Informacje

Trwa rekrutacja do przedszkoli miejskich

Jeszcze tylko do 1 marca można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich. Wnioski można pobrać w poszczególnych placówkach.

Wnioski papierowe składa się wraz z odpowiednimi dokumentami we wszystkich przedszkolach wybranych przez rodzica, pamiętając oczywiście o wskazywaniu przedszkola pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Podczas składania podania o przyjęcie do przedszkola nie liczy się kolejność zgłoszeń.

 KRYTERIA   

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

 • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • samotnych rodziców,
 • wychowujące się w rodzinach zastępczych.

Składając wniosek o przyjęcie do przedszkola, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez rodzinę dziecka określonych kryteriów. W przypadku rodziny wielodzietnej, niezbędne jest oświadczenie o wielodzietności. Jeśli w rodzinie występuje osoba niepełnosprawna, należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Samotni rodzice powinni dołączyć do wniosku prawomocny wyrok sądu rodzinnego (rozwód lub separacja), akt zgonu rodzica lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA   

W sytuacji, kiedy dziecko zamieszkałe na terenie miasta Jasła, zgłoszone podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola nie zostanie przyjęte do żadnego wybranego przez siebie publicznego przedszkola czy oddziału przedszkolnego, Burmistrz Miasta Jasła pisemnie wskaże rodzicom dziecka inną publiczną placówkę wychowania przedszkolnego, które będą mogły przyjąć dziecko.

 KRYTERIA DODATKOWE BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI   

W przypadku, gdy liczba kandydatów do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje dane przedszkole pod uwagę, oprócz kryteriów ustawowych, brane są kryteria określone Uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr XLI/409/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

 TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020   

 • 11 lutego do 1 marca – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
 • 4 – 8 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • 11 marca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 12 marca – ustalenie przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych do przedszkola
 • 13 marca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 • 14 marca – 2 kwietnia – procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
 • 3 – 10 kwietnia – postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza terenem Miasta Jasła (w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu)
 • 15 – 24 kwietnia – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przedszkolach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji)

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE