Informacje

Pensja burmistrza Jasła w górę

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielscy radni podjęli uchwałę zmieniającą dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza Ryszarda Pabiana. Przedłożona na dzisiejszą sesję propozycja w sprawie podniesienia kwoty miesięcznego uposażenia przysługującego gospodarzowi naszego miasta została zaakceptowana jednomyślnie.

Ostatnia regulacja wynagrodzenia przysługującego burmistrzowi Jasła miała miejsce 4 grudnia 2018 roku. Przez kolejne trzy lata Ryszard Pabian mógł liczyć na pensję, na którą składały się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4,8 tysiąca złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 2,1 tysiąca złotych, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących zasad dla pracowników samorządowych.

Przedłożony na dzisiejszą sesję projekt uchwały przewiduje wzrost wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 9 910 złotych oraz dodatku funkcyjnego do kwoty 3 280 złotych. Z tytułu wykonywanej pracy włodarzowi naszego miasta przysługiwać będzie również dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących zasad dla pracowników samorządowych. Co więcej, otrzyma on wyrównanie od dnia 1 sierpnia br.

Jak uzasadnił przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, podwyżka jest konsekwencją nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych podnoszącą limit wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów określającego nowe stawki wynagrodzenia.

„Stąd koniecznym jest podjęcie nowej uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Jasła”. – powiedział.

Henryk Rak przekazał również, że za kryterium ustalającym burmistrzowi wynagrodzenie przyjęto liczebność mieszkańców gminy.

„Miasto Jasło jest umiejscowione w kategorii gmin o liczebności mieszkańców powyżej 15 do 100 tysięcy mieszkańców, gdzie maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 10 430 złotych oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 3 450 złotych. W niniejszym projekcie uchwały przyjęto średnią propozycję wynagrodzenia dla burmistrza miasta Jasła adekwatną do liczebności mieszkańców miasta w kategorii miast średnich. Według stanu na 2020 rok, w Polsce jest 261 miast średnich o wielkości od 15 do 100 tysięcy mieszkańców, w której to kategorii Jasło plasuje się w górnej stawce na 95. miejscu”. – podał Rak.

Komisje: rozwoju, gospodarki komunalnej i komunikacji; spraw społecznych; skarg, wniosków i petycji; samorządowo-statutowa oraz finansowo – budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, siedemnastoma głosami za (Elżbieta Bernal, Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Mariusz Filip, Maria Kluz, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Jan Pierzchała, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora, Józef Twarduś, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba). Cztery osoby nie wzięły udział w posiedzeniu.

Burmistrz Ryszard Pabian podziękował radnym. Zadeklarował również swoją dalszą współpracę.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Pensja burmistrza Jasła w górę”