Informacje

Nowy most i droga dojazdowa, budowa lodowiska oraz zagospodarowanie wód opadowych

Miasto Jasło składa wnioski do „Polskiego Ładu”

Dzisiaj poznaliśmy wykaz zadań inwestycyjnych jakie samorząd Jasła chciałby realizować w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Szczegółowe uzasadnienie przygotowanych projektów przedstawiła podczas sesji zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska – Chmiel. Szacunkowa wartość propozycji mających na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej, uporządkowanie gospodarki wód opadowych w newralgicznych dzielnicach miasta, a także popularyzację wśród mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej i sportu wynosi 71 milionów złotych. Realizacja poszczególnych zadań, pod warunkiem otrzymania niezbędnego dofinansowania, byłaby rozłożona czasowo do 2025 roku.

Na wniosek władz Jasła została zwołana sesja nadzwyczajna. Przedmiotem dodatkowego wakacyjnego posiedzenia było wyrażenie opinii przez radnych miejskich w sprawie przystąpienia lokalnego samorządu do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Nz. Małgorzata Adamska – Chmiel, zastępca burmistrza miasta Jasła | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ta dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana z powodu tych projektów przygotowanych przez miasto Jasło, a planowanych do złożenia w ramach Polskiego Ładu. Termin składania wniosków został przedłużony do 15 sierpnia, a więc niestety nie dotrwamy do planowanej sesji. Koniecznym było zwołanie sesji nadzwyczajnej. – wyjaśniła na wstępie Małgorzata Adamska – Chmiel, zastępczyni burmistrza miasta Jasła.

Na liście przygotowanej przez jasielski ratusz znalazły się przede wszystkim te zadania, o realizację których zabiegano już od dłuższego czasu. Część z nich była składana do innych programów krajowych, niemniej jednak do tej pory bez oczekiwanych pozytywnych skutków finansowych. To przede wszystkim pomysły w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej do miasta.

Stąd też urzędnicy po raz kolejny wracają z propozycją budowy infrastruktury drogowej łączącej strefę przemysłową Jasło-Gamrat z drogą krajową nr 73. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 48 mln złotych, z czego planowane dofinansowanie ze środków RFPŁ w wysokości do 95% wydatków kwalifikowanych, tj. 45,6 mln złotych, zaś udział własny miasta w wysokości do 2,4 mln złotych.

To najbardziej kosztowne przedsięwzięcie, do którego miasto Jasło chciałoby przystąpić przy pomocy środków z „Polskiego Ładu”.

Oprócz budowy mostu w ciągu projektowanej drogi publicznej gminnej pomiędzy drogą powiatową – ulicą Mickiewicza, a drogą krajową nr 73 – ulicą Krakowską, będzie budowana droga od ulicy Mickiewicza do mostu i od ulicy Krakowskiej do mostu. Z ulicą Krakowską będzie skrzyżowanie zwykłe, z ulicą Mickiewicza będzie wybudowane rondo. A oprócz tego, w zakres tego projektu wchodzi budowa odcinka drogi zlokalizowanej w strefie przemysłowej Gamrat o długości ok. 1650 metrów, która ma zapewnić dostęp do licznie znajdujących się tam przedsiębiorstw. To zadanie kwalifikuje się w ramach priorytetu pierwszego, co wiąże się z możliwością uzyskania dofinansowania do 95%. – wyjaśnia Małgorzata Adamska – Chmiel.

Niemniej istotną kwestią do pilnego rozwiązania jest zabezpieczenie zamieszkałych terenów przed zalaniem poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo – składowej (osiedle Brzyszczki).

