych. Aczkolwiek, nie jest to kwota kosztorysowa. Także takie są fakty. Natomiast jest to zadanie ważne i potrzebne, ponieważ ten budynek jest w bardzo kiepskim stanie technicznym i istnieje zagrożenie, że inspekcja budowlana wstrzyma możliwość eksploatowania tego obiektu. Natomiast co do wysokości budżetu szpitala i starostwa to na pewno dane liczbowe się zgadzają natomiast chciałbym, żeby wziąć pod uwagę, że to nie jest budżet dla szpitala tylko dla 115-tysięcy mieszkańców naszego powiatu, a także mieszkańców ościennych powiatów, którzy mogą w nim być leczeni.

Wniosek o wykreślenie zadania został uwzględniony przez radnych. Zresztą podobnie jak pozostałe cztery.

Kolejne dwa z nich odnosiły się do zadań związanych z turystyką. I tak, radni podjęli decyzję, by zmniejszyć zaplanowane wydatki na utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej (z 200 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych) oraz budowę transgranicznego szlaku rowerowego w ramach projektu „Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej” (z 200 tysięcy złotych do kwoty 50 tysięcy złotych).

Następnie przegłosowano, aby zmniejszyć planowane wydatki na modernizację pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Sekretarz powiatu Jadwiga Gunia: – Chciałam zrócić się z prośbą do Rady o rozważenie tego wniosku. Nie muszę chyba państwa przekonywać o słuszności tego zadania jakie wreszcie chcemy zrealizować. Chodzi o modernizację instalacji elektrycznej. Wiązać się z tym będzie konieczność modernizacji niektórych pomieszczeń, a zwłaszcza pomieszczeń sanitariatów na parterze. Urąga to wszelkiej estetyce. Ciągle spotykam się z uwagami: „pani sekretarz, czy pani widziała jakie tam macie warunki”. I to osoby z zewnątrz do mnie przychodzą. Stąd mój pomysł jest taki, że jeżeli udałoby się nam wykonać tą instalację elektryczną to remont tych sanitariatów jest dla nas czymś niezbędnym.

Radny Janusz Przetacznik odparł: – Na tym zadaniu pozostaje kwota 250 tysięcy złotych. Dobry gospodarz w pierwszej kolejności będzie wykonywał prace związane po pierwsze z bezpieczeństwem i higieną pracy, a później z estetyką. W tym wypadku proszę z kwoty 250 tysięcy złotych wykonać najpierw instalację elektryczną.

Środki „uwolnione” z wymienionych wcześniej zadań zostały przesunięte na inwestycje związane z przebudową dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle oraz termomodernizację obiektów oświatowych powiatu jasielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu placówek zlokalizowanych przy ulicy Staszica.

Piąty rekomendowany przez radnych wniosek o dokonanie korekty w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok dotyczył zmniejszenia planowanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Jaśle, w tym środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracownicze, o kwotę pół miliona złotych i zwiększenie o tę kwotę dwóch zadań drogowych, tj. przebudowy odcinka Tarnowiec-Jedlicze-Potok (200 tysięcy złotych) oraz drogi przez wieś Nawsie Kołaczyckie (300 tysięcy złotych).

Jan Urban powiedział, że „zamysłem znacznej części radnych nie jest wprowadzenie jakiegokolwiek niepokoju mającego na celu widmo ograniczenia i tym podobnych rzeczy”. – Ten wniosek konsumuje oczekiwanie radnych w stosunku do Zarządu racjonalizacji, jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia. (…) Ważne, że jest sygnał kierowany do wszystkich służb starostwa, że intencją Rady nie jest działanie mające na celu jakiekolwiek działania represyjne w stosunku do pracowników. Jeżeli będzie racjonalne wykorzystanie funduszu płac i okaże się, że w wyniku zastosowania racjonalnych mechanizmów braknie tych pieniędzy to myślę, że nie braknie radnego, który podniesie ręce za zwiększeniem planu finansowego w tym dziale. To nie tak, żeby poszedł sygnał na korytarze, że ci niedobrzy radni zabrali pieniądze. Na tę chwilę te pieniądze są, nie są w Bóg wie jakiej kwocie zmniejszone. – powiedział.

W wyniku merytorycznej dyskusji i wspólnie wypracowanych wniosków, radni powiatowi jednogłośnie (przy dwudziestu głosach za) przyjęli budżet na 2018 rok, za co pod nieobecność na czwartkowej sesji starosty Adama Pawlusia złożył im wicestarosta Tadeusz Gorgosz.

Chciałem serdecznie podziękować. Te nasze spory były merytoryczne. Wszystkie uwagi, które państwo nam zgłaszali, bierzemy sobie do serca. Wiadomo, że w roku 2018 będziemy często go przerabiać, zmieniać, dopasowywać do sytuacji, która będzie wymagana w danej chwili. Jestem w ogóle zaskoczony, że wszyscy państwo zagłosowaliście. Po tak burzliwej sesji, przekładanej myślałem, że będziemy dzisiaj długo pracować, jednak udało nam się dojść do porozumienia. Za to bardzo serdecznie dziękuję. – powiedział.

Plan wydatków budżetu powiatu jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok obejmuje ponad pięćdziesiąt zadań. Największe środki zostaną skierowane do miejscowego szpitala. Uwzględniono dotacje na cztery zadania, tj. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” (10,6 miliona złotych), „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (milion złotych), „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w powiecie jasielskim i obwodzie lwowskim” (1,03 miliona złotych) oraz „Zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (40 tysięcy złotych).

Wśród wiodących inwestycji uwzględniono przebudowę stadionu sportowego wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy (4,5 miliona złotych) oraz przebudowę infrastruktury drogowej polegającą na modernizacji nawierzchni dróg, budowie chodników i odwodnienia jezdni, przebudowie przepustów (łącznie 6,9 miliona złotych) – m.in. na odcinku Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok oraz Trzcinica – Jareniówka

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ostatni w tej kadencji budżet powiatu jasielskiego zaakceptowany”

  1. Do TMB: Jak czytam takie głupoty to nóż się w kieszeni otwiera. Jasło na budżet w wysokości 145 milionów złotych, Sanok – 178 milionów. Te dwa miasta należy porównywać do siebie. A nie do Krosna! Dlaczego? Bo Krosno, to miasto na prawach powiatu. Stąd budżet w wysokości 345 milionów złotych. Myślę, ze pogratulować należy nie tyle włodarzom Krosna, co władzom centralnym, że przyjęły takie rozwiązania wprowadzając nowy podział administracyjny kraju w 1999 roku. Stąd te pieniądze, efekty itd. Krosno można porównać co najwyżej do innych miast na prawach powiatu w Województwie Podkarpackim: Przemyśla – 372,5 mln złotych, Tarnobrzega – 258 milionów złotych, o Rzeszowie nie wspominając – 1,5 mld zł. Tutaj już widać różnicę? Prawda?!

  2. Budżet miasta Jasła w 2018 roku to 145 mln, a Krosna 345 mln. Normalnie przepaść. Gratuluję włodarzom Krosna, bo takie sukcesy nie biorą się znikąd. Efekty w Krośnie są widoczne gołym okiem. Wystarczy popatrzeć na nową dzielnicę handlową; vivo, merkury, liroy, rozbudowę lotniska i strefy ekonomicznej przy nim, a na nowo nabytych terenach powstanie łącznika drogi S19. W Krośnie się udaje, w Jaśle też w końcu powinno. Dość tego marazmu i do roboty a na pewno odniesiemy sukces.