Jak opisuje zastępczyni burmistrza, w ramach tego projektu ujęto: budowę kolektora kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego na istniejącym rowie melioracyjnym, budowę przepompowni wód deszczowych wraz z komunikacją do terenów przepompowni, a także zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Planujemy, a wręcz mamy pewność, że ta inwestycja i odwodnienie tych terenów wpłynie na jakość życia i na poprawę warunków mieszkańców w obszarze ulicy Konopnickiej z racji tego, że nie będzie ten teren podtapiany. To jest jedna kwestia. Druga to oczywiście sprawa terenu inwestycyjnego, który powinien być dobrej jakości. Te wody opadowe nam utrudniają zachęcanie inwestorów do tego terenu. Więc to by był drugi powód dlaczego warto czy wręcz niezbędna jest realizacja tej inwestycji. A nadarza się okazja, że możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% na to zadanie. – podaje Małgorzata Adamska – Chmiel.

Szacuje się, że na przewidywany zakres prac potrzebne będzie 18 mln złotych, z czego planowane dofinansowanie ze środków RFPŁ w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 15,3 mln złotych. Natomiast udział własny miasta w wysokości do 2,7 mln złotych.

Trzeci z wnioskowanych do Polskiego Ładu projektów obejmuje budowę krytego lodowiska.

Miałby to być obiekt kryty, o wymiarach 60 x 26 metrów, z pełnym zapleczem sanitarno – szatniowym. Według wstępnych przymiarek dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przez minimum sześć miesięcy, a więc w okresie od października do końca marca następnego roku kalendarzowego w budynku funkcjonowałoby lodowisko, zaś w pozostałych miesiącach pełniłby on rolę boiska wielofunkcyjnego do uprawiania innych dyscyplin sportowych.

Tutaj wartość inwestycji oszacowano na 5 mln złotych, z czego dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych, zaś wkład własny samorządu na poziomie 0,5 mln złotych.

Zastępczyni burmistrza przedstawiła radnym przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych projektów.

Ocena wygląda następująco: teraz my składamy elektronicznie te projekty. One zostaną zweryfikowane. W momencie, gdy zostaniemy ocenieni pozytywnie, zostanie przyznana promesa wstępna. Po tej promesie wstępnej zwrócimy się wtedy do radnych o zabezpieczenie środków w budżecie miasta. W przeciągu sześciu miesięcy jesteśmy zobowiązani do ogłoszenia przetargu na daną inwestycję, która uzyskała promesę wstępną. Promesę inwestycyjną dostajemy dopiero w momencie jak będą złożone oferty i będziemy wiedzieć jakie są kwoty po przetargu. Zależało nam na tym, żeby państwo wiedzieli jakie chcemy inwestycje złożyć. Teraz to jeszcze nie wymaga zabezpieczenia stricte finansowego aczkolwiek jeśli traktujemy zadania poważnie, a tak je traktujemy, to koniecznym jest, żeby się one znalazły za państwa zgodą w naszych planach. – tłumaczyła Małgorzata Adamska – Chmiel.

Jak dodała, wszystkie zadania zostały skalkulowane w ten sposób, aby uwzględniały w przyszłości wzrost cen materiałów i robót budowlanych.

Promesa wstępna będzie opiewała na środki, które my podajemy w projekcie. Teraz w ciągu pół roku musimy ogłosić przetarg i to przetarg weryfikuje za ile rzeczywiście będzie ta inwestycja zrobiona. Wszystkie koszty, które będą powyżej tych kosztów, które określiliśmy w składanym wniosku, będą dopłacane ze środków własnych miasta. Nie przewiduje się zmiany wysokości promesy wstępnej. Dlatego istotnym jest jak my kalkulujemy koszty i jakie wartości podajemy. W związku z tym, że jesteśmy w sytuacji kiedy wiemy, że koszty mocno wzrosły, szczególnie robót budowlanych, to ujęliśmy w proponowanych kosztach już potencjalny wzrost. Możliwe, że te inwestycje mogłyby być w nieco niższej kwocie, ale chcąc uniknąć ryzyka, że będziemy musieli dopłacać z własnych środków i mając wiedzę, że rząd nie zwiększy przyznanej promesy, to założyliśmy taki margines bezpieczeństwa w przyjętych kwotach. – informuje druga zastępczyni Ryszarda Pabiana.

„Ujarzmić potok warzycki”

Krystyna Sikora pochwaliła burmistrza za dużą determinację w sięganiu po środki mające na celu rozwiązanie problemu zalewania budynków mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych zlokalizowanych na osiedlu Brzyszczki przez wezbrane wody potoku warzyckiego.

Co kilka lat ten problem podtopień domów znajdujących się wzdłuż potoku warzyckiego oraz tego potoczku, który płynie przez nasze osiedle, on się pojawia. – podnosi kwestię radna. – Mam nadzieję, że opracowana koncepcja odwodnienia pozwoli mieszkańcom na spokojny sen. Będę tu bardzo wspierała pana burmistrza w sięganiu po te finanse. Wielokrotnie rozmawialiśmy z panem burmistrzem, że dopełnieniem odwodnienia tego terenu będzie przebudowa mostu w ciągu ulicy Towarowej, którego koncepcja już się znajdowała kilkanaście lat temu, jednak odstąpiono od realizacji tego tematu ze względu na brak funduszy. Ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie do tego tematu wrócimy. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. – dodaje.

„Duży zastrzyk finansowy dla samorządów”

Leszek Znamirowski powiedział, że choć popiera inicjatywę uchwałodawczą burmistrza w przedmiotowym zakresie, niemniej jednak generalnie nie popiera programu „Polski Ład”, w którym – jak opisuje – „jest wiele rzeczy dyskusyjnych, zapisów dyskusyjnych, itd”. Jednak zaznaczył, że warto skorzystać z takiej możliwości.

Realizacja tych trzech zadań zawartych w uchwale to jest dosyć długotrwały proces. Zakwalifikowane będą być może wszystkie trzy wnioski, czego władzy wykonawczej obecnej i przyszłej oraz uchwałodawczej życzę, być może będzie tylko jeden wniosek więc trudno tutaj powiedzieć. W sytuacji, gdy gminom czy miastom zmniejsza się dochody, na przykład z PIT-u, taki zastrzyk finansowy jest moim zdaniem podwójnie cenny i warto skorzystać z takiej okazji. Widać tutaj w tej uchwale, że pan burmistrz dokonał hierarchizacji poszczególnych zadań. Ja to sobie po prostu tak nazwałem, że to pierwsze zadanie i najważniejsze dotyczy zabezpieczenia dobytku mieszkańców czy przedsiębiorców, poprzez cel ekonomiczno-gospodarczy, bo każda nowa droga w mieście jest cenna, a skończył na celu zdrowotno-rekreacyjnym. Widać, że te cele są dosyć ambitne i można powiedzieć, że obecna władza uchwałodawcza czy wykonawcza zaczyna ten proces, a w latach następnych mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Zdaję sobie sprawę, że nabór wniosków, rozpatrywanie, przygotowanie inwestycji, wszelkiego rodzaju pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę to jest kwestia czasu i chwilę to potrwa. Należy sobie życzyć, że te działania będą kontynuowane w roku 2023, 2024, itd. – powiedział Leszek Znamirowski.

Maria Kluz nie ukrywa radości, że wśród propozycji znalazła się budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej na osiedlu Gamrat.

Ponieważ od wielu lat mówi się o tej inwestycji i ta inwestycja jest bardzo oczekiwana, teraz ma ona szansę stać się rzeczywistością. Dzięki tej inwestycji rozładuje się też korki w mieście Jaśle, ponieważ pracownicy oraz samochody, które przywożą towar do Gamratu, nie będą musiały już wjeżdżać do Jasła tylko będą jechać bezpośrednio do zakładu. Będę bardzo trzymała kciuki, żeby to wszystko się udało. – powiedziała.

„Trzeba zrobić wszystko, żeby lobbować wszędzie gdzie się da, stanąć ponad podziałami”

W imieniu klubu radnych „Jaślanie” swoje stanowisko zajął Krzysztof Czeluśniak. Jego zdaniem należy podjąć wszelkie działania, ponad podziałami, niezależnie od przynależności partyjnych czy sympatii politycznych, które pozwolą na pozyskanie dla miasta Jasła środków finansowych z „Polskiego Ładu”.

Główną rolę w tym procesie upatruje pośród parlamentarzystów ziemi jasielskiej.

Wszyscy, jak tu jesteśmy, bez względu na poglądy, opcje polityczne czy różne inne, musimy lobbować u naszych parlamentarzystów. Po to oni są. Mówię o tym wprost, publicznie. Myślę, że pani senator Zającowa wreszcie się ruszy i coś pomoże załatwić, tak samo pani Maria Kurowska i pan europoseł Bogdan Rzońca, który wreszcie stanie na wysokości zadania i sprawi, że to miasto, które zaczyna umierać, dostanie środki z tego „Nowego Ładu”. Będę publicznie o tym mówił. Tutaj nie ma podziałów, tutaj jest dobro mieszkańców i nas wszystkich. Ci parlamentarzyści muszą być zobligowani do tego, żeby oni lobbowali i żeby te środki do miasta spłynęły. Bo te trzy strategiczne rzeczy są bardzo ważne dla miasta Jasła, wręcz najważniejsze. – powiedział Czeluśniak.

Lech Polak ocenił poszczególne przedsięwzięcia: – Jak ja zacząłem działać w samorządzie już mówiło się na temat odwodnienia, bo przecież powódź dla Jasła to „rzecz normalna” i trzeba w końcu coś z tym zrobić. Przydałoby się wreszcie jakieś kompleksowe rozwiązanie. Te pieniądze, które by spłynęły właśnie z tego Polskiego Ładu, wreszcie by umożliwiły kompleksowe rozwiązanie tego ważnego dla nas, a kto wie czy nie najważniejszego problemu. Ile razy była mowa o lodowisku. Starsi radni, pewnie jeszcze nie z tej kadencji, też pewnie by tutaj mogli artykułować swoje wnioski. Ostatnio trzech panów sfinalizowało to na piśmie. Oby się to udało. Nie ważne kto pierwszy wystąpił. Ważne, żeby ten wniosek się tutaj zrealizował. I wreszcie infrastruktura drogowa. To problem wszystkich miast polskich. Budować nowe drogi i mosty, by rozładować korki, to ja myślę, że przy takim dużym wsparciu każdy z nas tutaj powinien to wspierać.

„Chyba nie ma żadnego jaślanina, który by powiedział, że te zadania są niepotrzebne”

Andrzej Czernecki zauważył, że do tej pory w historii nie było takiej oferty dla samorządów jaka pojawia się w programie „Polski Ład”.

To jest tego rodzaju program, który wcześniej nie występował, przynajmniej ja sobie nie przypominam akurat o takich możliwościach w takiej skali. To rzeczywiście bardzo cenne i dobrze, że z tego korzystamy. Natomiast tam jest jeden warunek dla tych inwestycji i o to chciałem w zasadzie zapytać, bo warunkiem jest ogłoszenie przetargu w ciągu sześciu miesięcy od momentu uzyskania akceptacji. Te zadania będą robione w ramach „zaprojektuj i wybuduj”. Chyba taki jest stan przygotowania tych inwestycji? Przyznam szczerze, że nie znam stopnia zaawansowania dlatego chciałbym zapytać na jakim etapie jesteśmy właśnie z przygotowaniem tych zadań. Trzymam kciuki, żeby wszystkie weszły. Państwo sobie zdajecie sprawę, że to jest program pilotażowy. Będą jeszcze pewnie kolejne nabory w przyszłości. On jest też shierarchizowany. W związku z tym jest odzwierciedlenie w hierarchii procentów tego dofinansowania. 95% to są te zadania z najwyższym priorytetem, czyli drogowe. To, o czym wszyscy tutaj mówimy, z naszej perspektywy szczególnie ważne jest odwodnienie tej stefy warzyckiej. Nie wiemy jak te wnioski będą oceniane. Natomiast są tutaj bezwzględne wymagania, tzn. sześć miesięcy na ogłoszenie przetargu. Na to pytanie chciałbym usłyszeć odpowiedź, w jakiej fazie są te wszystkie trzy zadania. – komentował radny.

Wiceburmistrz Adamska – Chmiel wyjaśniła: – Jedyne znane kryterium to jest właśnie to, żeby w ciągu sześciu miesięcy ogłosić przetarg i pod tym kątem liczymy tą realizację. Oprócz tego, że dane zadanie jest istotne dla rozwoju miasta, musimy patrzeć na to, żeby wywiązać się z tego kryterium. Tak, one idą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Jan Pierzchała – odnosząc się do założeń programu – poruszył kwestię budowy obwodnicy północnej Jasła. Z tłumaczeń złożonych przez włodarzy naszego grodu wynika, że ze względu na ograniczone środki finansowe nie ma możliwości samodzielnej realizacji tego zadania przez miasto.

Oczywiście, że budowa obwodnicy północnej jest też potrzebna i to Państwo dostarczacie też kierunki rozwoju tego miasta. Niemniej ze względu na ograniczone środki wiadomo, że następuje priorytetyzacja zadań. My też, jako ten organ wykonawczy, musimy się trzymać pewnych uzgodnień. – odpowiada Małgorzata Adamska – Chmiel. – Jeżeli chodzi o budowę mostu to było zadanie, nad którym już Państwo podejmowaliście kiedyś decyzje o tym, żeby to zadanie realizować. Co prawda w ramach innego programu, ale nie uzyskało ono dofinansowania. Niemniej, leży ono na tej półce zadań, które trzeba zrealizować i trzeba na nie pozyskać pieniądze. Więc jeżeli nadarza się taka okazja to z niej korzystamy. Już o tym wspominałam, że wymogi programu są takie, że po uzyskaniu promesy wstępnej, czyli po ocenie wniosku i pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, my musimy w ciągu pół roku ogłosić przetarg. Musimy być przygotowani do realizacji tej inwestycji. W momencie, gdy tego nie zrobimy, promesa oczywiście przepada. Więc to też nie mogą być zadania, które nie są wystarczająco dobrze przygotowane. Zakłada się, że ocena będzie trwała miesiąc, może dwa więc nie ma czasu na długie przygotowania. Poza tym jest jeszcze trzecia kwestia. Moim osobistym zdaniem to jest duża inwestycja. Powiat też jest dużym podmiotem, który może składać wnioski więc może by tutaj próbować w partnerstwie takie istotne drogi budować.

Przekazała ona ponadto informację, że w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki zostaną złożone do „Polskiego Ładu” dodatkowe wnioski inwestycyjne, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Jasła.

W ramach współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki składamy również nasze projekty dotyczące budowy instalacji zagospodarowania odpadów ściekowych i kompostowni na 19 mln złotych i budowę sieci wodociągowych na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Mickiewicza o łącznej długości ok. 3 kilometrów za kwotę 5,9 mln złotych. Więc próbujemy na wszelkie możliwe sposoby, żeby realizować to, co dla miasta Jasła jest ważne. Tym bardziej cieszymy się, że możemy skorzystać z takiej możliwości w partnerstwie. – podała Adamska – Chmiel.

Uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia miasta Jasła do programu „Polski Ład” poparło dwudziestu radnych.

W związku z planowaną realizacją zadań dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Jasła na lata 2021-2031, polegającej na na zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego oraz planu przychodów w 2022 r. o kwotę 500 000,00 zł, a w 2023 r. o kwotę 3 600 000,00 zł.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
„Polski Ład” – jakie projekty przygotował powiat jasielski?Gmina Skołyszyn: trzy projekty w ramach „Polskiego Ładu”
SŁOWA KLUCZOWE